משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

החזר מס

 
פורסם ב 05/11/2015
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.8 מתוך 5
 

a onmousedown="c(5701);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/hhzr-ms">החזר מס
משרדנו מלווה, בוחן, ממליץ (או לא ממליץ), ומגיש דוחות לקבלת החזר מס מרשות המיסים בישראל.

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

החזר מס
החזר מס הינו קבלת תשלום המס (ששילמת), בחזרה ממס הכנסה. ההחזר נובע מכך, שהאזרח (הנישום) שילם מס הכנסה ביתר מעל הסכום אותו היה חייב לשלם. דהיינו, הועברו למדינה כספי מיסים, יותר מהסכומים אשר האזרח היה אמור לשלם למס הכנסה. העברת המס נעשית בד"כ ע"י המעביד, אשר מעביר את תשלומי המס שניכה מהעובד לרשות המיסים.
החזר המס לאזרח הנישום, מופיע בסעיף 159א(ב) בפקודת מס הכנסה בזו הלשון:
"159א. (א) בסעיף זה, "הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ב) שילם אדם מס לשנת מס פלונית, בין דרך ניכוי ובין בדרך אחרת, יתר על הסכום שהוא חייב בו על פי הדו"ח שהגיש לפי סעיף 131, והדו"ח היה מבוסס על פנקסי חשבונות, או על מסמכים נאותים - אם אינו חייב בניהול פנקסי חשבונות, תוחזר לו היתרה תוך 90 יום מיום שהגיש את הדו"ח, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המאוחר, זולת אם בשנת המס האחרונה שלגביה נעשתה לו שומה נמצאו פנקסי החשבונות שלו בלתי קבילים, והוא לא הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, שהעילה לאי קבילות הפנקסים לא הייתה קיימת בשנת המס שלגביה נדרש ההחזר.
(ב1) היה אדם חייב בהגשת דו"ח לפי סעיף 131 או לפי סעיף 135, קודם למועד החזר יתרת המס לפי סעיף קטן (ב) (להלן - מועד החזר המס), ולא הגישו עד למועד החזר המס, רשאי המנהל לעכב את ההחזר לתקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום שיוגשו הדו"חות האמורים.
(ג) ההחזר לגבי יתרה בתקופה שמתום שנת המס או מיום התשלום, לפי המאוחר ועד ליום ההחזר, ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; לגבי מי שיש לו תקופת שומה מיוחדת, יבוא לענין זה תום תקופת השומה המיוחדת במקום תום שנת המס.
(ד) הוחזרו לנישום סכומים על פי סעיף זה והתברר שלא הגיעו לו, יראו אותם, למעט הפרשי הצמדה וריבית, כחוב מס המגיע מהנישום מתום שנת המס שאליה מתייחס הדו"ח שעל פיו הוחזרו."

ביום ה-25 באוקטובר 2015 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור בדבר שליחת מכתבים לכ-1,700 אזרחים תחת הכותרת הבאה: "זה הזמן לבדוק אם מגיע לך החזר מס עבור שנת 2012":
"המכתבים נשלחים לנישומים שבדיקות מחשב שנערכו במהלך חודשים האחרונים העלו כי קיימת הסתברות גבוהה כי הם זכאים להחזר מס בגין שנה זו. מהלך זה הינו צעד ראשון בעקבות עבודת צוות פנימי, אותו מינה מנהל הרשות משה אשר, שנועד לקדם את מיצוי זכויותיהם של האזרחים בכל תחומי המס.

לדברי מנהל רשות המיסים עו"ד-רו"ח משה אשר, בצד פעילותה לאכיפת דיני המס, רשות המסים רואה חשיבות רבה בקידום מיצוי הזכויות על ידי האזרחים, בין היתר, כדי לתרום לחיזוק אמון הציבור ברשות. אשר ציין כי מדובר בגל ראשון של מכתבים ובהמשך לאחר השלמת בדיקות נוספות ישלחו מכתבים נוספים.

במכתב שנשלח מצוין כי מומלץ לאמת את הזכאות להחזר מס ואת סכום ההחזר המשוער בעזרת סימולטור אנונימי לחישוב מס הכנסה לשכירים, המצוי באתר רשות המסים וכי חישוב המס הסופי לפיו קיים החזר מס או חוב מס, ייערך רק על ידי פקיד השומה הרלוונטי, לאחר קליטת הבקשה להחזר.

יצוין כבר כיום פועלת הרשות בדרכים מגוונות למיצוי זכויות, בין היתר באמצעות פרסום מידע בעלוני מידע, וסימולטורים ייעודיים לשכירים באתר האינטרנט של הרשות, הפקת חוברות "דע את חובותיך וזכויותיך", הפעלת לשכות הדרכה למילוי הדו"ח השנתי, משלוח מכתבים לזכאים פוטנציאלים למענק עבודה ועוד."

בהתאם למידע המפורט בחוברת רשות המסים, "דע זכויותיך", כל נישום בישראל יכול להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אף אם אינו חייב להגישו על פי החוק.
בהתאם לדוח האמור, ניתן לקבוע האם הנישום שילם מס ביתר ובעקבות כך מגיע לו החזר מס. נישום אשר לא חייב בהגשת דוח שנתי, ואשר אין לו הכנסה מחו"ל והמעוניין לקבל החזר מס, רשאי למלא דוח שנתי אשר מספרו 0135 (דוח מקוצר בהשוואה לדוח שנתי רגיל). בטופס המקוצר יש לדווח בדבר הכנסות שני בני הזוג.
ניתן יהיה לקבל את החזר המס בעקבות הגשת הדוח במידה וסכום המס אשר שולם במשך השנה, עולה על סכום המס המגיע על פי הדוח. הנישום יקבל את ההחזר המגיע לו, במידה והגיש את כל הדוחות אשר היה חייב בהגשתם (כולל הצהרת הון, במידה ונתבקש), והדוח מבוסס על פנקסי חשבונות קבילים או מסמכים נאותים (במידה ולא היה חייב בניהול פנקסים).

מועד הגשת הבקשה להחזר מס
ניתן להגיש בקשה להחזר מס, למי שאינו חייב בהגשת דוח לא יאוחר מתום 6 שנים לאחר שנת המס.
בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה, החזר המס המגיע לנישום, יוחזר במשך שנה מיום עריכת השומה או תוך שנתיים משנת המס בה שולם המס, לפי המאוחר. הסכום אשר יוחזר, יכלול, תוספת הפרשי הצמדה וריבית.
במידה ומדובר באדם החייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להתקבל תוך 90 יום מיום הגשת הדוח או עד ליום ה-31 ביולי לשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח (לפי המאוחר), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית (ר' לעיל סע' 159א (ב)) .
בנוסף, בהתאם לסעיף 159א(א) לפקודת מס הכנסה הריבית תעמוד על 4%.

"החזרת מס יתר בעקבות שומה
160. (א) הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי אדם שילם מס לשנת מס פלונית – בין דרך ניכוי ובין בדרך אחרת – יתר על הסכום שהוא חייב בו, והדו"ח לאותה שנה הוגש לא יאוחר מתום שש שנים אחריה, יהא אותו אדם זכאי, תוך שנה מיום שנערכה השומה שבה נקבע הסכום היתר או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, הכל לפי המאוחר יותר, שיוחזר לו תשלום היתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח או מיום התשלום, לפי המאוחר, ועד ליום ההחזר.
(ב) לא יוחזר לאדם תשלום לשנת מס שעליה לא מסר דו"ח, או הזניח למסרו, או שעליה נישום בסכום העולה על הסכום שבדו"ח שלו וקיבל הודעה על השומה שנערכה לו אותה שנה, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שאי-המסירה או ההזנחה למסור דו"ח אמיתי ונכון אין מקורן מרמה או מעשה או מחדל שבמזיד; אין הוראה זו חלה על סכומים שיש להחזירם לאחר השגה או ערעור.
(ג) כל הרואה עצמו מקופח בהחלטתו של פקיד השומה בדבר הסכום שיש להחזירו לפי סעיף זה, תהיה לו אותה זכות ערעור על ההחלטה שהייתה לו אילו היה רואה עצמו מקופח בשומה שנעשתה לו."

"159א. (א) בסעיף זה, "הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת..."


המסמכים הנדרשים לקבלת החזר מס
להלן פרוט עיקר המסמכים אשר על הנישום לצרף בעת הגשת בקשה להחזר מס (יתר המסמכים ניתן למצוא
בחוברת "דע זכויותיך", המופיעה באתר רשות המיסים):
1. פרוט החישוב עליו התבססה ההכנסה או מערכת חשבונות מלאה הכוללת מאזן ודוח רווח והפסד.
2. טופס 6111 במידה וחלה חובה בהגשתו.
3. עובד שכיר או מקבל קצבה, חייב לצרף טופס 106 (אישור שנתי על הכנסות וניכויים ממשכורת), החתום על ידי המעביד והכולל חתימה וחותמת המעביד.
4. אישור פקיד השומה לגבי סכומי הפיצויים הפטורים או הפריסה.
5. נספח ג' – טופס 1322, במידה והיו רווחי הון מניירות ערך סחירים.
6. נספח ד' – במידה והיו הכנסות מחו"ל והמס אשר שולם בגינן.
7. אישור על תשלומי ביטוח חיים או קופת גמל, קרן השתלמות, פרמיה על אובדן כושר עבודה, אשר אינם מופיעים בטופס 106.

נישום עצמאי
נישום אשר הינו עצמאי, להבדיל משכיר, מחויב בהגשת דו"ח על הכנסות בכל שנת מס. דו"ח על הכנסה של עצמאי מבוסס על דו"ח רווח והפסד שהיה לעצמאי בעסקו. הנישום העצמאי משלם מקדמות במהלך השנה, ואף מנוכה מהתשלומים המועברים אליו, מס במקור על ידי הלקוחות. בתום שנת המס, הנישום העצמאי בודק את חבות המס. במידה והוא שילם מס הכנסה ביתר, זכאי העצמאי (בדומה לנישום שכיר), להחזר מס מרשות המיסים.

לסיכום
אזרח (נישום) אשר מגיש בקשה (באמצעות דו"ח), להחזר מס מרשות המיסים, נבדק ומקבל את אישור מס הכנסה להחזר מס, ללא נוכחות הנישום. טרם הגשת הדו"ח מומלץ לבדוק ולוודא, שאכן כל הנתונים שנמסרו בו מלאים ונכונים. דיווח מלא ונכון יקצר ככל האפשר את זמן הטיפול בדו"ח וימנע מצבים בהם עקב אי מסירת כל הנתונים, או נתונים חסרים או שגויים, יוטל על האזרח תשלום מס נוסף. הגשת הדו"ח הכולל נתונים מלאים ונכונים, מונעת אי וודאות ואי נוחות, הכרוכים בפנייה לרשות המיסים.
הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.
במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050
e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1065
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
עורך דין נדל\"ן בחיפה
עומדים לפני רכישת דירה ? מה יהיה עליכם לעשות לפני שאתם מוציאים את הרכישה לפועל? יש לא מעט אנשים אשר הגיעו ליעד הנכסף, רכשו דירה ממיטב כספם ומאידך, התוצאה שהתקבלה הייתה עגומה ומפחידה כאחד.
לפני 2 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מתקדם ורוכש מקצוע ומוניטין ואילו הבן זוג השני נותר בבית ועוסק בגידול הילדים? האם יהיה זה הוגן כי בן הזוג שרכש מקצוע ומוניטין יוותר עם הכנסות נמוכות או ללא הכנסות כלל? כיצד מתמודד ביהמ\"ש עם עניין זה?
לפני 1 שבועות 19 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
יותר מעורך דין
הכמות של נוטריונים במדינת ישראל היא לא רבה, שזה בהחלט נתון מוזר לעומת הכמות שרק הולכת וגדלה לה מידי שנה בשנה עבור סטודנטים שמסיימים את מבחני הלשכה וממשיכים אל עבר עיסוק בתור עורכי דין. מה הסיבה לכך?
לפני 2 שנים 8 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי
השתמטות מהצבא
הכל על השתמטות מהצבא
לפני 2 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי erezcohenpp@gmail.com
יש לכם רעיון לאפליקציה? מה עושים
רישום פטנטים מבוצע אצל רשם פטנטים של מדינה מסוימת. ניתן לרשום המצאה חדשנית כפטנט אבל קבלת פטנט על אפליקציה מסובכת יותר מקבלת אישורים על המצאות אחרות. בארה"ב מקובל יותר לאשר פטנטים על אפליקציות, אך לא כן באירופה...
לפני 3 שנים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Daniel.B

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 3 שנים 11 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    החזר מס
החזר מס
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז