משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי

 
פורסם ב 04/08/2014
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.3 מתוך 5
 

a onmousedown="c(4223);" target="_blank" href="http://eyal-law.co.il/">פשיטת רגל היא הליך משפטי, שבו אדם יחיד (להבדיל מחברה: שההליך במקרה שכזה הינו פירוק חברה) שישלו חובות גדולים מרובים מוכרז כפושט רגל, ובכך הוא מקבל הגנה חוקית מפניהנושים שלו, על מנת שלא יוכלו להתעמר בו כלכלית, וכן נערך כינוס של כלנכסיו, על מנת לחלק אותם באופן הנכון ביותר בין הנושים. המטרה של הליך פשיטת רגל היאבעיקר הגנה על פושט הרגל עצמו, וכן אפשרות להשיב לנושים את כספם בהליךהטוב ביותר. הליך זה הוא אינטרס גם של הנושים, אשר באופן זה יקבלו את הכסףהמגיע להם במהירות רבה יותר ובצורה פשוטה יותר. באופן כללי, זהו הליך חברתימקובל, אשר מאפשר לאנשים רבים לקבל הזדמנות שנייה בעסקים ולא לשקוע בחובותשאין אפשרות להיפטר מהם.

הליכי פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים:
בקשת פשיטת רגל.
צו כינוס.
הכרזת פשיטת רגל.
הפטר.

מחפש עורך דין פשיטת רגל ? התקשר עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות 050-9786675

במסגרת הליך זה יינתן הסבר מעמיק על האפשרויות למתן הפטר. הכוונה כי לאחר מתן צו הכינוס ובהתאם לתנאים שבחוק
(תום לב, עמידה בתנאי התשלום והדוחות התקופתיים) משרדי יפעל למתן צו הפוטר אותך מחובותיך.


בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן עלידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטתרגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה. משרדי בוחן כל מקרה לגופוומציג את האפשרויות העומדות בפני הלקוח תוך הצגת היתרונות והחסרונות שבהליךואת ההליכים הצפויים שינקטו כנגדו תוך מתן הסבר מעמיק לנושא ההגבלותשיוטלו הן בהליך פשיטת רגל לפי הפקודה והן כחייב מוגבל באמצעים לפי החוק.


משרד עורך דין פשיטת רגלאייל אשכנזי מלווה את הלקוח תוך מתן ייעוץ שוטף וליווי משפטי לפרטייםועסקים המבקשים לגבות חובות מפושט רגל או לחילופין, ייצוג חייבים בהליך שלפשיטת רגל, ייצוג מול בתי המשפט והנאמן, ניהול הליכי פשיטת רגל, ייצוגהחייב, הסדרי נושים ועוד.

1. הגשת בקשה לפשיטת רגל - בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצעהחייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה. משרדי בוחן כל מקרה לגופו ומציג אתהאפשרויות העומדות בפני הלקוח תוך הצגת היתרונות והחסרונות שבהליך ואתההליכים הצפויים שינקטו כנגדו תוך מתן הסבר מעמיק לנושא ההגבלות שיוטלו הןבהליך פשיטת רגל לפי הפקודה והן כחייב מוגבל באמצעים לפי החוק.
עד ה 15.7.14 בקשה לפשיטת רגל הייתה מחוייבת מחוייבת בתשלום אגרה בסך- 2,743 . החל מיום 15.7.14 י"ז בתמוז, תשע"ד , הופחת סכום הפיקדון ויעמוד על סך 1,600 שח להגשת בקשה לפשיטת רגל וסך של 400 שח להגשת בקשה לפירוק חברה. שוברים שהונפקו קודם ל 15.7

*ישנה חשיבות גבוהה למלא דו"ח זה בתום לב ובפירוט ככל שניתן.
בשלב הגשת הבקשה יש לפנות לבית המשפט המחוזי על מנת שינתן צו לעיכוב כלל הליכי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים כנגד מבקש הצו.

2. צו כינוס:
לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמךבית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס (בד"כ מלווה בצו תשלומיםוהקפאת הליכים כנגד החייב) מעביר את נכסי החייב לפיקוחו שלו , עד שיתברר אםהחייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.

במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, ייקבע דיון שיתקיים כ- שנה מיום מתן צו הכינוס על ידי בית המשפט . לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו ווהכונס הרשמי.

*חשוב לזכור כי במהלך ששת החודשים מיום מתן צו הכינוס יש להגיש תביעת חוב כנגד החייב למשרדי הכנ"ר/מנהל מיוחד.
הדבר נכון גם לגבי נושים שנקטו בהליכי הוצאה לפועל.

פשרה או הסדר:
על פי פקודת פשיטת הרגל, בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל ואף לפני מתן צוהכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרו עלידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם. פשרה זו צריכהלהיות בתום לב ויש לדעת כי גם אם תהיה הסכמה של 85% מהנושים ייתכן שביתהמשפט המחוזי לא יאשר זאת או שיתנה את הפשרה בשינויים קלים.

שלבי ביניים:
במידה והציע החייב פשרה או הסדר ישקלו הנושים באסיפתם אם יש לקבל את הפשרה או ההסדר.

במהלך תקופה זו מקיים הכונס הרשמי חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשתחוות דעתו לבית המשפט, לצורך חקירה זו רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייבלהתייצב לחקירה. עוד רשאי הכנ"ר לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו שלהחייב, מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו אובידיעתו. לא לחינם צויין חשיבות תום הלב של מילוי הדוח וכמובן על יצירתהחובות.
משרדי שם דגש על תום הלב וייפרט את ההשלכות הצפויות של הגשת בקשה בחוסר בתום לב.

הדיון בבקשת פשיטת הרגל:
אליו מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגלולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להחליט אחד מאלה:

להכריז בצו שהחייב פושט רגל.
להכריזו כחייב פושט רגל בכפוף להשלמת פרטים נוספים.
לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.
לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר - הפסיקה מראה כי קיים קושי רב ולכן רק במקריים קיצוניים יינתן צו שכזה.
כאמור לעיל לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.
סיום ההליך:
הליך פשיטת הרגל בא אל סיומו בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב,לפי בקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים, במתן הפטר לחייב, אי עמידה בצוהתשלומים, לבקשת החייב או לבקשת הכונס הרשמי ועוד.
ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולםו/או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב.לפני התיקון ב-1996, היה נהוג למשוך את ההליכים במשך שנים עד שיצליח החייבלפרוע לפחות שליש מחובותיו. כיום, בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתוםלב לקבל צו הפטר מהר יותר, לעתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל (זאת, כאשר בניהול ההליך אין תועלת לנושים, מאחר שהחייב אינו בעל נכסים משמעותיים).
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1075
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
3 טיפים לייצור מוצלח אצל ספקי המשנה: הסכמה מראש על KPI עם הספק
אספקה מוצלחת אינה רק הגעתה בשלום של הסחורה, בזמן ובאיכות שנדרשה מהספק. חשוב למדוד את הספק בשורה של מדדים אמפיריים המגדירים את הצלחת הייצור אצלו ואספקת הסחורה הנכונה לך, כדי לנבא גם את יכולתו להצליח גם בהזמנות עתידיות. לשם כך יש להסכים מראש על KPI ועל המנגנונים למדידתם
לפני 1 ימים 19 שעות , מתוך עסקים , נכתב על ידי UxMZxkm2jYNy4YQ
טיולי ג'יפים בגליל התחתון
כשאומרים לאנשים טיולי ג'יפים הם חושבים על קבוצת מטיילים, רובה אולי אפילו מורכבת מגברים, בקבוצות מיומנות המטיילות שנים רבות בשטח מדי שבוע. אך האמת היא שטיולי ג'יפים הם הרבה יותר מכך, והם למעשה מתאימים לסוגים רבים של מטיילים, גם אם אין לכם כל ניסיון בכך ואתם בכלל מתכננים חופשה רומנטית בצפון, או בילוי עם ילדים קטנים בצימר המשלב אטרקציות שונות לכל המשפחה.
לפני 1 שבועות 1 ימים , מתוך עסקים , נכתב על ידי amir769769
איך לבקש העלאת שכר בהתבסס על סקר שכר הייטק?
עומדים לפני שיחת המשוב השנתית שלכם? קיבלתם לאחרונה מחמאות או הייתם שותפים להצלחות גדולות ואתם רוצים לבקש העלאת שכר? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.
לפני 1 שבועות 2 ימים , מתוך עסקים , נכתב על ידי iska.elisasi
דרושים עובדים- מה היא הדרך לחפש את המשרה הבאה שלכם
מעסיקים בואו לגייס עובדים דרך אתר אפטיל וורקס
לפני 1 שבועות 6 ימים , מתוך עסקים , נכתב על ידי makingmoneyfromeverything2
כיצד לבנות תוכנית עסקית לבד
להלן מאמר שיספק לכם כלים לבנות תוכנית עסקית בכוחות עצמכם. המאמר יפרט לכם מה אמורה לכלול תוכנית עסקית ובמה כדאי להתמקד בעת כתיבתה. תוכנית עסקית טובה תסייע תגדיל את סיכוי הצלחת העסק שלכם.
לפני 2 שבועות 3 ימים , מתוך עסקים , נכתב על ידי משה הרשקו

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
צו כינוס בפשיטת רגל
מה זה צו כינוס בפשיטת רגל?: לאחר שמוגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט, על השופט לקבל החלטה האם הוא מאשר את המשך התהליך או לא
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי pshitatregellaw
הפטר
מה זה הפטר?: הפטר הוא צו מטעם בין המשפט שחותם את תהליך פשיטת רגל ומהווה מסמך משפטי המעיד על מצבו של החייב ועל החלטת בית המשפט לגביו. כך, כאשר מתקבל צו הפטר, בית המשפט מזכה את החייב באופן חוקי מכל חובותיו הישנים לנושים השונים.
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי pshitatregellaw
בקשה לפשיטת רגל
מה היא פשיטת רגל? אדם שמאבד את נכסיו, מתגלגל לחובות ומפסיד את פרנסתו עד לכדי קשיים כלכליים משמעותיים אינו יכול להתאושש מהמצב כאשר כל רווח שיצליח ליצור יועבר לנושיו- אלו שהוא חייב להם כסף.
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עסקים , נכתב על ידי pshitatregellaw
פשיטת רגל
מה היא הכרזת פשיטת רגל? פשיטת רגל היא מצב משפטי לכל דבר ועניין וכדי לקבל החלטה בהקשר זה יש לבוא בפני שופט שיחליט האם פשיטת הרגל "אושרה" או שלא
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עסקים , נכתב על ידי pshitatregellaw
פשיטת רגל - הדרך שלך לפתוח דף חדש
פשיטת רגל היא הליך משפטי, שבו אדם יחיד שיש לו חובות גדולים מרובים מוכרז כפושט רגל, ובכך הוא מקבל הגנה חוקית מפני הנושים שלו, על מנת שלא יוכלו להתעמר בו כלכלית, וכן נערך כינוס של כל נכסיו, על מנת לחלק אותם באופן הנכון ביותר בין הנושים. המטרה של הליך פשיטת רגל היא בעיקר הגנה על פושט הרגל עצמו,
לפני 5 שנים 4 חודשים , מתוך עסקים , נכתב על ידי pshitatregellaw
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    הליך פשיטת רגל לאדם פרטי
הליך פשיטת רגל לאדם פרטי
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עסקים , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עסקים נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז