משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

המדריך להליך פשיטת רגל / מאת עורך דין שי דנה

 
פורסם ב 30/10/2013
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.8 מתוך 5
 

trong>מהו הליך פשיטת רגל ?:


הליך פשיטת רגל הוא הליך משפטי בעניין אדם שנקלע לחובות, שאינו יכול להחזירם.

היכן מתנהל ההליך ?:

ההליך מתנהל בבית המשפט המחוזי (מקום מגוריו של החייב או מקום עסקיו).

בקשת חייב ובקשת נושה:

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח בשתי דרכים שונות: הדרך האחת היא כאשר האדם שחייב בעצמו כספים (ייקרא במאמר זה :"חייב") מגיש בקשה להכריז על עצמו פושט רגל. הדרך השניה: הליך פשיטת הרגל נפתח ע"י האנשים להם הוא חייב את הכספים, כלומר הנושים ("נושה"= אדם או גוף שחייבים לו כספים). בקשה המוגשת ע"י חייב תיקרא "בקשת חייב" ובקשה המוגשת ע"י נושה תיקרא "בקשת נושה". במסגרת מאמר זה נעסוק אך ורק בבקשת פשיטת רגל שהוגשה ע"י חייב, זאת אומרת: "בקשת חייב".


מי רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל :

כל אדם שסך חובותיו למעלה מסך של כ- 16,000 ₪ (סכום המתעדכן מעת לעת).
נכסיו של החייב- מה עולה בגורלם? :

במידה ולחייב יש נכסים כלשהם בתחילת ההליך, ייתכן וייאלץ למסרם במסגרת הליך פשיטת הרגל, לצורך סילוק חובותיו לנושים, אם כי הדבר תלוי בנסיבות הפרטניות של כל תיק ותיק (למשל: גובה החובות בתיק, גיל האדם, גובה הכנסותיו, שווי נכסיו וכיו"ב). במידה ולחייב אין כל נכסים - וזהו בדרך כלל המצב ברוב המקרים- הבעיה אינה מתעוררת. יצוין כי בעניין הנכס העיקרי של החייב- דירת מגוריו- קיימות הגנות המונעות מימוש הנכס בהליך, אך ענין זה מורכב משפטית וחורג מהיקפו של מאמר זה.

מי מפקח על הליך פשיטת הרגל?


אגף במשרד המשפטים הקרוי "כונס הנכסים הרשמי".

עלויות ההליך :

על פי חוק, על החייב להעביר לכונס הנכסים הרשמי תשלום בסך כ-2,700 ש"ח (תשלום המתעדכן מעת לעת). תשלום זה קרוי: פיקדון כונס הנכסים הרשמי. ללא תשלום זה, כונס הנכסים הרשמי לא יקבל את הבקשה לבדיקה ולא ניתן יהיה להגישה לבית המשפט. מחוץ לתשלום זה, יש להוסיף שכר טרחת עורך דין אשר מייצג את החייב מול כונס הנכסים הרשמי בביהמ"ש.

שלבי הליך פשיטת הרגל:

בתמצית, קיימים מספר שלבים: הגשת הבקשה לכונס הנכסים הרשמי, קבלת אישורו של כונס הנכסים הרשמי להגשת הבקשה לביהמ"ש, הגשת הבקשה לביהמ"ש, צו כינוס, צו פשיטת רגל, הפטר. נפרט כל אחד מהשלבים: עותק מבקשת פשיטת הרגל מוגש לכונס הנכסים הרשמי (יחד עם אישור על תשלום הפיקדון האמור). כונס הנכסים הרשמי בוחן את הבקשה ודורש פרטים נוספים, אם חסרים. אם לא חסרים פרטים, נותן כונס הנכסים הרשמי אישור לביהמ"ש כי הבקשה הוגשה עם הפרטים הנדרשים על פי החוק (יש להדגיש שאישור זה הוא טכני בלבד וקבלתו עדיין לא אומרת שכונס הנכסים הרשמי מסכים לבקשה). אישור זה הינו הכרחי ולא ניתן להגיש לבית המשפט
בקשת פשיטת רגל בלעדיו. לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל, מוסרים עוה"ד של כונס הנכסים הרשמי את תגובתם לביהמ"ש. ביהמ"ש מעיין בבקשה ובתגובת כונס הנכסים הרשמי. בד"כ, אם אין התנגדות של כונס הנכסים הרשמי, מורה ביהמ"ש על צו כינוס וקובע תאריך לדיון בביהמ"ש (דיון בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל. תאריך דיון זה יכול להיקבע גם לפרק זמן ארוך, כשנה לאחר מועד צו הכינוס. יש להדגיש כי צו הכינוס אינו צו פשיטת רגל, אלא צו ראשוני בלבד שמטרתו להעביר את נכסי החייב לפיקוח כונס הנכסים הרשמי ולהביא לעיכוב הליכים כנגד החייב. צו הכינוס מעכב את כל ההליכים כנגד החייב (כל הליך שנועד להביא לגביית חוב מהחייב, למשל: הליכי מאסר
בהוצל"פ, עיקולים ואף ניתוק זרם החשמל ע"י חברת החשמל או זרם המים, ע"י מקורות). מרגע שניתן צו כינוס יש לנושיו של החייב פרק זמן של 6 חודשים על מנת להגיש תביעותיהם מחדש. המשמעות היא שכל אדם הטוען שהחייב חב לו כספים, צריך להגיש תביעת חוב בתוך פרק זמן זה. בפרק הזמן שמיום מתן צו הכינוס ועד מועד דיון פשיטת הרגל (תקופה שבד"כ אורכת כחצי שנה עד שנה), מכונסת אסיפה של כל הנושים, במשרדי כונס הנכסים הרשמי, כדי לתת לנושים אפשרות להביע התנגדות או הסכמה לבקשה לפשיטת רגל או להסדר שהציע החייב (אם הציע). בנוסף, בתקופה זו מבצע כונס הנכסים הרשמי (או אדם שהכונס הנכסים הרשמי מינה אותו לצורך זה) חקירה מתוך מטרה לבדוק כיצד הסתבך החייב בחובותיו וזאת כדי לגבש את דעתו בשאלה העיקרית: האם הוא (כונס הנכסים הרשמי) מסכים שהחייב יוכרז כפושט רגל. כונס הנכסים הרשמי בודק את בקשת פשיטת הרגל וקיימת חשיבות עליונה לניסוח נכון של נסיבות ההסתבכות הכלכלית : הצגה לא נכונה של הדברים עלולה להביא לכך שהחייב ייחשב כמי שהסתבך בחוסר תום לב ובמקרה כזה, בקשת פשיטת הרגל שלו תידחה ע"י ביהמ"ש. המדובר בנזק בלתי הפיך, שניתן למנוע אותו מראש ע"י פניה לעורך דין מומחה בתחום. 15 יום לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת רגל, אמור כונס הנכסים הרשמי להגיש לבית המשפט (ולחייב) את חוות דעתו והמלצתו בשאלה : האם להכריז על החייב פושט רגל. במועד שנקבע מקיים ביהמ"ש דיון בבקשת פשיטת הרגל, אליו מוזמנים החייב, נושיו וכונס הנכסים הרשמי. בתום הדיון, רשאי בית המשפט להחליט על אחד מאלו: לקבל את הבקשה- כלומר להכריז על החייב פשוט רגל. אפשרות נוספת היא דחיית הבקשה (אם ביהמ"ש שוכנע שהוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו). אפשרות נוספת היא קביעה שמיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל, יינתן לו גם צו הפטר לאלתר (הסבר בהמשך). אפשרות אחרונה היא דחיית ההחלטה בבקשת פשיטת רגל למועד אחר, כדי לאפשר לחייב להציע לנושים הסדר.

סיום ההליך בהסדר או בפשרה:

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל (אפילו לפני מתן צו כינוס) רשאי החייב להציע פשרה או הסדר לנושים (סכום כסף שמוצע לנושים, כדי לסלק את תביעותיהם). הפשרה/הסדר מוגשים לאישור ביהמ"ש. פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט, מסיימים את הליכי פשיטת הרגל. רצוי מאד להיעזר בעורך דין מומחה לענין, דבר שיכול להגדיל משמעותית את הסיכוי להשגת הסדר וזאת ע"י ניהול משא ומתן נכון מול עורכי הדין של הנושים.

סיום ההליך בצו הפטר:

דרך אחרת לסיים את ההליך הינה בבקשה שמוגשת לבית המשפט למתן צו הפטר, במקרה שאין לנושים כל תועלת בהמשך הליכי פשיטת רגל (למשל: כשאין לחייב נכסים ונראה כי סכומי ההשתכרות שלו בעתיד, אינם משמעותיים). צו זה פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל (למעט חוב פס"ד למזונות, חוב קנס למדינה, חוב שנוצר במרמה).

לסיכום:

כפי שניתן לראות, הליך פשיטת רגל וההפטר המיוחל בסופו (או הסדר/פשרה, אם יושגו) יש בהם כדי להביא לפתיחת "דף חדש" בחיי החייב, תוך שחרורו מעול החובות שנצברו במשך השנים, באמצעות מחיקתם. הדבר מוכיח כי גם אדם הנקלע לחובות כבדים אינו צריך להיתפס לייאוש. מנגנון פשיטת הרגל מקנה אפשרות להמשיך ולקיים אורח חיים סביר תחת הגנת עיכוב ההליכים, שמקנה צו הכינוס. הליכי פשיטת רגל אמנם אורכים פרק זמן לא קצר, אך מאפשרים לחייב, בסופו של תהליך, להגיע למחיקת חובותיו ופתיחת דף חדש בחייו. רצוי מאד להיעזר בעורך דין מומחה, המכיר את כל הפתרונות הניתנים ליישום בכל מקרה ובכל שלב של התהליך, לשם סיום מהיר ומוצלח של ההליך וניהולו גם מול כונס הנכסים הרשמי, גם מול הנושים וגם בביהמ"ש.
הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי. תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות שמורות לעורך דין שי דנה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
1390
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
קידום אתרים
כל בעל עסק שמכבד את עצמו מחזיק אתר אינטרנט ברשת. ובנוסף, הוא כמובן מופיע כבר בתוצאות החיפוש של גוגל. אבל לא מספיק להופיע רק בתוצאות של גוגל - אלא להגיע לעמודים הראשונים. כל מה שאתם צריכים לדעת על קידום אתרים לאתר שלכם
לפני 7 שנים 1 שבועות , מתוך , נכתב על ידי matanwp

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
כינוס נכסים / מאת עורך דין שי דנה
מהו כינוס נכסים, מהם הסוגים השונים של כינוס נכסים, למה נועד כינוס נכסים, מתי ימונה כונס נכסים.
לפני 9 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עורך דין שי דנה
חובות בפשיטת רגל / מאת עורך דין שי דנה
הצו הראשוני שניתן בהליך פשיטת רגל הוא צו כינוס. כשניתן צו כינוס מעוכבים ההליכים כנגד החייב והנושים של החייב צריכים להגיש את תביעותיהם הכספיות מחדש. המאמר מסביר מה מעוכב, אילו חובות נכללים בהליך, למי מגישים את תביעות החוב, מי בודק אותן, מהו פרק הזמן להגשת התביעות ומה במקרה ומאחרים בהגשת תביעת חוב
לפני 9 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עורך דין שי דנה
אילו חובות נכללים במסגרת פשיטת רגל? / עורך דין שי דנה
מהם החובות הכלולים בהליך פשיטת הרגל ? במאמר נסביר מספר עקרונות מנחים בנוגע לחובות שיצויינו בעת הגשת בקשת פשיטת הרגל.
לפני 9 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עורך דין שי דנה
המדריך להליך פשיטת רגל / מאת עורך דין שי דנה
מהו הליך פשיטת רגל, למי הוא נועד, היכן הוא מתנהל ובאילו תנאים, מי מפקח על ההליך כיצד ניתן למחוק חובות באמצעותו ואיך ההליך מסתיים
לפני 9 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עורך דין שי דנה
ערבות בנקאית
חוזה הערבות נוגע לשלושה צדדים : הנושה (=האדם או הגוף שלו חייבים את הכסף. ייקרא כאן :"הנושה"), החייב העיקרי (=האדם שהתחייב כלפי הנושה- למשל: קיבל מהנושה הלוואה. ייקרא כאן:"החייב") והערב (=האדם שהתחייב לשלם במקום החייב העיקרי, אם החייב העיקרי לא יוכל לעשות זאת. ייקרא כאן:"הערב"). המאמר דן בשאלות אלו: מהם תנאי הערבות? איך נוצרת ערבות, מהם גבולותיה, מהן המגבלות בנוגע לערבות, מה הפרטים שחובה לגלות לערב לפני החתימה, מהו ערב מוגן ומהו ערב יחיד.
לפני 9 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עורך דין שי דנה
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    המדריך להליך פשיטת רגל / מאת עורך דין שי דנה
המדריך להליך פשיטת רגל / מאת עורך דין שי דנה
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז