משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

הנהגת מס הכנסה שלילי כחלק ממדיניות הרווחה בישראל

 
פורסם ב 05/11/2013
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

כנס רואי חשבון –איטליה –מאי 2012
הרצאה בנושא עבודת הדוקטורט


הנהגת מס הכנסה שלילי
כחלק ממדיניות הרווחה בישראל
ד"ר איתמר כוכבי
עורך דין ורואה חשבון
מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון
במקצועות חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות
(PHD) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAL.

מנחה הדוקטורט: פרופ' יוסף מ. אדרעי

מרץ 2012

השוואת גודלו של מענק מס הכנסה שלילי שנתי בהתאם להכנסה עבור זוג : ללא ילדים, עם ילד אחד, שני ילדים ושלושה ילדים, בין מדינת ישראל למדינות ארה"ב ובריטניה לשנת 2011 (בערך דולרי)


השוואת גודלו של מענק מס הכנסה שלילי שנתי בהתאם להכנסה עבור זוג : ללא ילדים, עם ילד אחד, שני ילדים ושלושה ילדים, בין ישראל לצרפת ואירלנד לשנת 2011 בערך דולרי
צרפת - גבולות סכומי המענק עבור זוג ללא ילדים, ילד, 2 ילדים, 3 ילדים מתורגם ($)-2011

אירלנד- גבולות סכומי המענק עבור זוג עם ילד, 2 ילדים, 3 ילדים מתורגם ($)- 2011
ישראל-גבולות סכומי המענק זוג עד 2 ילדים (מגיל 55 ללא ילדים) 3 ילדים ויותר מתורגם($)-2011
ארה"ב- גבולות סכומי המענק לזוג : ללא ילדים, עם ילד, 2 ילדים ו- 3 ילדים ויותר, 2011, ב-($)

בריטניה- גבולות סכומי המענק לזוג: ללא ילדים, עם ילד, 2 ילדים ו-3 ילדים 2011, ב-($)

ישראל- גבולות סכומי המענק לזוג עם ילד או 2 (מגיל 55 ללא ילדים), 3 ילדים ויותר 2011, ב-($)

הצעה למחוקק

אציע למחוקק מספר הצעות לאור הדיון שערכתי לאורכה של עבודת המחקר ולאור המסקנות אליהן הגעתי כאמור לעיל.

להלן הצעתי:
הצעתי בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, ס"ח 95, (תיקון מספר...) התשע"...

פרק א: מטרה
מטרת ההצעה להגדיל את סכומי המענק ולערוך שינויים בכל הנוגע ליישומו בפועל ולהשפעתו לרווחת הזכאים, ליצור ודאות, יציבות ואחידות של החקיקה, על מנת שהדין הישראלי יהווה פתח לתיאוריות בתחום עידוד התעסוקה וליציאה ממעגל העוני.

דברי הסבר
מבוא
ביום ה- 16 בדצמבר 2007 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הנהגת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.
מנגנון מס ההכנסה השלילי נועד בעיקר לבני זוג או יחיד עם ילדים והוא מכוון לתת תמריץ להגדלת התעסוקה לזכאים, תוך עידודם ביציאה לעבודה וקבלת הכנסה מעבודה. צעד זה אמור היה להוציאם ממעגל העוני וכמו כן לסייע לחלוקה שוויונית יותר של נטל המס בישראל. אולם בפועל נמצאה מגבלה בשל שלילת הזכאות למענק ליחיד או זוג (עד גיל 55) בשל היותם ללא ילדים. כמו כן, נתגלו ליקויים במתן מענק לבעלי נכסים, בקביעת מנגנון הפחתה של סכום המענק ומועד תשלום המענק.
פרק א: הגדרות ופרשנות
בסעיף 1 לחוק יתווספו ההגדרות הבאות:
"פנסיה" - כהגדרתה בס' 4.א.(2) לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ס"ח 63.
"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ס"ח 30.
"הכנסה נוספת" – כל הכנסה מכל מקור אחר, בין אם היא חייבת במס ובין אם לא, זולת הכנסה שנקבע לה פטור מפורש.
"חישוב המענק בשל הכנסות בן הזוג" – ייערך בהתאם לסעיפים 65 ו-66 בפקודה.
"שווי הנכסים" –כהגדרתו בס' 88 לפקודה.

דברי הסבר
1. הגדרות ופרשנות
"פנסייה"- בסוגיית הפנסיה, אציע כי יקבע בחוק שהמענק יכלול הפרשות לפנסיה בשיעור של 15%, כך שהמדינה תפריש תשלום לפנסיה בשיעור 10% והעובד יפריש תשלום לפנסיה של 5% מהמענק, כפי שנקבע בחוק פנסיית חובה.
מטרת ההצעה היא דאגה לרווחתו של הזכאי בזקנתו ומניעת החרפת העוני של הזכאים הגמלאים עם יציאתם לגמלאות.
"חוק הבטחת הכנסה"- בסוגיית חוק הבטחת הכנסה מוצע כי יקבע בחוק שמועדי תשלום המענק יהיו בהתאם לס' 14 לחוק הבטחת הכנסה. מטרת ההצעה להעניק לזכאי את תשלום המענק (שהינה רשת המגן) לו הוא זקוק לרמת קיום מינימאלית, במועד קבלת שכרו או קצבתו הנערכים מידי חודש בחודשו. כיום המענק מתקבל כ-6 חודשים לאחר תום שנת המס היינו כשנה וחצי מהחודש הראשון בו הזכאי זקוק למענק. המועד המוקדם ביותר לקבלת המענק, מותנה בדיווח המעבידים באופן מקוון לרשות המיסים, הנערך עד ליום 30 במאי לשנה העוקבת, בעוד שהזכאי זקוק למענק מידי חודש בחודשו.

"הכנסה נוספת"- בסוגיית הכנסה נוספת, מוצע כי יקבע בחוק שהכנסה נוספת תכלול הכנסות שאינן מעבודה (קרי, הכנסות פאסיביות) של העובד וכך גם לגבי בן זוגו. מטרת ההצעה היא שאם קיימת הכנסה נוספת לעובד או לבן זוגו בין אם הכנסה ממשכורת, מעסק, ממשלח יד או מכל הכנסה מן המקורות שבפקודה (זולת הכנסה שנקבע לה פטור מפורש), גובה המענק יפחת או יישחק לחלוטין בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
"שווי הנכסים"- בסוגיה זו מוצע כי יקבע בחוק שהמענק מותנה במצבו הכלכלי הכולל של הזכאי. דהיינו, מכלול שווי הנכסים כולל דירת המגורים כפי שיקבע שר האוצר. מטרת ההצעה היא מניעת מצב בו זכאי עונה על כל תנאי החוק, אולם קיים בבעלותו נכס או נכסים ששווים מיליוני שקלים ויחד עם זאת עדיין לא נמנעת ממנו הזכאות למענק. משמעות הדבר היא כי אם מטרת החוק הינה צמצום פערים ועזרה לשכבות החלשות, אזי החוק עלול להיטיב דווקא עם בעלי נכסים מוחשיים, ובכך להחטיא את מטרתו.
"חישוב המענק בשל הכנסות בן הזוג" – בסוגיה זו מוצע כי יקבע בחוק שחישוב המענק בשל הכנסות בן הזוג יערך בהתאם לס' 65 ו-66 לפקודה. מטרת ההצעה להעניק לבני הזוג אפשרות בחירה בין חישוב מאוחד לחישוב נפרד כנקבע בפקודה, כמו כן לשמור על ודאות יציבות ואחידות החקיקה השיפוטית של החוק מול הפקודה.
פרק ב': מענק לעובד שכיר – מס הכנסה שלילי
בסעיף 2 לחוק: זכאות למענק לעובד

1) תימחקנה המילים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס כך סעיף 2 רישא יבוא ללא מגבלת
גיל.
תימחקנה המילים שמלאו לו 55 שנים בסעיף 2. (1) לחוק.

דברי הסבר
מענק לעובד שכיר – מס הכנסה שלילי
1. לעובד ללא ילדים – יחיד או זוג נשוי מתחת לגיל 55 וללא ילדים, אינם זכאים למענק מס הכנסה שלילי בשום תנאי. התוצאה היא שהמחוקק לא התחשב ביחידים או בזוגות ללא ילדים, אשר לעיתים זקוקים למענק, לפחות כפי שזקוקים לכך יחידים או זוגות עם ילדים. החוק מתמקד בזכאים אשר בהם תוחלת העוני היא הגבוהה ביותר. ההנחה הבסיסית הייתה שעוני הינו נחלת זוגות עם ילדים. סברה זו מוטעית ולכן הצעתי באה לתת מענה גם למקבלי שכר נמוך ללא ילדים. הצעתי תמנע מסר בלתי חינוכי של חיוב בילודה (כמו גם פגיעה בזוגות חשוכי ילדים), על מנת לצאת ממעגל העוני וכניסה למסגרת החוק. במידה והצעתי תתקבל גובה המענק יהיה זהה לנקבע בחוק למעמד זכאי אשר מלאו לו 55 שנים.

סייגים לזכאות
בסעיף 3 לחוק יתווסף סייג נוסף לזכאות סעיף (4) קטן להלן:
3. הזכאות למענק לפי ס' 2 לא תחול על עובד שהתקיים בו במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:
(1)...
(2) ...
(3)...
(4) על אף האמור בסעיף קטן (1) לעיל, יחיד או זוג אשר בבעלותו או בהחזקתו או בשימושו העיקרי, נכסים כולל דירת מגורים ששווים עולה על סכום שיקבע שר האוצר.

דברי הסבר
3. סייגים לזכאות
הזכאות למענק היא אישית. כל אחד מבני הזוג זכאי למענק אם עמד בקריטריונים הנדרשים, והוא מחושב בהתאם למספר מאפיינים של הזכאי, בין השאר: הכנסתו, מספר ילדיו וגילו. בנוסף, מותנה המענק בהכנסה חודשית ממוצעת של הזכאי.
כאמור, זכאי לקבלת המענק, אשר עמד בתנאים הבאים:
א. במועד כלשהו במהלך שנת המס, לא הייתה בבעלותו או בבעלות בן - זוגו או בבעלות ילד התלוי בו כלכלית, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש, וכדומה) בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלק בני הזוג בזכות עולה על 50%, לרבות דירת מגורים יחידה.
ב. הכנסתו עומדת בסכום הנקבע בחוק. כאמור החוק אינו מתחשב בשווי נכסיו האישיים של הזכאי, ולפיכך עשוי להיווצר מצב בו ברשות זכאי העונה על כל תנאי החוק קיים נכס או נכסים ששווים מיליוני שקלים (כולל דירת מגורים בעלת ערך רב) ויחד עם זאת עדיין לא נמנעת ממנו הזכאות למענק. משמעות הדבר היא כי אם מטרת החוק הינה צמצום פערים ועזרה לשכבות החלשות, אזי החוק עלול להיטיב דווקא עם בעלי נכסים ורווחי הון מהשכבות החזקות, ובכך להחטיא מטרתו.
כמו כן, נוצר מצב שהחוק במתכונתו הנוכחית מפלה לרעה את הזכאים אשר בבעלותם מקרקעין, משום שמחד גיסא החוק קובע כי בעלות על מקרקעין, מונעת זכאות למענק, ומאידך גיסא איננו מתחשב במקרקעין בעלי ערך נמוך ואף אפסי. דוגמה לכך, אוכלוסיות במגזרים אשר לרוב רשומות על שמם בנוסף לבית המגורים, קרקעות חקלאיות בעלות ערך כלכלי נמוך.

הפחתת מענק בשל הכנסות בן הזוג
5. הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג – אם הכנסתם המצרפית של שני בני הזוג היא בסכום גבוה של פי 5 מהשכר הממוצע במשק, או אז תישלל הזכאות למענק משני בני הזוג.


דברי הסבר
5. הפחתת מענק בשל הכנסות בן הזוג
ההפחתה בסכום המענק תתקיים במקרים בהם לבן זוגו של העובד הייתה הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או משלח יד, או שהייתה לו הכנסה נוספת. מכאן שאם הכנסתם המצטברת של שני בני הזוג עולה מעבר לרמת הכנסה שנקבעה, סכום המענק יפחת ביחס לגובה ההכנסה העודפת. ישנם ליקויים בקביעת מנגנון הפחתה של סכום המענק. חוק מס הכנסה שלילי שונה מפקודת מס הכנסה. הפקודה מאפשרת לבני הזוג מיסוי בחישוב נפרד ואילו החוק קובע נוסחת הפחתה לחישוב המענק של שני בני הזוג, נוצר מצב בו עלולה בת הזוג להיפגע כלכלית. אציע לקבוע שתינתן כלל על פיו, אם הכנסתם המצרפית של שני בני הזוג היא בסכום גבוה של פי 5 מהשכר הממוצע במשק, או אז תישלל הזכאות למענק משני בני הזוג.

אופן תשלום המענק
12. יוחלף סעיף קטן (1) ותוכנס הצעה הקובעת מועד תשלום קבלת המענק בחשבון הבנק על בסיס חודשי במועד קבלת גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח הלאומי.
"נקבעו זכאותו של העובד למענק וסכום המענק לפי סעיף 9, ישולם המענק לעובד באמצעות רשות המיסים בישראל, לחשבון הבנק שלו, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי סעיף 7 (א) (1), במועדים כמפורט להלן":
(1) יחיד או זוג יקבלו תשלומי מענק מס הכנסה שלילי מידי חודש במועדי קבלת גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי, לפי ס' 14 לחוק הבטחת הכנסה.
(2) בוטל
(3) בוטל
(4)...

דברי הסבר
אופן תשלום המענק
מועד תשלום המענק- בסוגיית מועד תשלום המענק מוצע, כי יקבע בחוק שתשלום המענק יהיה במועדים שנקבעו בס' 14 לחוק הבטחת הכנסה. מטרת ההצעה להעניק לזכאי את תשלום המענק על בסיס חודשי לו הוא זקוק לצרכי קיום ומחיה שוטפים ללא המתנה למועד שנקבע בחוק שהינו חודש מאי ואילך, בשנה העוקבת.

קבלת מענק שלא כדין
1) מס' השנים ישתנה משנה לשלוש בסעיף (א) תביעה כוזבת דינה מאסר שלוש שנים.
2) מס' השנים ישתנה משלוש לחמש בסעיף (ב) תביעה כוזבת תמנע קבלת המענק במשך חמש שנים.

15. (א) עובד אשר הגיש תביעה לפי סעיף 7(א)(1) ומסר בה ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותו למענק לפי פרק זה (להלן - תביעה כוזבת), דינו - מאסר שלוש שנים.
(ב) עובד שהגיש תביעה כוזבת לא יהא זכאי למענק לפי חוק זה בחמש שנים מהשנה שבשלה נתבע המענק.

15. קבלת מענק שלא כדין
בנושא אכיפת החוק: בחישוב סכום המענק עלול להיווצר מצב בו זכאי יקבל מענק העולה על הסכום לו הוא זכאי. לפיכך עליו להחזיר את התוספת ביתר שקיבל.
הזכאות וסכומו של המענק יבדקו על ידי המנהל תוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד 15 ביולי בכל שנת מס עוקבת לפי המאוחר. על פי החוק, אם הגשת תביעה למענק בה קיימים נתונים כוזבים בנוגע לכל דבר ועניין הקשורים בזכאות למענק, הדבר מהווה עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר, בנוסף לשלילת קבלת הזכאות בשנת הגשת הבקשה למענק ובמשך שנתיים נוספות. הסנקציה הפלילית נועדה למנוע בעיות מרמה ופלילים עקב בעיות דיווח, אתיקה, עבירות מס או כתוצאה משיתופי פעולה בלתי חוקיים בין מעסיקים לעובדים במטרה לקבל את המענק. מכאן
שיש לוודא קיום אמצעים משפטיים שיאפשרו את אכיפת החוק, על מנת למנוע פעולות חריגות. אציע, להטיל עונשים כבדים ביותר להבטחת אכיפת החוק על כל סעיפיו.

סיכום ומסקנות:
סקרתי את החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי),[1] ואת הרקע לחקיקתו.
מדינת ישראל הושפעה מהרעיונות והשיטות שהונהגו בעולם והממשלות שכיהנו בה. עוד טרם חקיקת חוק מס הכנסה שלילי הופעלו לאורך שנות קיום המדינה, מספר תכניות לשילוב מקבלי מענקי סעד ורווחה בעבודה.[2]
טרם קום המדינה התקיימו בישראל מדיניות סעד[3] ומדיניות רווחה[4] במטרה להביא לצמצום הפערים בין שכבות האוכלוסייה, באמצעות חלוקה מחדש של המשאבים בחברה.[5] מערכות אלה פועלות באמצעות חוקים ומנגנונים חברתיים,[6] אשר באמצעותם דואגת המדינה מחד גיסא למחסורם של כל אזרחיה, ומאידך גיסא, לעידוד התעסוקה,[7] לצמצום העוני[8] ולשיפור מצבן של השכבות החלשות.[9] המדיניות הנוהגת בישראל כיום הינה מציאות מעורבת בה קיימת הן מדיניות סעד והן מדיניות רווחה.[10]
טרם יישומו של החוק הופעלו בישראל התוכניות: ויסקונסין,[11] מהל"ב[12] ואורות לתעסוקה.[13] תוכניות אלה מבוססות על עיקרון "מעבר מסעד לעבודה".[14] הרעיון הבסיסי בתוכניות אלה הינו התניית קבלת הגמלות והמענקים בפעולות שמטרתן הברורה הינה השתלבות בשוק העבודה.[15]
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1042

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
ניכור הורי- המגיפה האמיתית.
ניכור הורי הינו סירוב של ילד להיות בקשר עם אחד מהוריו לרוב כתוצאה מהסתה ושטיפת מח של אחד ההורים כלפי ההורה האחר ,בד\\\"כ מטעמי נקמנות . הילד דוחה את ההורה ומנתק איתו קשר. אצל הילד מופיעה שנאה אובססיבית גם כלפי ההורה וגם כלפי משפחתו המורחבת.
לפני 2 ימים 20 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
פגישת ייעוץ אצל עו"ד גירושין
כעורכת דין בתחום גירושין, בעלת ותק של 25 שנה בדיני משפחה וירושה , אני תמיד אומרת שהפגישה החשובה ביותר של אדם בכל הליך משפטי ,היא הפגישה הראשונה ,פגישת הייעוץ אצל עורך דין .זו ההוצאה הכי שווה שתוציאו בכל תיק גירושין או בכל תיק בכלל. הכי Value for money .
לפני 2 ימים 21 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
מנגנוני הגנה וכלים נוספים
לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.
לפני 3 ימים 13 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי alaw
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
עורך דין חדלות פירעון
הליך חדלות הפירעון החדש, בואו לגלות מה הוא מקנה לכם, איך הוא בנוי ואיך להתמודד עימו.
לפני 1 שבועות 2 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי אבי אדיב

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 2 שבועות , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    הנהגת מס הכנסה שלילי כחלק ממדיניות הרווחה בישראל
הנהגת מס הכנסה שלילי כחלק ממדיניות הרווחה בישראל
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז