משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת

 
פורסם ב 15/07/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.5 מתוך 5
 

a onmousedown="c(6421);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/pitwriym-pitwrey-wobed-al-reqa-mahalah-wo-hl-t"> פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי
מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

דִּינֵי עֲבוֹדָה, מוּנָּחִים
פִּטּוּרִים
פיטורים הינם הפסקת ההעסקה של עובד שכיר (בד"כ בעל כורחו), על ידי מעסיקו, ממקום עבודתו.

חל"ת – חופשה ללא תשלום
חופשה ללא תשלום הינה מצב בו עובד מפסיק לעבוד ולקבל שכר לתקופה מסוימת, וחוזה העבודה שלו מושעה. חל"ת הינה חופשה אותה לוקח עובד למטרת: לימודים, טיול, נופש, מנוחה, מצב בריאות או נסיבות אחרות. החופשה הינה למשך תקופה מוגבלת המוגדרת על ידי המעסיק ועל ידי העובד כחופשה ללא תשלום. במהלך תקופת החל"ת, העובד איננו מקבל תשלום מהמעביד ואולם יחסי עובד – מעביד, אינם מתנתקים. חופשה ללא תשלום תהיה כזאת רק לאחר שהוסכם עליה משני הצדדים. דהיינו, העובד איננו רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום ללא אישור המעסיק, והמעסיק איננו רשאי להוציא את העובד לחופשה כפויה ללא תשלום.
אם המעביד הסכים לאשר את החופשה, נשמרת המסגרת של יחסי עובד מעביד על כל המשתמע ממנה על אף שהעובד אינו משתכר. ההתחייבויות העיקריות של הצדדים – זו של העובד לעבוד, וזו של המעביד לשלם שכר – מושעות. על העובד חלים החובות עליהן התחייב כגון: שמירה על סודיות ושמירה על ביטחון ואינטרסים מקצועיים של החברה. בדרך כלל, מקום העבודה נשמר לעובד לאחר חזרתו מהחופשה. במקרים של חופשה ללא תשלום מוסכמת ובאישור המעסיק, רצף ההעסקה של העובד נמשך.
תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת כי הימים בהם שהה העובד בחופשה ללא תשלום נחשבים כימי עבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורין. בחודשיים הראשונים לחל"ת המעביד חייב להפריש תשלומי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור העובד. בהמשך תקופת החל"ת העובד ישלם ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לפי הסכום שנדרש ממי שמשתכר שכר מינימום. במידה והחופשה ללא תשלום נכפתה על ידי המעביד, ללא הסכמת העובד, ניתן יהיה לקבוע את זכאותו של העובד לדמי אבטלה. עובד אשר נכפתה עליו החופשה ללא תשלום על ידי מעבידו וחלפו 30 ימים לפחות רשאי לקבל דמי אבטלה ועליו להמציא מכתב לשירות התעסוקה כי היציאה לחופשה והפסקת עבודתו הם ביוזמת המעסיק. בתקופת החופשה הכפויה אין המעביד רשאי לזמן את העובד לעבודה של מספר ימים לצורך ביצוע פרויקט מיוחד למשל. אם הציע והעובד נענה יבוטלו דמי האבטלה לאותו חודש.
מעביד אינו יכול לכפות על עובד יציאה לחל"ת. פעולה חד צדדית שכזו תהווה הפרה של חוזה העבודה. למעביד אשר מציאות עסקו הינה, כי אין הוא יכול להמשיך להעסיק את העובד המסרב לצאת לחל"ת, אין ברירה, אלא להביא לסיום ההתקשרות בהליך תקין. הוצאה לחופשה ללא תשלום מבלי לקבל את הסכמת העובד, הינה מהלך הדומה לפיטורי העובד שיכול ומזכה את העובד בקבלת פיצוי פיטורין. עובד אשר נכפתה עליו חופשה ללא תשלום על ידי מעבידו, יטען להרעה מוחשית בתנאי עבודתו אשר הינה עילה להתפטרות העובד כדין מפוטר.
מַחֲלָה
מחלה היא מצב בו הגוף אינו בריא עקב פגיעה, חיידק, וירוס, ועוד. בעקבות המחלה תפקוד הגוף או הנפש, לקוי. מהאמור עולה כי כל מצב לא תקין, כגון אי-כושר או כשל תפקודי של הגוף, מוגדר כמחלה.
ס' 1 לחוק דמי מחלה התשל"ו-1976 (להלן ייקרא: "החוק"), מגדיר "מחלה", בזו הלשון:
הגדרות
1. בחוק זה –
"מחלה" – אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי;
עוֹבֵד
עובד הינו מי שפועל בשביל גורם אחר ומועסק תמורת תשלום.
עובד יחיד/ה המחזיק/ה במשרה, המועסק/ת כשכיר/ה אצל מעסיק.
עובד שכיר הינו יחיד/ה, המועסק/ת עבור מעביד, המבקש את העבודה תמורת משכורת. בין העובד/ת למעביד קיימים יחסי עובד-מעביד. העובד מועסק על פי הסכם עבודה בכתב (לעיתים רחוקות: בהסכם בעל פה), ומקבל מהמעסיק את השכר בשל עיסוקו.
עובד ארעי (עובד זמני), הינו עובד המועסק על בסיס שאינו קבוע, בדרך כלל על פי שכר יומי. העובד הזמני הינו חלק מכוח העבודה בארגון, הנשכר בדרך כלל לעשות עבודה קצרה.

פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת
זכות השימוע
שימוע הינו זכות העומדת לעובד להשמיע (להציג ולטעון) את נימוקיו וטיעוניו בפני המעביד (המעוניין בהפסקת עבודת העובד). השימוע הינו מתן הזדמנות אחרונה לעובד להציג את עמדתו על מנת לשנות את ההחלטה לטובת המשך העסקתו במקום העבודה במקרה בו העובד עומד בפני פיטורים. השימוע נועד לשכנע את המעביד על מנת למנוע את פיטורי העובד בטרם תתקבל ההחלטה אודות פיטוריו. נקבע כי זכות יסוד היא כי כל ארגון באשר הוא, הפוגע במעמדו של עובד, לא יעשה כן בטרם יעניק לאותו עובד את ההזדמנות להשמיע את דעתו. בכל מקרה בו ארגון מבקש לשנות את מעמדו של עובד עליו לפעול כלפיו בהגינות.
כמו כן, ראה מאמרי: ד"ר איתמר כוכבי,
שימוע – זכויות עובד בהליך פיטורים – הליך השימוע הכולל את השלבים והתוצאה
פיטורים בניגוד לדין, של עובד ששהה בתקופת מחלה, בחוסר תום לב וממניעים פסולים
מעביד חייב לבצע את הליך פיטורי העובד בתום לב ותוך שמירה על העקרונות שהתווה חוק דמי מחלה. חובת השימוע הוטלה על כל מעסיק, הן בשוק הציבורי והן בשוק הפרטי. על עורך השימוע לערוך פרוטוקול ולתת החלטתו בצורה מנומקת.
אסור שהשימוע ייערך על מנת לצאת ידי חובה ולמראית עין. יש לתת לעובד הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו העל המעביד מוטלת החובה להעלות את טענותיו באופן מפורט.
אף אם עובד פוטר כדין בתוך תקופת המחלה, עדיין עומדת לו הזכות למצות את יתרת ימי המחלה המגיעים לו, והמעסיק אינו רשאי לקבוע את מועד הפיטורים לפני שהעובד מיצה את כל ימי המחלה שעמדו לזכותו. ההסבר לכך הינו כי המעסיק התחייב כלפי העובד, בחוזה העבודה שנחתם, לשלם לעובד דמי מחלה בגין כל ימי מחלתו. זכות העובד לתשלום דמי מחלה התגבשה עם פרוץ המחלה, פיטורין – מתוך כוונה להתחמק מתשלום מחלה – מהווים הפרת הסכם העבודה.
מכאן עולה כי יש, לאפשר לעובד לנצל זכותו, הקבועה בחוק, לקבל ממעבידיו דמי מחלה, אף לאחר שימוע.
פיטורים של עובד חולה, רק בשל מחלתו, אסורים בתכלית האיסור ומהווים אפליה.
כמו כן, ר' מאמרי: ד"ר איתמר כוכבי, דמי מחלה.
לחיזוק ותמיכה בכל נושא פיטורין בשל מחלה ראה פסק דין: סע"ש 16442-12-12 אורן די ולנסה נ' ויסוניק בע"מ (ניתן ביום 22.2.2015), בו קבע כב' השופט יוסף יוספי, בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בזו הלשון:
"-... גם האופן בו פוטר התובע הינו צורם ומקומם. התובע שהה בביתו בחופשת מחלה, כשהוא שרוי בדיכאון, ומקבל טיפול פסיכיאטרי. נציגי הנתבעת ידעו היטב את מצבו של התובע. במצב שכזה אנו מצפים ממעסיק שיתמוך בעובד, ויעשה כל שניתן כדי לסייע לעובד להחלים.
דא עקא, הנתבעת החליטה לעשות בדיוק הפוך מהמתבקש, והחליטה לפטר את התובע ולמעשה להפטר ממנו. נכון הוא כי התובע סיים לנצל את ימי המחלה להם היה זכאי, ובנסיבות אלה ניתן לפטרו על פי החוק. אולם, כאשר מעסיק מפעיל את היכולת לפטר עובד, עליו לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלוונטיים. פיטורים שנעשים בחוסר תום לב ועקב מניעים פסולים, ייחשבו כפיטורים שלא כדין.
ראה: ע"ע (ארצי) 50243-11-10 אביטבול- עמישב שירותים בע"מ [פורסם בנבו] (מיום 1.5.13).
הנתבעת במקרה דנן נהגה בחוסר תום לב, עת פיטרה את התובע במצבו הרגיש והקשה, והוסיפה חטא על פשע בכך שתירצה את הפיטורים בתלונות שלכאורה הגיעו מעובדים וממנהלים; וזאת בלא כל בסיס עובדתי ביחס לרוב התלונות; וביחס לחלקן עסקינן במיחזור של תלונות ישנות שכבר נלקחו בחשבון בעבר, ולאחר שנידונו נקבעה לתובע תוכנית עבודה ארוכת טווח.
וכל זאת, אל מול עובד שעבד בנתבעת חמש וחצי שנים, היה מסור ומהימן, הקדיש את זמנו ומרצו כדי למלא את תפקידו בצורה הטובה ביותר, לרבות בשעות הלילה, ואף התנדב למלא תפקידים נוספים כדי לתרום לנתבעת. ואותו עובד, שביקש זמן רב להוסיף עובד נוסף שיעבוד לצידו, ובקשתו נתקבלה ונבחר עובד נוסף, נשללה ממנו היכולת לעבוד בתנאים החדשים שנקבעו, וזאת לאחר שתקופה ארוכה עבד בגפו אל מול עומס עבודה אדיר.
והנה, בהיות התובע בחופשת מחלה ובמצב נפשי קשה, מתקשר אליו מנהלו הישיר ומבקש להגיע אליו ל"ביקור נימוסין". התובע כמובן שנעתר לבקשה, בסוברו כי מנהלו מגיע לבקרו כדי לדרוש בשלומו. והנה, מגיע אל התובע מנהלו, יחד עם הפסיכולוגית הארגונית של המפעל, ולתדהמת התובע מוסר לו מכתב שכותרתו "הזמנה לשימוע לפני הפסקת עבודה".
ובהמשך לכך יש לציין, כי מכתב זה כלל טענות כלליות בדבר תלונות כנגד התובע, ללא פירוט שמות העובדים והמועדים. לאחר דרישת ב"כ התובע נכתב מכתב נוסף, מפורט יותר, אך גם הוא לא כלל את כל המידע הנדרש, וחמור יותר, מכתב זה כלל טענות חסרות בסיס עובדתי. התובע הגיע לשימוע, טען את כל טענותיו, וסבר לתומו כי תשובותיו הטובות יילקחו בחשבון. דא עקא, המציאות טפחה על פניו של התובע ולאחר מספר ימים הוא קיבל מכתב לפיו הוא פוטר לאלתר.
כפי שפורט לעיל, אנו קובעים כי השימוע נעשה למראית עין בלבד, מבלי שהנתבעת שקלה את טענות התובע, ומבלי שהנתבעת אפילו ביררה לאשורן את טענותיו.
הסעדים הנתבעים
33. התובע עתר לקבלת פיצוי בגובה 12 משכורות, בערך של 128,400 ₪, וזאת בגין התנהלות הנתבעת.
אנו קובעים כי הנתבעת אכן פיטרה את התובע שלא כדין, תוך הפרת כללי הצדק הטבעי, תוך הפרת חובת הנאמנות וחובת ההגינות, בחוסר תום לב ומתוך מניעים פסולים.
בנוסף, השימוע שנערך לתובע היה שימוע למראית עין, מבלי שהנתבעת באמת שקלה את תשובותיו וטענותיו. הנתבעת שמה לה למטרה לפטר את התובע, והשימוע לא נערך מתוך מטרה אמיתית לשקול את הדברים.
עם זאת, אין אנו מקבלים את הטענה כי עסקינן בהפליה אסורה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998, באשר לא הוכח כי התקיימו כל התנאים בהתאם לחוק דלעיל.
התובע פירט בתביעתו אודות התנהלותה הפסולה של הנתבעת ואובדן מקור הכנסתו.
בנוסף, עתר התובע לפיצוי בגובה 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש והסתמכות.
לאחר שקילת הדברים, אנו קובעים כי התובע זכאי לפיצוי בגובה 10 משכורות, היינו פיצוי בגובה 107,000 ₪.
פיצוי זה כולל את כל הפיצוי אשר לו זכאי התובע, ואין מקום לפסוק פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש, שהרי זה כלול כבר בסכום דלעיל.
שיעור הפיצוי נקבע לאור ההלכה בנושא, לפיה התקרה עומדת על פיצוי בגובה 12 משכורות. במקרה דנן, ראוי שסכום הפיצוי יהיה קרוב לתקרה כאמור לעיל.
ראה:
ע"ח (ארצי) 43380-06-11 פלוני – אלמונית [פורסם בנבו] (מיום 9.12.14).
וכן ראה:
ע"ע (ארצי) 30585-09-12 חברת יישום פתרונות אנושיים בע"מ – בוסי [פורסם בנבו] (מיום 4.8.13).
34. התובע גם עתר לקבלת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
לאחר עיון בטענות הצדדים, אנו דוחים את התביעה בגין רכיב זה.
התרשמנו כי הנתבעת פעלה באופן סביר לשחרור כספי הפיצויים הצבורים בקופת הגמל. נכון הוא כי חל עיכוב בן ימים ספורים בשיגור מכתב השחרור מצד הנתבעת, אך עיכוב זה נבע מרצונה של הנתבעת להמתין לטופס 161 ולשלוח את שני אלה יחד. לאחר שיגור הטופס ומכתב השחרור, עבר הנושא לאחריות התובע לחתום על הטופס, ולאחר מכן הדבר היה תלוי בחברת הביטוח.
אחרית דבר
35. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת ברובה, כך שהנתבעת תשלם לתובע סך של 107,000 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין, והוא יישא ריבית והצמדה כחוק מיום 10/5/12 ועד לתשלום בפועל.
36. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין. סכומים אלה יישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.
בסכומים אלה לקחנו בחשבון את התנהלות הנתבעת, אשר פיטרה את התובע בניגוד לדין ובחוסר תום לב. בנוסף, הנתבעת הקשתה על ניהול ההליך וגרמה להתמשכותו שלא לצורך, והכל כפי שפורט לעיל בהתייחסות לעדי הנתבעת.
37. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין.
ניתן היום, ג' אדר תשע"ה, (22 פברואר 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם."

פיטורים בתקופת החופשה ללא תשלום – חל"ת
עם חזרת העובד מחל"ת המעסיק מחויב להחזיר את העובד לתפקידו הקודם, לא לפגוע במסגרת העסקתו ולא לפטר אותו למשך 60 יום לאחר חזרתו מהחופשה.
תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, אך לכך יש חריגים אחדים. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת שרק תקופת חל"ת העודפת על 14 יום לכל שנת עבודה לא תובא בחשבון לצורך חישוב הפיצויים. מהאמור עולה כי תקופת החל"ת אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, למעט חישוב הוותק שאינו נכלל בתקופת חל"ת העולה על 14 ימים.
פיצויי הפיטורין יחושבו על פי משכורתו האחרונה של העובד, טרם יציאתו לחל"ת, כעולה מתקנה 5א. לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים). הקובעת בזו הלשון:
חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום תק' תשמ"א-1981
5א. לענין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר
האחרון –
(1) בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד;
(2) בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור בשיעור שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.
אין להוציא עובד לחל"ת שאינה מוגבלת בזמן או שאורכה בלתי סביר, ללא הסכמתו המפורשת של העובד - במקרה כזה עשויה התנהגות המעביד להיחשב כשרירותית וחסרת תום לב.
מעביד אשר כופה על העובד יציאה לחל"ת בתנאים האמורים, מפר בכך את חוזה העבודה. לעובד תקום הזכות להתפטר בדין מפוטר ואף לעתור בתביעה לסעדים נוספים בקשר עם הפרת חוזה העבודה. בכפיית חל"ת שאינה מוגבלת בזמן, כמו בחל"ת המוגבלת בזמן ללא הסכמת העובד, דינה כפיטורים שלא כדין של העובד.

סיכום:
סוגית החופשה ללא תשלום אינה מעוגנת בחקיקה. חופשה ללא תשלום אינה מביאה לגמר יחסי עובד ומעביד אלא היא משעה את החובה לעבוד והחובה לשלם שכר מנגד. אם המעביד הסכים לאשר את החופשה, נשמרת המסגרת של יחסי עובד מעביד על כל המשתמע ממנה. תנאיה כמו גם עצם ההסכמה עליה הינם תולדה של הסכם אינדיבידואלי או הסכם קיבוצי אליו צריכים הצדדים להגיע. לא ניתן, בהעדר מקור נורמטיבי, לכפות באופן חד צדדי יציאה לחופשה ללא תשלום.

על כל אלה ועוד, תוכלו לשאול, עם יצירת הקשר עמנו למשרדנו, על פי הפרטים:
קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,
פקס: 8621349- 04, e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

להרחבה בנושא פיטורים, ראה מאמרי ד"ר איתמר כוכבי, בנושא כדלהלן:
1. פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד בְּסָמוּךְ לְמוֹעֵד הַפְּרִישָׁה.
2. שימוע-זכויות עובד בהליך פיטורים-הליך השימוע הכולל את השלבים והתוצאה.
3. פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה.
4. ביטוח אובדן כושר עבודה.
5. מבנה השכר.
6. חופשה שנתית.
7. שוויון הזדמנויות בעבודה.
8. הריון ולידה.
9. דמי הבראה.
10. דמי מחלה.
11. ביטוח לאומי.
12. דמי ביטוח בריאות.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1008
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום: פייבוקס - דיסקונט, ביט - פועלים, פפר פיי
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום בעקבות חשד שעלה כי אפליקציות התשלום חשודות ככלי להעלמת מס, פנה מס הכנסה בבדיקה אל בנק דיסקונט המפעיל את פייבוקס, בנק פועלים המפעיל את ביט, בנק לאומי המפעיל את פפר פיי. רשות המיסים מצאה לנכון לבדוק באופן יסודי באמצעות רשימת דרישות ששלחה, ע"י מנהל היחידה הארצית לשומה- ירון בן נעים, את השימוש באפליקציות התשלום של שלושת הבנקים.
לפני 3 שעות 6 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
פדיון פיצויים בפיטורין/פרישה
רקע עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיטורים.
לפני 5 ימים 4 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מיסוי: הימורים הגרלות, פעילות נושאת פרסים וזכיות, חייבים בתשלום 35% מס
הזכייה בהימורים, הגרלות פרסים וזכיות מחייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה באזור מגוריך, אלא אם נוכה מס במקור בגין הזכייה, אשר נכון לשנת 2019, עומד על 35% תשלום למס הכנסה. ואולם, במידה ולא דווחו ההכנסות מהזכיות או הפרסים בשנים קודמות, ולא שולם עליהן מס הכנסה, יש לדווח למנהל-פקיד השומה ולבקש הליך גילוי מרצון שסיומו כעת, עד תום שנת 2019.
לפני 5 ימים 6 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
קיבלת מכתב מהבנק בחו"ל? הבנקים מחו"ל מעבירים מידע לרשות המיסים
אלפי ישראלים מקבלים מכתבים מבנקים זרים. עשרות ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בלתי מדווחים, בבנקים ברחבי העולם, החלו לקבל בחודשים האחרונים מכתבים מהבנקים הזרים בחו"ל. במכתב צוין: "לידיעתך, טרם העברת המידע הפיננסי עליך, לרשות המיסים בישראל. שאם לא כן, כל המידע עליך, יועבר לרשות המסים בישראל"
לפני 6 ימים 4 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מע"מ במכירת דירת מגורים
מע"מ במכירת דירת מגורים על ידי עוסק במקרקעין (סעיף 5(ב) לחוק)
לפני 5 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום: פייבוקס - דיסקונט, ביט - פועלים, פפר פיי
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום בעקבות חשד שעלה כי אפליקציות התשלום חשודות ככלי להעלמת מס, פנה מס הכנסה בבדיקה אל בנק דיסקונט המפעיל את פייבוקס, בנק פועלים המפעיל את ביט, בנק לאומי המפעיל את פפר פיי. רשות המיסים מצאה לנכון לבדוק באופן יסודי באמצעות רשימת דרישות ששלחה, ע"י מנהל היחידה הארצית לשומה- ירון בן נעים, את השימוש באפליקציות התשלום של שלושת הבנקים.
לפני 3 שעות 6 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
פדיון פיצויים בפיטורין/פרישה
רקע עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיטורים.
לפני 5 ימים 4 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מיסוי: הימורים הגרלות, פעילות נושאת פרסים וזכיות, חייבים בתשלום 35% מס
הזכייה בהימורים, הגרלות פרסים וזכיות מחייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה באזור מגוריך, אלא אם נוכה מס במקור בגין הזכייה, אשר נכון לשנת 2019, עומד על 35% תשלום למס הכנסה. ואולם, במידה ולא דווחו ההכנסות מהזכיות או הפרסים בשנים קודמות, ולא שולם עליהן מס הכנסה, יש לדווח למנהל-פקיד השומה ולבקש הליך גילוי מרצון שסיומו כעת, עד תום שנת 2019.
לפני 5 ימים 6 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
קיבלת מכתב מהבנק בחו"ל? הבנקים מחו"ל מעבירים מידע לרשות המיסים
אלפי ישראלים מקבלים מכתבים מבנקים זרים. עשרות ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בלתי מדווחים, בבנקים ברחבי העולם, החלו לקבל בחודשים האחרונים מכתבים מהבנקים הזרים בחו"ל. במכתב צוין: "לידיעתך, טרם העברת המידע הפיננסי עליך, לרשות המיסים בישראל. שאם לא כן, כל המידע עליך, יועבר לרשות המסים בישראל"
לפני 6 ימים 4 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת
פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז