משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פְּטוֹרִים – פְּטוֹר מִמִסִּים בְּנוֹשְׂאֵי דִּירָה, מַתָּנָה וְעוֹד

 
פורסם ב 23/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.8 מתוך 5
 

a onmousedown="c(6529);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/petworiym-petwor-mimisiym-benwoseey-diyrah-matanah-wewod">פְּטוֹרִים – פְּטוֹר מִמִסִּים בְּנוֹשְׂאֵי דִּירָה, מַתָּנָה וְעוֹד

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון - הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני - הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני - ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה - הפקולטה לניהול - מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שִׁעוּרֵי מָבוֹא – שָׂכָר וְתָגְּמוּלִים – חֶשְׁבּוֹנָאִי, מִשְׁפָּטִי, מִסּוּיִי
מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

דִּינֵי מִסִּים, מוּנָּחִים
מִיסּוּי – הטלת תשלומי חובה על פרטים וארגונים על ידי הממשלה או על ידי רשויות מקומיות אשר הינם סך המשאבים אותם נוטלת הממשלה מהציבור.
תשלום אשר השלטונות גובים מהתושבים ומהאזרחים לצורך מימון פעולות השלטון.
מִסִּיםתשלום חובה, אותה גובה בכפייה רשות ציבורית (ממשלה, עיריה או רשות מקומית), על פי חוק, לצורך מימון פעילותם. השלטון במדינה גובה מתושבים ומאזרחים מסים, שלא בעבור שירות מוגדר אשר ניתן למשלם המס.
מַס שֶׁבַח – מס שבח הינו מס רווח הון, המוטל על מוכר של "זכות במקרקעין".
המס מוטל על כל השבח הנובע למוכר של מקרקעין, כלומר, על ההפרש שבין מחיר הרכישה שהיה בעבר לבין מחיר המכירה המתקיים בהווה (תוך ניכוי סכומים מסוימים, המותרים עפ"י החוק, כגון הוצאות להשבחת הנכס ופחת).
סעיף 6 חוק קובע, כי מס שבח מקרקעין יוטל על "השבח במכירת זכות במקרקעין" כדלהלן:

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין
6. (א) מס שבח מקרקעין (להלן - המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.
(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

מַס רְכִישָׁה – מס המוטל על מי שרוכש זכויות במקרקעין יכול שיהיו קנייניות ויכול שיהיו חוזיות. מס רכישה הוא מס המוטל בדין בגין רכישת: בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים. הרוכש נושא בתשלום מס הרכישה לרשות המס בישראל. מס הרכישה יכול ויהיה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים) בשיעורים מדורגים. מס הרכישה הינו בנוסף לתשלום שמשלם הרוכש למוכר, עבור הנכס הנרכש.
מס רכישה הינו מס המוטל על כל רוכש של זכויות במקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה כעולה מסעיף 9 (א) לחוק כדלהלן:
מס רכישה
9. (א) במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים.

פְּטוֹר מִמַּס – מצב בו הכנסות או תשלומים אשר התקבלו, במלואם או בחלקם פטורים ממס. כל הכנסה או מכירה המתקבלת, הפטורה במלואה או בחלקה ממס הכנסה, ממס רכישה או ממס שבח או מכל מס אחר.

קיימים פטורים ממס שבח בהם: מכירת דירת יחיד, מכירת דירה מירושה, העברת דירה במתנה לקרוב והעברת דירה בין בני הזוג עקב גירושין. קיימים פטורים ממס רכישה בהם: העברת דירה בין בני הזוג עקב גירושין או רכישת דירת יחיד (עד לתקרה). קיימים פטורים ממס הכנסה במקרים מיוחדים בהם: פטור לנכה ועיוור בעלי דרגת נכות של 100% או 90% בתנאים מסוימים, קצבאות נכות, זקנה, שארים ותלויים המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי. פיצויי פרישה מעבודה עד לתקרה המחושבת כפונקציה של מספר שנות העבודה טרם הפיטורים. פיצויים המשולמים למשפחה עקב מותו של עובד ועוד פטורים בהם אדון במאמרי.

צַווָּאָה, יְרוּשָּׁה, מַתָּנָה – מוּנָּחִים
דִּירָה – דירה הינה יחידת מגורים, המכונה "דירת מגורים", ומהווה יחידה בתוך בית משותף.
צַווָּאָה – ציווי של הוראות והנחיות של אדם המבקש ומצפה לשקף את רצונו מה יעשה לאחר מותו עם רכושו, נכסיו וענייניו.
צוואה הינה מסמך בעל תוקף משפטי, (ברוב המקרים נעשה בכתב ע"י אדם הנמצא בכושר שכלי), ובו קובע המצווה את בקשתו, לחלוקת רכושו לאחר פטירתו, ליורשיו הרשומים בצוואה. ניתן לסגת מצוואה – צוואה ניתנת לביטול או שינוי בכל עת על ידי המצווה, וצוואה אחרונה מבטלת צוואות קודמות לה. (צוואה הדדית היא צוואה שאינה פועלת על פי כללי הצוואה הרגילים, מאחר והינה תוצר של אמון, הסתמכות הדדית והסכמה בכתב בין בני הזוג, המהווה מעין חוזה.
יְרוּשָּׁה – ההון הרוחני וההון הפיזי, אותם מותיר הנפטר, המועבר לאחרים, כגון:
מקרקעין, רכבים, עסקים, חברות, מטלטלין, כספים (חובות והיטלים) וכל חפץ רוחני או פיזי אשר נותרו עם לכתו של הנפטר.
עִזָּבוֹן – ירושה של הנפטר הינם נכסיו הקרויים גם בשם עזבון. העזבון מחולק בין היורשים המופיעים בכתב הצוואה.
מַתָּנָה – הענקה של נכס, חפץ או כסף הניתן חינם, ללא פיצוי בתמורה. המתנה מוענקת לעתים כאות הוקרה, או למטרת ציון תאריך משמעותי כיום הולדת.
(בנושא מַתָּנָה ופסקי הדין העוסקים בכך ר' להלן בסוף המאמר)

מיסוי בעלי דירות המחזיקים שלוש דירות ויותר – תקציב 2017
רקע:
לא פעם קורה שבעלי דירות מבקשים להעניק לילדיהם דירה במתנה. לנדיבות זו ייתכנו מספר סיבות, למשל הרצון "לסדר" כלכלית את הילד או למנוע מאבק ירושה על הנכס לאחר מות ההורה, ולחלופין להציל נכס מהליך של פשיטת רגל או להתגונן מפני גזירות מס. בעניין זה ניתן לציין כדוגמה את היוזמה של שר האוצר משה כחלון להטיל מס על דירה שלישית ויותר מתחילת 2017 – טרם עבר בתקציב.
שיטת חישוב המס והטלתו על דירה שלישית ויותר יתרחש באופן הבא:
שיעור המס המקסימלי אשר יוטל החל משנת 2017 יעמוד על 1% משווי הדירה. סכום המס בגין הדירה השלישית יבוצע עד תקרה של 18 אלף שקל בשנה, שהינם 1,500 שקל בחודש לכל דירה מעבר לשתי דירות. המס יוטל על הדירה ששוויה הנמוך ביותר מבין שלושת הדירות אשר ברשות המחזיק.
מי שברשותו שלוש דירות, והדירה הזולה ביותר שברשותו שווה מיליון שקל, ישלם מס העומד על 10 אלף שקל בשנה. אם הדירה הזולה מבין השלוש אשר בבעלותו, שווייה 1.8 מיליון שקל, אזי המס המקסימלי יעמוד על 18 אלף שקל בשנה. בתוכנית המיסוי קיימת משמעות לשווי הדירה, כך שהמחזיק בארבע דירות ששוויין המצרפי של שתי הדירות הזולות (מבין 4 הדירות בהן הוא מחזיק) הינו 2 מיליון שקלים (המס העומד על 1% משווי הדירה), תשלום המס יעמוד על סך 20 אלף שקל בשנה וכך הלאה לגבי מחזיקי דירות רבות יותר.
כיצד יאותרו מחזיקי הדירות – ברשות המסים קיימת רשימה מי הם המחזיקים שלוש דירות ויותר (כשלצורך החישוב, בני זוג וילדים עד גיל 18 נחשבים ליחידה אחת, ובעלות על יותר משליש של דירה, הינה כבעלות על דירה), מאחר ובעת רכישת דירה יש למסור בגינה הצהרה.
רשות המיסים תערוך רשימה של מחזיקי 3 דירות ויותר, ועל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להכין עד סוף השנה חלוקה סטטיסטית של הארץ כולה, לפי שווי מטר רבוע של דירה. הצלבה בין הרשימות תאתר את הדירה ששוויה הוא הנמוך ביותר מבין מינימום שלוש דירות. את השווי הזה יכפילו ב־1%, וכך יתקבל המס אשר על המחזיק לשלם, עד לתקרה שנקבעה.
מי שברשותו שלוש דירות ויותר, יוכל לדווח לרשות המסים על איזו דירה הוא מעוניין לשלם את המס. אם הבעלים לא ידווחו, אזי רשות המיסים תערוך את החישוב לפי הדירה בעלת השווי הנמוך מבין הדירות.

העברת דירה במתנה
העברת דירה במתנה (ללא תמורה), מהווה "מכירה", כעולה מסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן יקרא: "החוק") המגדיר מכירה כדלהלן:
"מכירה", לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה –
(1) הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;
מן האמור בסעיף עולה כי העברת דירה במתנה (ללא תמורה), הינה אירוע מס רגיל החייב במס שבח בידי "המוכר" (המעביר) ובמס רכישה בידי "הרוכש" (המקבל), במידה ולא הוענקה לקרוב.

העברת דירה במתנה לקרובים
בהעברת דירה במתנה לקרובים עוסק סעיף 62 לחוק כדלהלן:
מתנות לקרובים
62. (א) מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.
מן האמור בסעיף עולה כי מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו – תהא פטורה ממס שבח מקרקעין. כאשר "קרוב" מוגדר בסעיף 1 לחוק כדלהלן:
"קרוב" לאדם פלוני –
(1) בן-זוג;
(2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;
(3) אח או אחות ובני-זוגם;
(4) איגוד שהוא בשליטתו;
מן האמור בסעיף 1 קרוב הינו: בן זוג, הורה ובן זוגו, הורי הורה ובני זוגם, צאצא ובן זוגו, צאצאי בן זוג ובני זוגם, אח או אחות ובני זוגם, איגוד בשליטתו.
ואולם לגבי מס רכישה הפטור הינו חלקי – 1/3:
מקבל המתנה ישלם 1/3 מס רכישה. מס הרכישה יקבע בהתאם להוראת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974. ולפיכך – באם מקבל המתנה הינו בן זוגו (לרבות מי שהיה בן זוג במהלך ששת החודשים אשר קדמו למועד המכירה), הורהו, צאצאו, בן זוג צאצאו, אח או אחות של נותן המתנה – מס הרכישה יהא בשיעור של שליש ממס הרכישה אשר אמור לחול באותה העסקה.
קיים סייג בהעברה במתנה של דירה מיחיד לקרובו, בסייג לדירה שנתקבלה במתנה עוסק סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין (להלן יקרא: "החוק") כדלהלן:
סייג לדירה שנתקבלה במתנה
49ו. (א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה –
(1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים מיום שנעשה בעלה;
(2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים.
(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.
(ג) לענין סעיף זה –
(1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;
(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.
סעיף 49ו האמור, קובע תקופות צינון לקבלת הפטור ממס שבח במכירת הדירה מצד מקבל המתנה. קבלת הפטור ממס שבח, במכירת הדירה של מקבל המתנה, מותנית בחלוף 4 שנים מיום קבלת המתנה. ואולם תקופת הצינון תקטן בשנה ותעמוד על 3 שנים בלבד, אם מקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע.
העברה בין אחים – הפטור ממס יחול אם הדירה של מעביר המתנה התקבלה מהורי או הורי הורה ללא תמורה או בירושה, זאת החל מיום 1 באוגוסט 2013. העברה שלא בתנאים אלה תחויב במס. דהיינו, אחים יכולים להעביר ביניהם זכויות במתנה ולקבל את הפטור ממס שבח רק אם הדירה (המועברת) נתקבלה בידם במתנה מההורים או מהורי ההורים ממתנה או מירושה.
העברה ללא תמורה בין בני זוג
פטור ממס רכישה וממס שבח יחול במכירת דירת מגורים ללא תמורה, מיחיד לבן הזוג המתגורר עימו באותה בדירה (בן זוג, הינו גם ידוע בציבור). ואולם במכירת דירת מגורים כאשר בני הזוג אינם מתגוררים יחד באותה דירה, בן הזוג הרוכש ישלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.
העברה ללא תמורה בין בני זוג בהליך גירושין
פטור ממס שבח וממס רכישה יחול בהעברת דירה בין בני זוג, עקב גירושין, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה.
כאשר נותן המתנה הינו בעל דירה יחידה – הוא זכאי להעביר את הפטור ממס שבח העומד לזכותו למקבל המתנה.
כאשר המוכר הינו בעלים של דירה יחידה, הוא זכאי לפטור ממס שבח במכירתה (הפטור מותנה בקיום כל התנאים שנקבעו ומוגבל לתקרת תמורה של 4,456,000 ₪ (נכון לשנת 2016). כאשר התמורה עולה על סכום 4.456 מליון ₪ השבח מחושב באופן ליניארי ויחסי).
כאשר מעניק המתנה זכאי לפטור ממס של "דירה יחידה" בגין הדירה אותה הוא נותן עליו לשקול לבחור בפטור המוענק לפי סעיף 49ב(2) לחוק ולהעבירה במתנה ללא תמורה תוך ניצול הפטור של סעיף 49ב(2) (ולא את הפטור האמור המיוחד למתנה שעולה מסעיף 62 האמור לעיל בשילוב הסייג הקובע צינון, האמור בסעיף 49ו' לחוק).
סעיף 49ב(2) לחוק קובע את הפטור לדירה יחידה כדלהלן:
49ב. המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:
(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, ולא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה כאמור בסעיף 49ג(3) ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997) אם בשל החלק או הדירה האמורים הוחלה החזקה שבסעיף 49ג במכירת דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו;

בנושא מס הרכישה: מס הרכישה יכול ויהיה 1/3 ממס הרכישה הרגיל כפי שצוין לעיל או מלא לפי החלטת מפקח המס. במתן דירה במתנה תוך ניצול הפטור ממס של "דירה יחידה" אין "רצף מס" בין נותן המתנה למקבל המתנה (כלומר, מקבל המתנה לא נכנס לנעלי נותן המתנה) ומקבל המתנה יהיה "זכאי" לשווי רכישה חדש ויום רכישה חדש בהתאם למועד קבלת המתנה.
ויתור על הפטור ממס שבח בדירה השווה פחות מהעלויות השיפוצים והריביות
קיימים מקרים בהם לא נוצר רווח במכירת הדירה או שקיים הפסד הון ממכירתה בידי המעביר (כלומר שווי השוק של הדירה במכירה נמוך מהמחיר בו נרכשה – עלות בתוספת כל ההוצאות שנזקפו בגינה, כולל השיפוצים ובעלי המקצוע הקשורים כגון: מהנדס ואדריכל , שכ"ט עו"ד, שכ"ט שמאי, דמי תיווך, ריביות ועוד). במקרים אלו, בהם לא הייתה עליית ערך ריאלית במחיר הדירה וקיים הפסד במכירת הדירה כגון עקב הוצאות שיפוצים, ריבית על המשכנתא וכל ההוצאות האמורים לעיל, לא יהיה נכון ומומלץ לנצל את הפטור ממס בגין העברתה (במתנה וללא תמורה), ויש לשקול לערוך חישוב רווח והפסד ולאחר מכן לדווח על ההפסד במכירתה.
גם במקרה זה אם ההעברה תתבצע ללא כל תמורה, מקבל המתנה, יכול ויהיה זכאי לתשלום מס רכישה בשיעור שליש ממס הרכישה הרגיל (לפי החלטת מפקח המס), ובמקביל יהיה למקבל המתנה יום רכישה ושווי רכישה חדשים בהתאם למועד קבלת הדירה במתנה (ללא רצף מס).

חישוב ליניארי בהעברה לקרוב עד סוף 2017 – לא מתקיים החישוב הליניארי
בשנים 2017-2014, קיימת אפשרות למכור 2 דירות בפטור ליניארי ממס ובלבד במידה ומוכרים 2 דירות אז אחת מהן עומדת בתנאי הפטור של סע' 49ב(1) ערב ביטולו של הפטור. פטור יחסי ממועד הרכישה של הדירה ועד תום שנת 2013 וחיוב יחסי החל מינואר 2014 ועד מועד מכירתה. ניתן להשתמש בחישוב ליניארי, בדירה שהתקבלה במתנה ערב תקופת המעבר (לפני תקופת המעבר), בתנאי שהסתיימה תקופת צינון על פי החוק הישן. הפטור הזה אינו חל בהעברת דירות לקרוב כהגדרתו בסע' 1 לחוק, הן בתמורה והן ללא תמורה. (כלומר, לא ניתן עד סוף 2017 להעביר דירה במתנה לקרוב, תוך ניצול הפטור הליניארי). יחד עם זאת החל מ-1 בינואר 2018 ניתן לנצל את הפטור הליניארי גם לדירות שניתנות לקרובים במתנה וללא תמורה.
המידע המוצג בעיקר בנושא מס רכישה ומס שבח הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית, מאחר ורשויות מיסוי מקרקעין לעיתים קרובות רואות את נושא מס הרכישה ומס השבח בצורה אחרת, העולה עד כדי חיוב בסכום גבוה של מס הרכישה ומס שבח.
מכאן, כי אין לראות באמור במסמך לעיל כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

רכישת דירה על שם בן או קרוב משפחה
שר האוצר משה כחלון מעוניין להטיל גזירת המס בה יוטל מס על דירה שלישית מתחילת 2017 בסכום העומד עד 18,000 בשנה. שמה של גזירה זו הינה קנס-מס.
על מנת להימנע מגזירת המס, מתבצעת רכישת הנכס באמצעות העברת כספים מטעם ההורים (מעל 50%) לטובת רכישת הנכס הנרשם על שם הילד או בן המשפחה. רכישת דירה על שם אחד הילדים או בן משפחה אפשרית על פי החוק. רכישת דירה על שם בן משפחה מעל גיל 18, מקנה הפחתה או אף ביטול תשלום מס רכישה ופטור ממס שבח בעת המכירה לפי תנאי הצינון אשר קבועים בסעיף 49ו. התנאי להפחתת או ביטול מס הרכישה הינו כי לילד או לקרוב המשפחה אין דירה נוספת בבעלותו והדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
828
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
זומנתם לסור לחקירה? עקבו אחר השלבים הבאים
חקירה במשטרה היא מעמד מלחיץ שהמתח הסובב אותו איננו שמור רק לאלו שמעולם לא היו מעורבים בפלילים. מה המשמעות? ומה עליכם לעשות בנידון?
לפני 11 שעות 39 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי oferatlas
מרטין בוקסדורף – המומחה לעבודה עם מסורבי משכנתא בבנקים
הבנקים מסרבים לתת לכם משכנתא? זה בדיוק הזמן להכניס מומחה לתמונה! שמי מרטין בוקסדורף והתפקיד שלי הוא להילחם בשבילכם מול הבנקים כדי להשיג לכם משכנתא, אפילו שהבנקים לא מסכימים.
לפני 2 ימים 13 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי דרור אטרי
עורכי דין בחיפה
הכירו את 5 הכללים לבחירת עורכי דין בחיפה אשר יעזרו לכם לבחור את עורך הדין הטוב ביותר עבורכם.
לפני 3 שבועות 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי רון91
נוטריון ברחובות
משרדי עו”ד ונוטריון אירנה פיין מספקים ייעוץ משפטי ושירותים נוטריוניים ברחובות. החברה עוסקת בעריכת דין מאז שנת 1990 ומספקת שירותים נוטריוניים. לחברה התמחות מיוחדת בדיני צבא בארץ ובחו”ל ובמתן שירותים נוטריונים במגוון שפות לצרכים שונים: תרגום נוטריוני של תעודות, תרגום נוטריוני של פסקי דין, אימות חתימה על הסכמים, הסכמי ממון טרום נישואין, ייפוי כח נוטריוני, אימות צוואות, ועוד.
לפני 3 שבועות 5 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 2 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 2 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 3 שנים 4 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פְּטוֹרִים – פְּטוֹר מִמִסִּים בְּנוֹשְׂאֵי דִּירָה, מַתָּנָה וְעוֹד
פְּטוֹרִים – פְּטוֹר מִמִסִּים בְּנוֹשְׂאֵי דִּירָה, מַתָּנָה וְעוֹד
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז