משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עֲבוֹדַת נָשִׁים, הֵרָיוֹן וְלֵידָה

 
פורסם ב 22/05/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.4 מתוך 5
 

a onmousedown="c(6252);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/abwodat-nasiym-heraywon-weleydah">עֲבוֹדַת נָשִׁים, הֵרָיוֹן וְלֵידָה
ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי
מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

חוֹק עֲבוֹדַת נָשִׁים
עֲבוֹדַת נָשִׁים
עבודת נשים מוגדרת כעבודת האישה מחוץ למשק הבית, כעובדת שכירה או כעצמאית בעלת עסק. "עקרת בית" הינה אישה העובדת במשק ביתה, ואינה מועסקת, לא כשכירה ולא כעצמאית מחוץ לביתה. עיקר עבודתה של עקרת הבית כוללת שלל משימות, ובהן טיפול בילדים, בישול, כביסה, ניקיון ועוד (ר' ויקיפדיה).
"עקרת בית" הינה אישה שאינה עובדת בשכר ועוסקת בעיקר בעבודות הבית ובגידול הילדים (ר' מילוג). כיום שגור על לשוננו המונח "עקרת בית" לאישה שעיקר עיסוקה ומלאכתה הוא בבית (ר' כתב עת מעמקים).

חוק עבודת נשים
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן יקרא: "החוק"), קובע את הזכאויות העומדות לנשים כזכויות קוגנטיות (ר' מאמרי: חוקים קוגנטיים, חוקים דיספוזיטיביים – ד"ר איתמר כוכבי). מטרת החוק וייעודו הינו הבטחת הזכויות וההגנה על הנשים בעבודה, שעיקרן: עבודות אסורות או מוגבלות, עבודות לילה, הריון הנשים, לידה, טיפולי פוריות ופריון, שמירת הריון במידה ויידרשו והגנת האימהות.

עבודות אסורות או עבודות מוגבלות
החוק קובע, איסורים והגבלות בהעסקת עובדת בעבודה, כעולה מסע' 1, בזו הלשון:
עבודות אסורות ועבודות מוגבלות
1. שר העבודה רשאי, בתקנות, לאסור או להגביל העסקת עובדת בעבודה פלונית בתהליך ייצור פלוני או במקום עבודה פלוני שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע במיוחד בבריאות האשה.

מהאמור עולה כי קיימים איסורים והגבלות בהעסקת נשים. כך למשל רשאי השר, לאסור או להגביל העסקתה של עובדת בעבודות, תהליכי ייצור או מקומות עבודה, אם לדעתו סוג העבודה ואופייה עלולים לפגוע בבריאותה.
הותקנו, תקנות אשר נועדו להגן על נשים. בין השאר, תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001. כמו כן, תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), התשל"ט-1979.
בשל חשיבותן הרבה, המחוקק חייב את המעבידים להציג תקנות אלו במקום בולט במקומות העבודה.
עבודת לילה
החוק קובע, תנאים לעבודת לילה של עובדת, כעולה מסע' 2, בזו הלשון:
תנאים לעבודת לילה
2. (א) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תנאים להעסקת עובדת בלילה, הדרושים לדעתו לענין בריאותה או בטיחותה; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל או לגבי סוגים של עבודות או תפקידים, וכן ניתן לקבוע בהן חובה על מעסיק למסור הודעה על העסקת עובדת בלילה.
(ב) "לילה" – פרק זמן של אחת עשרה שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00.

מהאמור עולה כי החוק מסמיך את שר העבודה והרווחה להתקין תקנות בדבר תנאים להעסקת עובדת בלילה. השר רשאי לאסור או להגביל העסקת עובדת, או למנוע ממנה לעבוד במשמרת לילה, אם לדעתו היא עלולה לפגוע בבריאותה או בטיחותה. לעומת זאת, מעסיק אינו רשאי לסרב להעסיק אישה בשל כך בלבד, שהודיעה עם קבלתה לעבודה, שאינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בשעות הלילה עקב נסיבות בטיחותיות או בריאותיות. ואולם, ההוראה אינה חלה, על סוגי מקומות עבודה המחייבים עבודת לילה, שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות וכן על שירותים, מקומות, עבודה ותפקידים כדלהלן:
(1) בשירותי המדינה שפירט שר העבודה בתקנות, לאחר שנוכח, כי עבודת לילה של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האשה;
(2) במקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים;
(3) בעיתונות, להוציא הדפסת עיתונים;
(4) בבתי אוכל, בבתי מלון ובבתי קפה;
(5) בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים;
(6) בתפקידי הנהלה, או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשאין העבודה עבודת כפיים;
(7) כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על הזמן שבו נעשית העבודה;
(8) בשירותי תעופה וים;
(9) בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בועידות בין-לאומיות.
מהאמור עולה כי החוק מאפשר תעסוקה בלילה: בתפקידים טיפוליים בבתי חולים, בעיתונות, בבתי מלון, בשירותי תעופה, ובתפקידי ניהול המחייבים עבודת לילה.
התקנות קובעות את ההגבלות באופן כללי או לגבי סוגים של עובדות או תפקידים, כמו כן, ניתן לקבוע בהן חובה על מעסיק למסור הודעה על העסקת עובדת בלילה.

זכויות עובדת בהריון
שעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה – עובדת בהריון
בחוק נקבעו התנאים: לשעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה של עובדת שהיא בחודש חמישי להריונה, כעולה מסע' 10 לחוק, בזו הלשון:
10. (א) עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעסיק בדרך אחרת, לא יעסיקנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעסיקה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מעסיק להעסיק עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעסיקה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור.
(ג) מעסיק לא יעסיק עובדת שילדה בעבודת לילה, או במנוחה השבועית אף אם היה רשאי או הותר לו לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן הסכימה העובדת לכך בכתב; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי מקומות עבודה שנקבעו בתקנות ועל שירותים, על מקומות, על עבודות ועל תפקידים, הכל לפי סעיף 2(ג).
(ד) בסעיף זה, "עבודת לילה" – עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00.
מהאמור עולה כי על העובדת מוטלת האחריות להודיע למעסיקה על היותה בהריון לא יאוחר מהחודש החמישי להריונה. עם קבלת ההודעה, על המעסיק מוטלת האחריות שלא להעסיקה בתקופת ההריון: בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ועבודת לילה.
כעולה מסע' 10 לחוק, עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כך, או כשנודע למעסיק בדרך אחרת, לא יעבידנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך. העובדת פטורה אף מעבודת לילה, במידה והעובדת הודיעה למעסיקה, בכתב, כי אינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.
בסע' 10 (ב) לחוק, נקבעו הנסיבות בהן מעסיק רשאי להעסיק עובדת בהריון בשעות נוספות, במנוחה שבועית ובעבודת לילה.
מעסיק רשאי להעסיק עובדת בהריון בשעות נוספות, במנוחה שבועית ובעבודת לילה בכפוף לתנאים כדלהלן:
א. העובדת נתנה הסכמתה בכתב.
ב. העובדת מסרה למעסיקה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, בכפוף לתנאי האישור.
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההריון בלא ששעות ההיעדרות ינוכו משכרה, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאת. במידה שאישר, דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, כדלהלן:
פיקוח רפואי – עובדת רשאית להיעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון, אם היא מועסקת בשבוע עבודה מלא, יותר מ-4 שעות ביום.
אם העובדת מועסקת בשבוע עבודה מלא, עד 4 שעות ביום. העובדת רשאית להיעדר מהעבודה עד 20 שעות במהלך ההיריון, לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, בכפוף להצגת אישור רפואי.
הפלה – עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע ימים לאחר ההפלה. יתר על כן, במידה ויש ברשותה אישור רפואי, המחייב היעדרות ממושכת יותר, רשאית העובדת, להיעדר מעבודתה עד ששה שבועות לאחר ההפלה. היעדרות כזו מזכה בדמי מחלה.
הגבלת פיטורים אין לפטר עובדת, בתקופה היעדרות עקב הפלה, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת, אלא אם ניתן לפיטורים היתר מהממונה במשרד הכלכלה. איסור הפיטורים חל גם על אי חידוש חוזה עבודה.
הפרשות לקופת גמל – היעדרות מפאת שמירת היריון
על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל, בעד התקופה שבעדה העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון, אם מתקיימים התנאים כדלהלן:
העובדת עבדה אצל אותו מעסיק, שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
המעסיק והעובדת, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל, קודם לכן.
העובדת שילמה לקופת הגמל, בעד תקופת הזכאות לגמלה לשמירת הריון, את התשלומים החלים עליה, ככל שהם חלים.
חופשת לידה
החוק קובע, חובות המעסיק בקשר עם חופשת הלידה, כעולה מסע' 6, 8 ו-9 בזו הלשון:
חופשת לידה
6. (א) עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעסיקה חופשת לידה ולא יעסיקנה בתוך חופשת הלידה.
(ב) (1) חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה;
כעולה מסע' 6 לחוק, אישה עובדת זכאית להגנה במצבים שונים כמו היריון ולידה. עובדת בהיריון הקרובה למועד הלידה, זכאית לצאת לחופשת לידה בתשלום לתקופה העומדת על 26 שבועות, כאשר 14 מהם בתשלום מאת המוסד לביטוח לאומי, על פי שכרה הרגיל של העובדת.
זכויות סוציאליות ליולדת
זכויות סוציאליות ליולדת, כגון הזכות לוותק לשם תשלום: דמי הבראה, הזכות לפיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל ועוד, נצברות לעובדת אף בעת חופשת הלידה.
זכאות לדמי לידה ליולדת
יולדת שעבדה, זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בתנאים הבאים:
אם ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה 10 חודשים לפחות, או אם ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה 15 חודשים לפחות.
קבלת דמי לידה מותנית בהגשת טופס תביעה לדמי לידה למוסד לביטוח לאומי.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1144
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
איך לבחור עורך דין שמטפל בתחום הנדלן?
על כן יש לבחור עו"ד נדל"ן לייצוג בכל עסקת נדל"ן שהיא. עסקאות נדל"ן יכולות להיות קניית מבנים, רכישת בית, קניית שטח ועוד. בטרם החתימה על החוזה, יש לקחת עו"ד נדל"ן שיקרא את החוזה ויעלה על נקודות חשובות וקריטיות ויעדכן את הצד שאמור לחתום על החוזה.
לפני 7 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Allsportil
ניכור הורי- המגיפה האמיתית.
ניכור הורי הינו סירוב של ילד להיות בקשר עם אחד מהוריו לרוב כתוצאה מהסתה ושטיפת מח של אחד ההורים כלפי ההורה האחר ,בד\\\"כ מטעמי נקמנות . הילד דוחה את ההורה ומנתק איתו קשר. אצל הילד מופיעה שנאה אובססיבית גם כלפי ההורה וגם כלפי משפחתו המורחבת.
לפני 1 שבועות 12 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
פגישת ייעוץ אצל עו"ד גירושין
כעורכת דין בתחום גירושין, בעלת ותק של 25 שנה בדיני משפחה וירושה , אני תמיד אומרת שהפגישה החשובה ביותר של אדם בכל הליך משפטי ,היא הפגישה הראשונה ,פגישת הייעוץ אצל עורך דין .זו ההוצאה הכי שווה שתוציאו בכל תיק גירושין או בכל תיק בכלל. הכי Value for money .
לפני 1 שבועות 13 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
מנגנוני הגנה וכלים נוספים
לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.
לפני 1 שבועות 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי alaw
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 3 שבועות , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עֲבוֹדַת נָשִׁים, הֵרָיוֹן וְלֵידָה
עֲבוֹדַת נָשִׁים, הֵרָיוֹן וְלֵידָה
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז