משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)

 
פורסם ב 18/08/2014
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.3 מתוך 5
 

a onmousedown="c(4263);" target="_blank" href="http://www.mastax.co.il/search/">פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)
1. זכאות לפטור במכירת דירת מגורים מזכה
1.1 כללי
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדיהתקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (להלן: "חוק ההסדרים"),תוקן סעיף49ה לחוק מיסוי מקרקעין[1]. במסגרת תיקון זה לא נערך שינוימהותי בפטור, אלאשינוי מבני שמטרתו להתאים את הפטור לביטול סעיף 49ב(1)לחוק, ולשינוייםשנערכו בסעיף 49ב(2) לחוק במסגרת חוק ההסדרים. הסעיףבנוסחו המתוקן יחול גםעל תושב ישראל וגם על תושב חוץ שאין בבעלותו דירהבמדינת מושבו. זאת, בניגודלסעיף בנוסחו עד 31.12.2013, שחל על תושבי ישראלבלבד.
כמו כן, סעיף 9 לחוק תוקן כך שנקבע בו שהדירה החלופית הנרכשתכתחליף ל-2הדירות הזולות, תיחשב לעניין מס רכישה כדירה יחידה, ותחויבבהתאם במדרגותובשיעורי מס רכישה מוטבים.
1.2 תיקון סעיף 49ה(א) לחוק
במקורוביקש סעיף 49ה(א) לחוק להקל עם מי שביקש למכור 2 דירות מגוריםזולות,ולרכוש במקומן דירה יקרה יותר. מוכר כזה היה יכול למכור את הדירההראשונהבפטור ממס שבח מכוח סעיף 49ב(1) לחוק, אולם מכירת הדירה השניה היתהמחויבתבמס, מחמת אי קיום התנאי הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק הדורש כי ב-4 השניםשקדמולמכירת הדירה השניה לא תהיה בבעלות המוכר יותר מדירת מגורים אחת. בהתאם,העניק סעיף 49ה(א) לחוק פטור במכירת הדירה השניה, בתנאי שהמוכר ירכושדירהחלופית שמחירה לפחות 75% מהשווי הכולל של הדירות הזולות, ובתנאישהשוויהכולל של 2 הדירות הזולות לא עלה על תקרה שנקבעה.
במסגרת חוק ההסדריםבוטל סעיף 49ב(1) לחוק, ועמו האפשרות לפטור ממס שבחבמכירת דירת מגוריםשאינה דירה יחידה. כמו כן, בוטל התנאי בסעיף 49ב(2) לחוקשדרש שב-4 השניםשקדמו למכירה, לא היה המוכר הבעלים של יותר מדירה אחת.
בעקבות זאת נוצר מצב שבו מי שביקש למכור 2 דירות מגורים זולות ולרכושבמקומן דירת מגורים יקרה יותר, לא היה יכול למכור את הדירה הראשונה בפטורממס, אלא דווקא את הדירה השניה, מכוח סעיף 49ב(2) כנוסחו מיום 1.1.2014ואילך, הפוך מהדין התקף עד יום 31.12.2013.
כדילהתאים את סעיף 49ה לדין החדש, שונה סעיף 49ה(א) לחוק, ונקבע שמכוחסעיף49ה(א) לחוק, יינתן פטור נוסף במכירת דירת המגורים המזכה הראשונה,בתנאישבבעלות המוכר דירה נוספת אחת (ויחידה) שתימכר על ידו בתוך 12חודשים,בתנאי שסכום שווי 2 הדירות אינו עולה על 1.986 מיליון ₪, ובתנאישבמקום 2הדירות הנמכרות, רוכש היחיד, בשנה שלפני מכירת הדירה השניה, או בשנה שלאחרמכירתה, דירת מגורים חלופית ששווייה לפחות 75% משווי 2 הדירות.
1.3 תיקון סעיף 49ה(א1) לחוק
סעיף49ה(א1) ביקש להעניק הקלה גם למי שהשווי הכולל של 2 הדירות שבבעלותועולהעל התקרה בסך 1.986 מליון ש"ח שנקבעה בסעיף 49ה(א) לחוק, בתנאי ששוויזה לאחורג מהתקרה הגבוהה יותר בסך 3.303 מליון ש"ח שנקבעה בו. ההקלהשנקבעהבסעיף זה היתה מתן פטור חלקי במכירת הדירה השניה, בסכום השווה להפרששביןתקרת השווי הכולל של 2 הדירות הנקובות בסעיף 49ה(א) לחוק, לבין סכוםהשווישל הדירה הראשונה.
עם כניסת תיקוני חוק ההסדריםלתוקף לגבי סעיפים 49ב(1) ו-49ב(2) לחוק,החל מיום 1.1.2014, נוצר צורךלהתאים גם את הוראותיו של סעיף זה למצב החדש,ובהתאם תוקן סעיף 49ה(א1)לחוק, כך שיינתן פטור חלקי בסכום השווה להפרש שביןתקרת השווי הכולל שלהדירות הנקובה בסעיף 49ה(א1) לחוק, לבין שווי הדירההשניה (הואיל ולאחר תיקוני חוק ההסדרים, זוהי הדירה שהמוכר זכאי לפטור בגיןמכירתה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק).
2. דוגמאות [פטור חד-פעמי במכירת דירת מגורים מזכה - סעיף 49ה]
דוגמא 1: מכירת 2 דירות במחיר הנמוך מהתקרה בסך 1,986,000 ₪ ורכישת דירה חלופית
[סעיף 49ה(א)]
ביום1.1.2012 רכש יחיד תושב ישראל 2 דירות מגורים מזכות לראשונה בחייו.ביום1.10.2012 מכר היחיד את דירה א' תמורת 800,000 ₪, בפטור ממס שבח לפיסעיף49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין. ביום 1.6.2013 מכר היחיד את דירה ב'תמורת600,000 ₪. ביום 1.1.2013, רכש היחיד דירת מגורים ג', תמורת 1.2מיליון ₪.
נדרש:
א. האם זכאי היחיד לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בגין מכירת דירה ב'?
ב.כיצד היתה משתנה תשובתך לו היחיד היה מוכר את דירה א' ביום 1.1.2014,מוכראת דירה ב' ביום 1.10.2014 ורכש ביום 31.7.2013 את דירת מגורים ג'?
פתרון
א. מכירת 2 דירות מגורים מזכות לפני תקופת המעבר
כן, היחיד יוכל לזכות בפטור נוסף ממס שבח בגין מכירת דירה ב', מכוח סעיף 49ה(א) לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו עד יום 31.12.2013.
זכאותהיחיד לפטור מכוח סעיף 49ה(א) לחוק צמחה הואיל והיחיד מכר ב-12החודשיםשקדמו למכירת דירה ב', את דירה א', הואיל ושווי 2 הדירות לא עלה על1.986מיליון ₪, והואיל והיחיד רכש במהלך השנה שלאחר מכירת דירה ב', דירהחלופית,היא דירה ג', ששווייה לפחות 75% משווי 2 הדירות (86% =1,400,000:1,200,000). בכך התקיימו כל התנאים לזכאות לפטור לדירה ב',המנויים בסעיף49ה(א) לחוק.
ב. מכירת 2 דירות מגורים מזכות בתקופת המעבר
התוצאהשלפיה יחול פטור על 2 הדירות הנמכרות לא תשתנה, אולם אופן מתןהפטורמשתנה. היחיד יהיה זכאי לפטור ממס שבח מכוח סעיף 49ה(א) לחוק, כנוסחומיום1.1.2014 ואילך, בגין מכירת דירה א' דווקא, ולא בגין מכירת דירה ב'
הסיבהלשינוי מקורה בתיקון סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין, שנכנס לתוקףמיום1.1.2014 ואילך, כך שיתאים לתיקוני החקיקה שנעשו במסגרת חוק ההסדריםבכלהאמור לזכאות לפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה מכוח סעיף49ב(1)לחוק, ומכוח סעיף 49ב(2) לחוק[2].
דוגמא 2: מכירת 2 דירות בסכום העולה על 1,986,000 ₪ ורכישת דירה חלופית [סעיף 49ה(א1)]
ביום1.1.2012 רכש יחיד תושב ישראל 2 דירות מגורים מזכות לראשונה בחייו.ביום1.10.2012 מכר היחיד את דירה א' תמורת 1 מיליון ₪, בפטור ממס שבח לפיסעיף49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין. ביום 1.6.2013 מכר היחיד את דירה ב' תמורת1.2מיליון ₪. ביום 1.1.2013, רכש היחיד דירת מגורים ג', תמורת 2 מיליון ₪.
נדרש:
א. האם זכאי היחיד לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בגין מכירת דירה ב'?
ב.כיצד היתה משתנה תשובתך לו היחיד היה מוכר את דירה א' ביום 1.1.2014,מוכראת דירה ב' ביום 1.10.2014 ורכש ביום 1.11.2013 את דירת מגורים ג'?
פתרון
א. מכירת 2 דירות מגורים מזכות לפני תקופת המעבר
כן,היחיד יהיה זכאי לפטור ממס, אולם יהיה מדובר בפטור חלקי בלבד.סעיף49ה(א1) לחוק קובע, כי כאשר השווי המצרפי של 2 הדירות הנמכרות עולה עלסך1.986 מיליון ₪, אולם אינו עולה על סך 3.303 מיליון ₪, אזי יהיה היחידזכאילפטור בסך ההפרש שבין 1.986 מיליון ₪, לבין שווי דירה א', קרי לבין1מיליון ₪.
זאת, בתנאי שהמוכר ימכור את דירה ב' בתוך 12 חודשים ממכירתדירה א',וירכוש דירה חלופית בשנה שלפני מכירת דירה ב' או בשנה שלאחרמכירת דירה ב'.
הואיל ו-2 התנאים האמורים מתקיימים בענייננו, יהיה היחיד זכאי לפטור ממס בסך 986,000 ₪ (986,000 = 1,000,000 – 1,986,000).
ב. מכירת 2 דירות מגורים מזכות בתקופת המעבר
תחולתסעיף 49ה החדש היא לפי מועד מכירת הדירה ולא לפי מועד רכישתה,בהתאם לסעיף44(ג) לחוק ההסדרים. מאחר שמכירת הדירות היא בשנת 2014, יחולסעיף 49ההחדש.
ראוי להדגיש כי עם החלת סעיף 49ה החדש, הכוונה היא ליתן פטורבמכירת דירהא' ולא בגין מכירת דירה ב', כפי שהיה נעשה לפי נוסחו הישן שלהסעיף. לכן,היחיד יהיה זכאי לפטור חלקי בגין מכירת דירה א', ופטור חלקי זהיינתן בסךההפרש שבין 1.986 מיליון ₪, ובין שווי דירה ב', קרי, סך 1.2מיליון ₪. זאת,כאמור בסעיף 49ה(א1), כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך.
סעיףזה קובע כי כאשר השווי המצרפי של 2 הדירות הנמכרות עולה על1,986,000 ₪,אולם אינו עולה על סך 3.303 מיליון ₪, אזי היחיד יהיה זכאילפטור בסך ההפרששבין 1.986 מיליון ₪, לבין שווי דירה א', קרי לבין 1.2מיליון ₪.
זאת,בתנאי שבעת מכירת דירה א' היתה בבעלותו דירה ב', ובתנאי שהמוכר מכראתדירה ב' בתוך 12 חודשים ממכירת דירה א', ובתנאי שירכוש דירה חלופיתבשנהשלפני מכירת דירה ב' או בשנה שלאחר מכירת דירה ב'.
הואיל והתנאים האמורים מתקיימים בענייננו, יהיה היחיד זכאי לפטור ממס בסך 786,000 ₪ - (786,000 = 1,200,000 – 1,986,000).
דוגמא 3: מכירת 2 דירות לאחר יום המעבר; מס רכישה ברכישת הדירה החלופית [סעיף 49ה(א), סעיף 9(ג1ד)(2)]
ביום1.1.2014 רכש יחיד תושב ישראל 2 דירות מגורים מזכות לראשונה בחייו.ביום1.10.2014 מכר היחיד את דירה א' תמורת 800,000 ₪. ביום 1.7.2015 מכרהיחידאת דירה ב' תמורת 600,000 ₪. ביום 31.12.2014, רכש היחיד דירת מגוריםג',תמורת 1.2 מיליון ₪.
נדרש:
א. האם זכאי היחיד לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בגין מכירת דירה א'?
ב. כיצד יחושב מס הרכישה בגין רכישת דירה ג'?
ג.כיצד תשתנה התשובה לשאלה ב' לו היה נתון כי מכירת דירה א' היתהביום1.10.2015, תמורת 1.2 מיליון ₪, מכירת דירה ב' היתה ביום 1.6.2016,תמורת1.1 מיליון ₪, ורכישת דירה ג' היתה ביום 1.8.2016, תמורת 1.9 מיליון₪.
ד. האם התשובה לשאלה א' היתה משתנה לו היה נתון כי היחיד אינו תושב ישראל וכי יש בבעלותו דירה נוספת במקום מושבו?
פתרון
א. מכירת 2 דירות מגורים מזכות בתקופת המעבר
כן, היחיד זכאי לפטור ממס שבח מכוח סעיף 49ה(א) לחוק, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך, בגין מכירת דירה א'.
ב. מס רכישה ברכישת דירה חלופית
סעיף9(ג1ג)(2)(ג) לחוק מיסוי מקרקעין[3] קובע כי אם הדירה הנרכשת היא"דירהחלופית", כאמור בסעיף 49ה לחוק, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך, אזי יהאהרוכשזכאי למדרגות ושיעורי המס המופחתים שנקבעו ברכישת דירה יחידה.
לגבי רכישת דירה יחידה בתקופה שעד יום 31.12.14, יחול סעיף 9(ג1ג)(2)(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע כי:
על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪, ללא מס (0%)
על חלק השווי שבין 1,470,560 ₪ ועד 1,744,270 ₪, מס רכישה בשיעור 3.5%
על חלק השווי שבין 1,744,270 ₪, ועד 4,500,000 ש"ח, מס רכישה בשיעור 5%
על חלק השווי שבין 4,500,000 ₪, ועד 15,000,000 ש"ח, מס רכישה בשיעור 8%
ועל חלק השווי מסך 15,000,000 ₪, ואילך, מס רכישה בשיעור 10%
דירה ג' נרכשה תמורת 1.2 מיליון ₪, סכום הקטן ממדרגת מס הראשונה שלעיל, ולכן היחיד לא ישלם מס רכישה.
ג. מס רכישה ברכישת דירה חלופית
במקרהזה יהיה היחיד זכאי רק לפטור חלקי ממס במכירת דירה א', כאמורבסעיף49ה(א1) לחוק, אולם דירה ג', היא הדירה הנרכשת עדיין תיחשב "דירהחלופית"לעניין סעיף 9(ג1ד)(2)(ג) לחוק מיסוי מקרקעין[4], ולכן חישוב מסהרכישהייעשה לפי סעיף זה, בהתאם למדרגות ושיעורי מס רכישה שלהלן:
סעיף9(ג1ד)(2)(ג) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי אם הדירה הנרכשת היא"דירהחלופית", כאמור בסעיף 49ה לחוק, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך, אזי יהאהרוכשזכאי למדרגות ושיעורי המס המופחתים שנקבעו ברכישת דירה יחידה.
לגבי רכישת דירה יחידה בתקופה שמיום 1.1.2015 ואילך, יחול סעיף 9(ג1ד)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע כי:
על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪, ללא מס (0%)
על חלק השווי שבין 1,470,560 ₪ ועד 1,744,270 ₪, מס רכישה בשיעור 3.5%
על חלק השווי שבין 1,744,270 ₪, ועד 4,500,000 ש"ח, מס רכישה בשיעור 5%
על חלק השווי שבין 4,500,000 ₪, ועד 15,000,000 ש"ח, מס רכישה בשיעור 8%
ועל חלק השווי מסך 15,000,000 ₪, ואילך, מס רכישה בשיעור 10%
לכן, סך מס הרכישה שישלם היחיד יהיה 15,030 ₪.
0
=
0
x
1,470,560
15,030
=
3.5%
x
(1,470,560 – 1,900,000)
15,030 ₪
ד. מכירת 2 דירות על ידי מי שאינו תושב ישראל
במקרהכזה לא יהיה היחיד זכאי לפטור כלשהו במכירת איזו מהדירות. זאת,הואילוסעיף 49ה(א) מתנה את מתן הפטור לדירה א' במכירת דירה ב' בפטור ממסבגיןמכירת דירת מגורים מזכה. ברם, סעיף 49א(א1) לחוק, כנוסחו מיום1.1.2014ואילך, קובע כי פטור במכירת דירת מגורים מזכה יינתן רק למי שהואתושב ישראלאו לתושב חוץ שאין בבעלותו דירה במקום מושבו. הואיל והיחיד לאיהיה זכאילפטור במכירת דירה ב', הרי שתישלל גם זכאותו לפטר במכירת דירה א',שכןהפטור לדירה ב' הוא תנאי לזכאות לפטור במכירת דירה א', כאמורבסעיף49ה(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך.
3. נספח חקיקה
נוסח סעיף 49ה לחוק:
"49ה. פטור חד פעמי - הוראה מיוחדת
[5](א) על אף הוראות סעיף 49ב, המוכר דירת מגורים מזכה (בסעיף זה - הדירה הראשונה), יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה, אם התקיימו כל אלה:
(1) במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו, דירת מגורים נוספת אחת בלבד (בסעיף זה - הדירה הנוספת);
(2) המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס, בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה;
(3) סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנוספת, יחד, לא עלה על 1,986,000 שקלים חדשים1;
(4)המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או ירכוש בשנה שלאחרמכירתה,דירת מגורים אחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בישראל או באזור כהגדרתובסעיף 16א(בסעיף זה - הדירה החלופית), בסכום השווה לשלושה רבעים לפחותמשווי הדירות כאמור בפסקה (3); הדירה החלופית לא תבוא במניין הדירות כאמורבפסקה (1).
1(א1)על אף הוראות סעיף 49ב, התקיימו במוכר דירה ראשונההוראות סעיף קטן(א)(1), (2) ו?(4), וסכום השווי של הדירה הראשונה והדירההנוספת, יחד, לאעלה על 3,303,000 שקלים חדשים, יהיה המוכר זכאי לפטור ממסבמכירה של הדירההראשונה, על סכום השווה להפרש שבין 1,986,000 שקלים חדשיםלבין סכום השווישל הדירה הנוספת1; את יתרת סכום השווי של הדירה הראשונהיראו כדמי מכר שלזכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווישל הזכות כולה,כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שוויהמכירה, ובהתאםלכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.
[6](א2) הסכומים הנקוביםבסעיף זה יתואמו בתחילת כל שנת מס לפי שיעורעליית המדד, לעומת המדד שפורסםלאחרונה לפני יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר2013) ויעוגלו ל-1,000 השקליםהחדשים הקרובים.
(ב) פטור לפי סעיף זה לא יינתן למוכר אחד יותר מפעם אחת."
[1] תחילה על מכירות מיום 1.1.2014 ואילך, בהתאם לסעיף 44(ג) לחוק ההסדרים.
[2] במסגרת חוק ההסדרים בוטל סעיף 49ב(1) לחוק, ועמו בוטלה האפשרותלקבלתפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של היחיד.באותהנשימה, בוטל התנאי בסעיף 49ב(2) לחוק שקבע כי זכאות לפטור במכירתדירתמגורים יחידה מותנית בכך שב-4 השנים שקדמו למכירה, לא היה המוכר הבעליםשליותר מדירה אחת. בעקבות תיקונים אלו נוצר מצב שבו הבעלים של 2 דירותמגוריםקטנות שביקש למכור את שתיהן ולרכוש במקומן דירת מגורים חלופית ויקרהיותר,לא היה יכול למכור את הדירה הראשונה בפטור ממס, והיה יכול למכורדווקא אתהדירה השניה בפטור ממס, בדיוק הפוך מהמצב ששרר בהתאם לדין התקף עדיום31.12.2013, שבו היה המוכר יכול למכור בפטור ממס את הדירה הראשונה(לפיסעיף 49ב(1) לחוק) ובלעדי סעיף 49ה לחוק, היה מתחייב במס בגין מכירתהדירההשניה. כדי להתאים את סעיף 49ה לדין החדש, כאמור, שונה סעיף 49ה(א)לחוק,ונקבע שמכוח סעיף 49ה(א) לחוק, יינתן פטור נוסף במכירת דירת המגוריםהמזכה הראשונה,בתנאי שבבעלות המוכר דירה נוספת אחת (ויחידה) שתימכר על ידובתוך 12חודשים, בתנאי שסכום שווי 2 הדירות לא עולה על סך 1.986 מיליון ₪,ובתנאישבמקום 2 הדירות הנמכרות, רוכש היחיד, בשנה שלפני מכירת הדירה השניה,או בשנה שלאחר מכירתה, דירת מגורים חלופית ששווייה לפחות 75% משווי 2הדירות. הואיל וכלהתנאים הללו מתקיימים בענייננו, יהיה זכאי היחיד לפטורבמכירת דירה א',מכוח סעיף 49ה(א) לחוק, ולפטור במכירת דירה ב', מכוח סעיף49ב(2) לחוק.
[3] סעיף זה חל ברכישת דירת מגורים יחידה בין יום 1.8.2013 ועד יום 31.12.2014.
[4] סעיף זה חל ברכישת דירת מגורים יחידה מיום 1.1.2015 ואילך.
[5] תחילה ביום המעבר 1.1.14 (תיקון 76 - ס"ח 2405 התשע"ג 5.8.13, 161). הנוסח הקודם:
"(א) על אף הוראות סעיף 49ב, תושב ישראל המוכר דירת מגורים מזכה, יהא זכאי לפטור ממס במכירתה, אם נתקיימו כל אלה:
(1) המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק זה בתוך שנים עשר החודשים שקדמו למכירה נושא הפטור (להלן - הדירה הראשונה);
(2) סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנמכרת (להלן - הדירההשניה), ביחד, לא עלה על מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים [1,986,000 ש"חבשנת 2013];
(3)המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השניה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה,דירהאחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א, בסכוםהשווהלשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור בפסקה (2);
(א1) על אףהוראות סעיף 49ב, התקיימו לגבי תושב ישראל, המוכר דירה שניה,הוראות סעיףקטן (א)(1) ו-(3), וסכום השווי של הדירה הראשונה והדירה השניה,יחד, לא עלהעל שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים [3,303,000 ש"ח בשנת2013], יהאהמוכר זכאי לפטור ממס במכירה של הדירה השניה, על סכום השווהלהפרש שביןמיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים [1,986,000 ש"ח בשנת 2013]לבין סכוםהשווי של הדירה הראשונה; את יתרת סכום השווי של הדירה השניה יראוכדמי מכרשל זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי שלהזכות כולה,כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שוויהמכירה,ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות."
[6] הסכום בתוקף לשנת 2013 ומתעדכן משנה לשנה. ראו עדכוני סכומים באוגדן מעמ' 2א ואילך.
לכניסה לאתר המחבר לחץ כאן
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
2055

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
קידום אתרים
כל בעל עסק שמכבד את עצמו מחזיק אתר אינטרנט ברשת. ובנוסף, הוא כמובן מופיע כבר בתוצאות החיפוש של גוגל. אבל לא מספיק להופיע רק בתוצאות של גוגל - אלא להגיע לעמודים הראשונים. כל מה שאתם צריכים לדעת על קידום אתרים לאתר שלכם
לפני 6 שנים 10 חודשים , מתוך , נכתב על ידי matanwp

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
תמ"א 38/2
9.5 תמ"א 38/2 שאלות מכוונות
לפני 8 שנים 3 חודשים , מתוך לימודים , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)
תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן
ר ברד יועץ שיווק בעל שם עולמי, עבד בחברת "סופר טכנולוגיה בע"מ" (להלן - "החברה") החל מ?1.1.00. ביום 31.12.10 פרש מן החברה וקיבל ביום 1.1.11 מענק פרישה בסך 200,000 ש"ח. משכורתו האחרונה היתה 15,000 ש"ח. המענק כלל 20,000 ש"ח פדיון ימי חופשה, 30,000 ש"ח פדיון ימי מחלה. בנוסף קיבל מר ברד סכום חד פעמי בסך 1,000,000 ש"ח תשלום בגין אי תחרות, שמירה על סודיות וויתור על זכות תביעה כנגד החברה.
לפני 8 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)
מע"מ במכירת דירת מגורים
מע"מ במכירת דירת מגורים על ידי עוסק במקרקעין (סעיף 5(ב) לחוק)
לפני 8 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)
טופס 5329
טופס 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות ההכנסה) מיועד בדרך כלל לפתיחת תיק חדש במס הכנסה ומיועד בדרך כלל לעצמאים חדשים ומי שיש להם הכנסות שלא ממשכורת. החל מחודש ינואר 2014 עודכן הטופס והוא נשלח לעשרות אלפי נישומים ביוזמת רשות המסים, תוך שינוי מספר פרטים וסימונו מחדש (1n) 5329. בין השאר שונתה כותרת הטופס כך שבמקום "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה" הכותרת החדשה היא: "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל". (הדגשה שלי – מ.כ).
לפני 8 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)
קבלת דירה - במתנה או בירושה?
סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מעניק פטור במכירת דירה מזכה שקיבל המוכר בירושה בהתמלא כל התנאים הבאים:
לפני 8 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)
פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן (סעיף 49ה לחוק)
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז