משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

סוגי צווים במשפחה

 
מאת design3
פורסם ב 01/04/2020
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.8 מתוך 5
 

לעיתים נוצרים מצבים בהם נוצרים סכסוכים בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה. סכסוכים אלו גולשים לעיתים לאלימות או להטרדת אדם מסויים ונוצר מצב בו יש צורך מיידי להגן על האדם המוטרד או המותקף או שישנה סכנה שנשקפת ולכן יש צורך במתן צווים מיידיים.
איך מבקשים צווים אלו ומהם הסוגים השונים של הצווים?

מהו צו הרחקה/צו הגנה?
צו הרחקה או צו הגנה הוא צו שניתן לבקש מבית המשפט כדי להגן על אדם, עסק, חברה, וכו. הצו יכול להינתן בסיטואציה של אלימות במשפחה ו/או הטרדה ו/או הצקהו/או תקיפה מינית. לעיתים אף ניתן הצו במצב שסיטואציה זו פועלת באמצעות דיבור בלבד.
תכליתו של צו הרחקה על סוגיו השונים הוא להגן על הפרט או על הכלל, על ידי הרחקתו של אדם המהווה סכנה.
ישנם מספר סוגים של צווים:
צו הגנה למניעת אלימות במשפחה
צו למניעת הטרדה מאיימת
צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות
צו הרחקה שניתן ע"י משטרת ישראל

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה:
ניתן ע"פ סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991:
לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 או על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966, רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:
(1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;
(2) התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;
(3) התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

הצו מהווה אמצעי חירום להענקת הגנה מיידית לסובל/ת מאלימות במשפחה.
להיכן מגישים את הבקשה?
ניתן להגיש את הבקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית משפט השלום. את הצו ניתן לבקש במעמד צד אחד. אם ניתן הצו - יש לקיים דיון נוסף לגביו בתוך שבעה ימים מיום הוצאתו.
לכמה זמן תקף הצו?
"תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת וכן, מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת."
ענייני סמכות:
"בהליך על פי חוק זה בית משפט לא יימנע מלדון או מלתת סעד בענין, מחמת זה בלבד שהענין מתברר בהליך אחר, שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית, או שאדם התנה על זכותו על פי חוק."
כלומר, אם יעלה אחד הצדדים טענה כי ביהמ"ש מנוע מלדון בצו – טענתו לא תתקבל.

שימוש לרעה בהליכי משפט.
מה קורה כאשר ביהמ"ש נוכח לדעת כי הבקשה לצו הוגשה שלא כדין:

הוצאות ופיצויים בפניית סרק
דחה בית המשפט בקשה למתן צו הגנה וקבע כי היא קנטרנית, רשאי הוא להטיל על מי שביקש צו הגנה את אלה או חלק מהם:
(1) הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון;
(2) פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

האם בית המשפט יכול למנוע נשיאת נשק?
"ניתן צו הגנה כאמור בסעיף 2, ייאסר על המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה; בית המשפט יורה, במעמד מתן הצו, על תפיסת נשקו של המחויב בצו, לאלתר"
היתר להחזקה ולנשיאה של נשק (תיקון מס' 5) תשס"א-2000
אם ניתן צו הגנה שאינו כולל איסור לשאת נשק, רשאי בית המשפט, לבקשת המחויב בצו, הנושא או המחזיק נשק כדין, להתיר לו להמשיך להחזיק או לשאת נשק, אם סבר כי אין בכך כדי להוות סיכון לשלומו של בן משפחה, והתקיימה אחת מאלה:
(1) הנשק דרוש לו לשם הגנה עצמית מפני סכנה ממשית;
(2) הנשק משמש אותו במסגרת עבודתו אצל בעל רישיון מיוחד או במפעל ראוי והתקיימו שני אלה:
(א) איסור החזקה או נשיאה של נשק עלול להביא להפסקת עבודתו או לפגוע באופן ממשי בהמשך עבודתו;
(ב) הממונה על המחויב בצו אצל בעל הרישיון המיוחד או במפעל הראוי, הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו;
(3) הוא איש רשות ביטחון והממונה עליו ברשות הביטחון הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו.
איסור נשיאה והחזקה של נשק ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר פקיעת תוקפו של צו ההגנה, כל עוד לא בוטל על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים; לדיון לפי בקשת מפקד יחידה כאמור, יוזמן גם המחויב בצו.

צו הגנה/צו הרחקה מתוקף החוק למניעת הטרדה מאיימת:
הצו ניתן מתוקף חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001
מטרת חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.
הטרדה מאיימת – מהי?
הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.
הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:
(1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;
(2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;
(3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;
(4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;
מי יכול לבקש את הצו?
הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
תובע משטרתי;
עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

כנגד מי ניתן להגיש את הבקשה לצו?
"נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (4), ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(5) ו-(6).
נוכח בית המשפט כי אדם התנהג או פגע באחר כאמור בפסקאות (1) או (2), רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (6):
(1) התנהגותו של האדם, לרבות התנהגות כאמור בסעיף קטן (א), נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין;
(2) סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.
אלו הגבלות בין היתר כולל הצו:
להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;
לאיים על הנפגע;
לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;
ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;
להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;
לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;
והכל בין כלפי הנפגע ובין כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

צו זה נועד להגן על כל מי שסובל מאלימות ו/או או הטרדה. בצו זה נעשה שימוש במקרים בהם גם לא מדובר באלימות במשפחה. הבקשה למתן הצו נעשית במעמד צד אחד ואם הצו ניתן – נערך דיון בתוך 7 ימים מיום מתן הצו - במעמד כל הצדדים.
היכן מגישים את הבקשה?
את הבקשה למתן הצו ניתן להגיש בבית משפט השלום – ואם מדובר במקרה של אלימות במשפחה - ניתן להגיש את הבקשה למתן הצו בבית משפט לענייני משפחה.
במקרה שהצו נועד להגנת קטין או אם הפוגע הוא קטין - ניתן להגיש את הבקשה לצו גם לבית משפט לנוער.

צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות:
המקור המשפטי לצו הרחקה במקרה זה
כידוע, אחד מחיוביו של הבעל במשפט העברי (המהווה את הדין האישי) הנו לספק לאישה ולקטינים מזונות ומדור שליו – דהיינו מקום מוגן לגור בו. כאשר בן זוגה של האישה או האב הנו אלים או מהווה למקור להתעללות, השפלה, דיכוי – באופן הפוגע בזכות האישה ו/או הקטינים למדור מוגן – ניתן לבקש כנגדו צו הרחקה לשם קיום המדור המוגן.
לעיתים יעניק ביהמ"ש את הצו גם במקרה שהדירה רשומה על שם הבעל..
מי מוסמך להעניק צו הרחקה במקרה זה?
ניתן להגיש בקשה לצו הרחקה לצד תביעת מזונות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני – היכן שמוגשת תביעת המזונות.
צו ההרחקה במקרה זה (לעומת צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת) לא יינתן במעמד צד אחד אלא לאחר דיון במעמד שני הצדדים. החוק במקרה זה אינו מגביל את הזמן הו יעמוד הצו בתוקפו.
מה צריך להוכיח מבקש הצו במקרה זה?
יש להוכיח סכנה מוחשית ומיידית לשלום האישה ו/או הקטינים
מעשי האלימות הנם בעלי חומרה
מי אחראי למריבות ומתי החלו
לעיתים רק אלימות רוחנית - יכולה לשמש כבסיס למתן צו הרחקה.

צו הרחקה שניתן ע"י משטרת ישראל:
גם לקצין משטרה ישנה סמכות להורות על מתן צו הרחקה במסגרת הליכי חקירה ומעצר. דהיינו קצין משטרה יכול לשחרר חשוד אולם להטיל עליו הגבלות. לדוגמא: הפקדת ערובה, איסור יציאה מהארץ, חיוב לעדכן כתובת, חיוב בהתייצבות במועדים מסויימים בתחנת משטרה, הפקדת נשק וכו'.
לפי ס. 42 לחוק המעצרים, קצין משטרה אף רשאי להורות על הרחקתו של חשוד ממקום מסוים, כגון שכונה או עיר מסוימת. בנוסף, לאסור על האדם ליצור קשר עם אנשים מסוימים במשך החקירה..
להלן הסעיף הרלוונטי:
החליט הקצין הממונה לשחרר בערובה או להטיל ערובה, יקבע את סוג הערובה ואת גובהה לפי השיקולים האמורים בסעיף 46.
שחרור בערובה יהיה על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש, ושלא ישבש הליכי חקירה ומשפט; הקצין הממונה רשאי, בהסכמת החשוד, להתנות את השחרור בערובה בתנאים הבאים:
(1)חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;
(2)איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;
(3)איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;
(4)איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;
(5)חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;
(6)חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע;
(7)איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים;
(8)הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.

לפיכך, כאשר נתקלים באחד מהמצבים המתוארים לעיל, רצוי לפנות לעורך דין העוסק בכך

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
297
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
קידום אתרים
כל בעל עסק שמכבד את עצמו מחזיק אתר אינטרנט ברשת. ובנוסף, הוא כמובן מופיע כבר בתוצאות החיפוש של גוגל. אבל לא מספיק להופיע רק בתוצאות של גוגל - אלא להגיע לעמודים הראשונים. כל מה שאתם צריכים לדעת על קידום אתרים לאתר שלכם
לפני 6 שנים 10 חודשים , מתוך , נכתב על ידי matanwp

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 5 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
השפעה בלתי הוגנת - פסילת צווה
מישהו קרוב אליכם עומד להוריש סכומי כסף או זכויות אחרות - חשוב שתקראו את המאמר הבא המדבר על פסילת צוואה והשפעה בלתי הוגנת
לפני 2 שנים 8 חודשים , מתוך משפחה , נכתב על ידי design3
איך זה שאהבנו פעם והיום מתגרשים?
איך זה שבגילאים צעירים לפני החתונה ובסמוך לה אהבנו כל כך וסברנו כי מצאנו את האדם שלצידו נרמה להיות כל חיינו, ואילו לאחר שנים איננו מעוניינים עוד בקרבתו ולעיתים מעונינים שיצא מחיינו מהר כל האפשר? כיצד הפך אדם אהוב כל כך שלצידו חיינו באהבה, לאדם אשר איננו מעויינינים בו עוד ולעיתים אף לאויב ושנוא נפשנו?
לפני 2 שנים 7 חודשים , מתוך משפחה , נכתב על ידי design3
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מתקדם ורוכש מקצוע ומוניטין ואילו הבן זוג השני נותר בבית ועוסק בגידול הילדים? האם יהיה זה הוגן כי בן הזוג שרכש מקצוע ומוניטין יוותר עם הכנסות נמוכות או ללא הכנסות כלל? כיצד מתמודד ביהמ\"ש עם עניין זה?
לפני 2 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מה קורה כאשר משתמשים בצווי הגנה שלא בתום לב
לעיתים בהליכי גירושין, עושה צד כלשהו שימוש שלא כדין תוך ניצול לרעה של הליכי משפט בצווים. מה קורה כאשר שופט מחליט לבדוק את העניין לעומק? במקרה הנ"ל פסק ביהמ"ש סך של 40,000 ש"ח הוצאות בגין השימוש לכאורה בהליכי המשפט בבקשת צו מניעה. רצוי לקרוא פסק דין זה כדי להתרשם מהסכנה בשימוש לרעה בהליכי משפט.
לפני 2 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    סוגי צווים במשפחה
סוגי צווים במשפחה
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז