משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פטור ממס הכנסה - הכנסות עיוור או נכה – סעיף 9(5)

 
פורסם ב 27/07/2015
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.3 מתוך 5
 

a onmousedown="c(5362);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/ptwr-mms-hknsh---hknswt-ywwr-w-nkh-syp-9-5"> פטור ממס הכנסה - הכנסות עיוור או נכה – סעיף 9(5)
ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפהDr. Faculty of Law, University of Haifa.

פטור ממס הכנסה
יחידים זכאים לפטור מלא או חלקי מתשלום מס הכנסה, בהתאם לתנאים ולכללים שנקבעו. הפטור ממס הכנסה ניתן בהתאם לגובה הכנסתו של היחיד.
פטור אישי
הפטור האישי ממס הכנסה הינו פטור סוציאלי אשר נועד להקל את נטל המס על הזכאי. תכליתו של סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, מושתת על מדיניות חברתית אשר מטרתה לעזור לנישומים שאיבדו מכושר השתכרותם.
הכנסות עיוור או נכה - סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:
- עיוור.
- נכה בשיעור של 100%.
- נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד.

הפטור ניתן אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום (מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל-184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו). הפטור ניתן עד לתקרת ההכנסה המתעדכנת מדי שנה.
נקבעו תקרות בסכומים שונים עבור הכנסה מיגיעה אישית שכלולה בה הכנסה אקטיבית, המתאפיינת בפעילות ממשית מחזורית ונמשכת של יגיעה אישית כגון עסק, משלח יד, עבודה וכדו'. ואילו הכנסה שאינה מיגיעה אישית שכלולה בה הכנסה פאסיבית המתאפיינת בפעילות שאינה אקטיבית, דהיינו היא אינה הכנסה: מעסק, משלח-יד או עבודה. הכנסה פאסיבית הינה: הכנסה מדמי שכירות, מתמלוגים, מדיווידנד וריבית, מדמי מפתח וכדו'.

על מי חל הפטור
הפטור חל על יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל-100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד (ר' להלן) או עיוור על פי אחד החוקים הבאים:
- חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב).
- חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957.
- חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970.
- פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה – 1995.
- חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).

הפטור הינו אישי ואינו ניתן להעברה. יורשים, אשר מקבלים הכנסה בגין עיוור או נכה, יחויבו במס אף אם הנכה או העיוור בחייו היה זכאי לפטור ממס עבור אותה משכורת.

עיוור - הגדרה
· בעל תעודת עיוור או לקוי ראייה ממשרד הרווחה – התעודה ניתנת לאדם שניטל ממנו כוח ראייה כליל. אין הפטור חל על אדם, שכוח ראייתו מוגבל או פגום.

הגדרת נכה 100%
הכוונה לנכות תפקודית ולא נכות רפואית.
- נכות לפי חוקים ספציפיים המפורטים בסעיף הפטור.
- נכות לפי חוק הביטוח הלאומי – אחוזי נכות בביטוח לאומי נקבעים בצורה שונה מחוקים אחרים לכן, יש לבצע שני חישובים על מנת לקבוע האם אדם נכה 100%:
1. חישוב אריתמטי:
סוכמים את אחוזי הנכות הנפרדים שנקבעו לכל לקות בנפרד ובודקים אם התוצאה גדולה מ-100% ß במידה וזוהי התוצאה, עוברים לשלב הבא.
2. חישוב משוכלל:
מסדרים את האחוזים מהאחוז הגדול לאחוז הקטן ומחשבים אחוזים מהחלק שנותר.
לדוגמא: אחוזי הנכות שנקבעו לכל לקות בנפרד: 60%, 40%, 15%.
החישוב להלן:
79.6% = ((1-60%) * 40%) - 60% - 1) * 15% + (1-60%) * 40% + 60%
16% = (1-60%) * 40%
79.6% = ( 16% - 60% - 1) * 15% + 16% + 60%
אם התשובה הייתה גדולה או שווה ל-90% – היחיד היה נחשב לנכה 100%.
אם התשובה קטנה מ-90% (כפי מופיע בדוגמא לעיל) – היחיד לא ייחשב לנכה 100% ולפיכך לא יהיה זכאי לפטור.

הפטור מתחלק לשניים:
1. הכנסות מיגיעה אישית בלבד – סעיף 9(5)(א), סעיף 9(5)(ג)
התנאי: ההכנסה חייבת להיות הכנסה מיגיעה אישית – תרומה ממשית ואקטיבית לפעילותו של העסק.
להלן פסקי דין הממחישים את סיווג ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית:

ע"א 631/79 משה אידר נ' פקיד שומה ירושלים (עליון)
המערער, בעל נכות של %100, הינו בעלים של מסעדה ומכולת. העסקים מתנהלים הלכה למעשה על ידי אחיו. מעורבותו של המערער בעסקים מתבטאת רק בכך, שהוא מחזיק בביתו את הקרטונים של ספרי החשבונות והקבלות ומבצע מביתו תשלומים לאחיו. בקשתו להכיר בזכותו לפטור מתשלום מס הכנסה על-פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] נדחתה על-ידי פקיד השומה. ערעורו לבית המשפט המחוזי נדחה אף הוא. מכאן הערעור לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון פסק:
(1) כדי ליהנות מהפטור, הקבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], צריך הנישום להראות יגיעה אישית משלו, דהיינו, פעילות אינדיווידואלית של ממש, שהביאה לצמיחת ההכנסה.
(2) נכים בעלי הכנסה, אשר הכנסתם אינה באה להם מיגיעתם האישית, אינם זכאים לפטור, אף אם יגיעתם האישית נמנעה בשל נכותם.
הערעור נדחה – המערער זכאי לפטור הנמוך שהינו הפטור על הכנסה פאסיבית בלבד.

עמ''ה (חי') 278/01 אשר קורנבלום נ' פקיד שומה עכו (מחוזי)
המערער (מר קורנבלום) מועסק כמנהל שכיר בחברה משפחתית ובעל מניות בה מאז 1973, חברה העוסקת בהשכרת חנויות, ומאז שנת 1996 המערער נכה בשיעור של 93.85%. מר קורנבלום היה מופיע במושכר פעם בחודש על מנת לגבות שכר דירה. מדובר בשכירות ארוכת טווח, המתחדשת מדי שנה. בבדיקה שנערכה על ידי מס הכנסה נמצא כי בממוצע כ-97% ממחזור ההכנסות של החברה התקבלו אצל המערער.
"כדי ליהנות מן הפטור צריך הנישום להראות "יגיעה אישית משלו, דהיינו פעילות אינדיווידואלית של ממש שהביאה לצמיחת ההכנסה". גם כאשר הוכח תנאי זה, עדיין נותרת השאלה להיקפה של "היגיעה האישית". ההכנסה מ"יגיעה אישית" יכול שתתייחס גם לחלק מכלל ההכנסה".
מידת הפעילות של מר קורנבלום הייתה מצומצמת בעבר, ונשארה מצומצמת במהלך השנים, בשל אופי ניהול עסק ההשכרה הספציפי, ולא בשל נכותו. פעילות זו בהחלט הצביעה על מעורבות אינדיווידואלית של המערער שיש להגדירה כ"יגיעה אישית" אך לא בהיקף הנתבע.
בנסיבות אלה, יש להעמיד הכנסה מיגיעה אישית על 40% מההכנסה המוצהרת כשהיתרה העודפת בתשלום תסווג כ"דיבידנד".

ע"א 833/87 יורשי המנוח טבר רגא עודה ז"ל נ' פקיד שומה נצרת (עליון)
המנוח עבד כשכיר בחברה, והוא החזיק בשליש ממניותיה. בתחילת שנות השמונים העביר המנוח את המניות לבניו. מאז חודש אפריל 1983 המנוח הוכר כנכה בשיעור 100% וניתן לו פטור ממס על הכנסתו "מתאריך אפריל 1983" המשיב סירב לפטור ממס את הכנסותיו של המנוח לשנים 1983 ו-1984, לאור העלאת שכרו של המנוח מ-9,300 דולר ב-1982 ל-25,900 דולר ב-1983 ול-29,600 דולר ב-1984.
פטור לפי סעיף 9(5) חל על הכנסה שנובעת מ"יגיעה אישית", גם תשלום פדיון חופשה, המשתלם בגין יגיעתו זו, הינו הכנסה מ"יגיעה אישית". הפירוש הנכון היחידי של נוסח הפטור במקרה דנא, הקובע, כי הפטור יחול על הכנסות מיגיעתו האישית של המנוח שנתקבלו מתאריך אפריל 1983. היות ובעת קבלת התשלום היה המנוח זכאי לפטור, הפטור יחול על כספי פדיון חופשה.
המנוח לא הצליח להסביר פער גדול בין המשכורת ששולמה למנוח עובר לקבלת הפטור לבין המשכורת ששולמה לו לאחר מכן. הוא לא הצליח לקשור בינו לבין יגיעה אישית. זאת אומרת שלא כל ההכנסה הינה הכנסה מיגיעה אישית, פטור יינתן רק על החלק שהוכר כהכנסה מיגיעה אישית.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.
במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050
e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
1613
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 4 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
לא כולם מתגייסים
ישנם מצבים שבהם לא כל ישראלי ניגש אל השירות הצבאי מכל מיני סיבות, וכאן ישנו הסיוע של עורך דין צבאי לצאת מהצבא
לפני 1 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי
איך לשון הרע בא לידי ביטוי בפייסבוק?
האינטרנט הביא עמו המון דברים טובים אבל גם כמה דברים מעט פחות טובים. אחד מהם הוא הקלות בה כל אחד יכול לכתוב משהו או לפרסם תמונה הנוגעת לאדם אחר. בדרך כלל הדבר נעשה עוד לפני שחושבים על משמעות מה ששולחים לפומבי, ממהרים לפרסם והדבר זוכה לעתים לחשיפה עצומה בתוך רגעים ספורים.
לפני 1 חודשים 4 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
חוק טיבי – פיצוי כספי על ביטול או איחור בטיסה
רכשתם כרטיסי טיסה והזמנתם מלון, קניתם בגד ים חדש, לקחתם חופשה של שבוע מהעבודה ודאגת לבייביסיטר לילדים. אתם בהחלט מוכנים לחופשה מפנקת של בטן גב לחופי הים התיכון. היום הגדול הגיע ואתם מגיעים לשדה התעופה, עוברים את ביקורת הדרכונים ומבזבזים בדיוטי פרי בקטנה. עכשיו אתם מחכים לטיסה. ומחכים. ומחכים. ומחכים. ומבינים שיש בעיה והטיסה תתעכב עוד שעות ארוכות או אפילו בוטלה קליל.
לפני 1 חודשים 4 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
כסף זה עניין מסובך
זו הסיבה אשר מביאה אנשים לפנות אל עורך דין לענייני ירושה כדי להסדיר מראש את העברת הרכוש הזה אל הידיים המועדפות
לפני 1 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 3 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מבנה השכר
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת, כגון: ביטוח פנסיוני (המבטיח יציאה לגמלאות בכבוד), ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, אליה מפריש המעסיק סכום נאה, שאפשר לשחררו כעבור שש שנים. שכר ברוטו, יכול להתבטא בשכר בסיס גבוה או בשכר בסיס נמוך בתוספת עמלות, בונוסים או מענקים.
לפני 3 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
ציון ראוי לשבח על הצטיינות בהוראה – שנת לימודים התשע"ו
הננו שמחים להודיעך כי עפ"י הערכות הסטודנטים שהשתתפו בקורס "חש. ניהולי מתקדם" שניתן על ידך בסמסטר חורף תשע"ו, היה ציון המרצה הכללי שלך בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס.
לפני 2 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
העלמת מס, עבירת מקור, הלבנת הון, גילוי מרצון, ד"ר איתמר כוכבי.
מעלימי מס ייחשבו כמלביני הון ורכושם יחולט ביום שלישי ה-29 במרס 2016 אישרה מליאת הכנסת, את הצעת החוקהקובעת כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
לפני 2 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פטור ממס הכנסה - הכנסות עיוור או נכה – סעיף 9(5)
פטור ממס הכנסה - הכנסות עיוור או נכה – סעיף 9(5)
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז