משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה

 
פורסם ב 02/09/2015
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

a onmousedown="c(5493);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/ptwr-mms-l-pyzwyy-pytwrym-w-prysh"> פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה
ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפהDr. Faculty of Law, University of Haifa.
חשבונאות ניהולית מתקדמת: פטור בפיטורים/בפרישה, עלות העובד למעביד -שיעור מס' 4

רקע
פטור ממס הכנסה
פטור ממס הכנסה הינו שחרור מחובה לתשלום מס עבור קבלת תשלום או הכנסה. פטור ממס על הכנסה הינו הטבה, לה זכאים אזרחי ישראל בגין הכנסה שנתקבלה. יחידים פטורים בסכומים שונים מתשלום מס ההכנסה.
פטור ממס הכנסה ניתן למספר סוגי תשלומים כאשר הנפוץ שבהם הינו הפטור ממס על תשלום פיצויי פיטורים או פיצויי פרישה. עיקר הפטורים ממיסים נמצאים בחלק ג' של פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ; העוסק בחישוב ההכנסה לענין מס. הפרק הראשון עוסק בפטור, סימן א' עוסק בפטור על פי הדין, הסעיף הראשון בפרק זה הינו סעיף 9 הקובע את ההכנסות הפטורות – פטור ממס. נושא הפטורים עולה חדשות לבקרים במסגרת דיוני התקציב במגמה לבטלם, על מנת לייצר שוויון מס במדינה וכפתרון לבעיית ההכנסות ממיסים החסרות בתקציב.

הזכות לפיצויי פיטורים
ס' 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע את הזכות לפיצויי פיטורים כהאי לישנא:
"1. (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים".
מהאמור עולה כי עובד המפוטר זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם הוסכם על שיעור גבוה יותר בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה).

שיעור פיצויי הפיטורים
ס' 12 לחוק פיצויי פיטורים אומד את שיעור הפיצויים: "12.(א) שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעסיק, או באותו מקום עבודה.
מהאמור עולה כי שיעור פיצויי הפיטורים לעובד המופיע במשכורתו הינו שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה.

פטור על פיצויי פיטורים – פקודת מס הכנסה
לא יוטל מס על פיצויי פיטורים
סעיף 9(7א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה קובע, בזו הלשון: "מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה ....;".
הסעיף קובע פטור למענק פרישה אשר ניתן לעובד עם סיום עבודתו כאשר הפטור מוגבל במכפלת משכורתו האחרונה של העובד במספר שנות עבודתו.

תקרת הפטור על פיצויי פיטורים
תקרת סכום הפטור נקבעה בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה: "בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 12,340 ₪ במונחי שנת 2015, לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;" (עדכונים בסעיף א.כ.)
מהאמור עולה כי תקרת סכום הפטור לשנת 2015 עומדת על סכום של 12,340 ש"ח.

הגדלת הפטור על פיצויי פיטורים ל-150%
כאמור, סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], מעניק פטור ממס למענק הון שהתקבל עקב פרישה או מוות עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות העבודה ועד לתקרה הקבועה בחוק.
רשות המיסים בישראל פרסמה ביום ה-15 באוגוסט 2010, הודעה על הגדלת הפטור על מענק הפרישה אשר תחול מיום ה-25/7/2010 ואילך. בהנחיה אשר נמסרה לפקידי השומה נקבע כי בסמכות המנהל ובאישור פקיד השומה, יוגדל הפטור ל-150% מגובה המשכורת החודשית.
ההגדלה ל-150% תערך באופן אוטומטי לכל מי שפרש בכפוף לתקרת הפטור שבסעיף האמור.
ההוראה להגדלת הפטור תטיב עם כל אותם עובדים ששכרם הקובע לפטור נמוך מהתקרה הקבועה בחוק ותשלום מענק הפרישה גבוה מסכום הפטור.
מהאמור עולה כי על פי פקודת מס הכנסה, היה והשכר הקובע של הפורש נמוך מתקרת הפטור, מנהל רשות המסים רשאי להעניק פטור נוסף שלא יעלה על סכום תקרת הפטור. רשות המסים החליטה להפעיל סעיף זה בכדי להיטיב עם ציבור העובדים תוך חיסכון במס ולאפשר לכל עובד אשר פרש, המעוניין למשוך את כספי הפיצויים, להגדיל את סכום הפטור על כספי הפיצויים עד ל-150% מהשכר הקובע.
על מנת לזכות בפטור המוגדל, העובד או מייצגו נדרשים לפנות למשרדי פקיד השומה אשר באזור מגורי העובד בתוך 90 יום ממועד הפרישה ולבקש את הפטור המוגדל, זאת מאחר ולמעסיק אין סמכות לחשב את הפטור המוגדל. בעת הפנייה לפקיד שומה יש להצטייד בטופס 161 שנמסר מהמעסיק, טופס 161א שמולא על ידי העובד וכמו כן, שלושה תלושי שכר אחרונים של העובד ממקום העבודה של המעסיק ממנו פרש ושלושה תלושי משכורת מן המעסיק הנוכחי במידה והעובד ממשיך לעבוד לאחר הפרישה.

מענק פרישה שתי משכורות =200%, עקב מותו של עובד
תקרת סכום הפטור שנתקבל עקב מוות, נקבעה בס' 9(7א)(ב)(1) לפקודת מס הכנסה בזו הלשון: "מענק הון שנתקבל עקב מוות – עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה; "
כאשר מענק הפרישה משולם עקב מות העובד, מוכפל סכום הפטור, כלומר הפטור יעמוד על סכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה לכל שנת עבודה (עד התקרה של 24,700 ₪) וזאת לפי המשכורת האחרונה. שכן מענק פרישה הינו כלל התשלומים הניתנים לעובד עקב הפסקת עבודתו. ביום ה-13 ביולי 2011, פורסם על ידי רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 אשר עוסק בין היתר, במענקי פרישה המתקבלים לאחר פטירתו של עובד. בחוזר ישנה התייחסות לסכום מענק הפרישה החייב במס הכנסה אשר משתלם לשאירים ואופן מיסויו. במענק מוות, בעת הפנייה לפקיד שומה יש להצטייד בטופס 161 שהתקבל מהמעסיק, טופס 161ב שימולא על ידי השאירים וכמו כן שלושה תלושי שכר אחרונים של הנפטר.

הגדלת הפטור ל-300% עקב מוות
לנציב סמכות להגדיל את סכום הפטור מעל לסכום המתקבל מהכפלת המשכורת החודשית האחרונה במספר שנות העבודה. מכוח סמכות זו, קבע הנציב כי עובד, יהא זכאי לפטור עד לשיעור של 150% ממשכורתו החודשית האחרונה, כפול מספר השנים, דהיינו, משכורתו האחרונה כפול שלוש, אך לא יותר מתקרת הפטור לגבי מענק המוות העומד על 24,700 ש"ח (נכון לשנת המס 2015) לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה. (חבק – עדכון פברואר 2001).

תשלומים נלווים
המענק יינתן בגין פיטורין, התפטרות, פרישה מוסכמת או מוקדמת או כאשר העובד הגיע לגמלאות. מענק הפרישה כולל פיצויי פיטורין, פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, מענק הסתגלות, מענק אי-הודעה מוקדמת, פיצויים מוגדלים ועוד. פדיון חופשה נכלל אף הוא בתשלומים הניתנים עם הפרישה, אך לצורכי מס ייחשב כחלק מהשכר "הרגיל".
תשלומים נלווים הינם למעשה כל תשלום המתקבל על ידי העובד בעקבות פרישתו מעבודה או על ידי שאיריו, יהא חלק ממענק הפרישה או ממענק המוות הכולל. המענק כולל בין היתר, פיצוי עבור אובדן מקור הכנסה, פיצוי עקב הפרת חוזה עבודה, פיצוי עבור ימי מחלה לא מנוצלים, פיצוי הניתן כדמי אי-תחרות או אי-העברת ידע או מידע לגופים אחרים וכן פיצוי עבור "הודעה מראש" או "חודשי הסתגלות". יש להבדיל בין השניים על פי ההתניות הבאות:
(1) אם התשלומים עבור תקופת ה"הודעה מראש" ו"חודשי ההסתגלות" הינם עבור תקופה בה מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יש לראות בתשלומים אלה הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה.
(2) אם התשלומים האמורים הינם בגין תקופה שלאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד, יש לראות בהם כחלק ממענק הפרישה.
יתר על כן, תשלומים המהווים את משכורת החודש האחרון, הפרשי שכר או פדיון ימי חופשה – אין לראותם כחלק ממענק הפרישה/המוות, האמורים לעיל.

פריסת מענק שנתקבל עקב פרישה או מוות
סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר לפזר את חלק המענק החייב במס של מענק הפרישה לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום או שיבואו לאחר מכן (בכפוף לעבודה בת 24 שנים דהיינו כל שנת פריסה, תבוא כנגד 4 שנות עבודה ובסה"כ עד 6 שנות פריסה 4*6=24. מידה והנישום עבד פחות מ-24 שנות עבודה, לדוגמא: נישום אשר עבד 16 שנים, יהיה זכאי ל-4 שנות פריסה). שנת פריסה הראשונה (או האחרונה, תלוי אם הפריסה בוצעה קדימה או אחורה) תהיה השנה בה שולם המענק. במידה והפרישה הייתה ב-3 החודשים האחרונים של השנה, ניתן לדחות את השנה הראשונה של הפריסה לשנה שלאחר מכן. פריסה קדימה מחייבת את הנישום בתשלום מקדמה על כל הסכום של מענק הפרישה ובנוסף עליו להגיש דוחות מס שנתיים לרשות המיסים.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.
במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050
e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1300
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 5 שנים 3 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
10 טיפים שיסייעו לכם לפני שאתם קונים דירה
עצות חשובות בטרם רכישת דירה
לפני 3 שבועות 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עו"ד נורית נמדר גורפינקל
יש לכם זכות לתבוע פיצויים בגין נזקי גוף על ידי עורך דין
יש לא מעט פרסומות בטלוויזיה ובעיתונות בשנים האחרונות הקוראים לכם לתבוע במקרה של נזק גופני או נפשי שנגרם לכם על ידי מוסד או גוף כלשהו. התביעות לרוב הן מול הביטוח הלאומי או חברת הביטוח שלכן ולא סתם יש פריחה בפרסומים הללו בעשור האחרון.
לפני 1 חודשים 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
תביעת נזקי גוף במסגרת ביטוח תאונות תלמידים
על מנת שתדעו אם יש לכם אפשרות וזכות לתביעה, רצוי להיפגש עם עורך דין נזיקין שיבדוק את המקרה ויספק תמונת מצב לגבי אפשרויות התביעה בעניין. במידה ויש עניין מחליטים על סוג התביעה, היקפה, הגורמים הנתבעים וכן הלאה. יש לדעת למשל שבמקרה של תאונות תלמידים, יש לכל תלמיד בישראל מגיל 3 עד 18 ביטוח לנזקי גוף שניתן לתבוע אם הילד נפגע או נפצע בכל שעה במהלך היום ולאו דווקא במסגרת הלימודים.
לפני 1 חודשים 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 3 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 3 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מבנה השכר
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת, כגון: ביטוח פנסיוני (המבטיח יציאה לגמלאות בכבוד), ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, אליה מפריש המעסיק סכום נאה, שאפשר לשחררו כעבור שש שנים. שכר ברוטו, יכול להתבטא בשכר בסיס גבוה או בשכר בסיס נמוך בתוספת עמלות, בונוסים או מענקים.
לפני 3 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
ציון ראוי לשבח על הצטיינות בהוראה – שנת לימודים התשע"ו
הננו שמחים להודיעך כי עפ"י הערכות הסטודנטים שהשתתפו בקורס "חש. ניהולי מתקדם" שניתן על ידך בסמסטר חורף תשע"ו, היה ציון המרצה הכללי שלך בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס.
לפני 3 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה
פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז