משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

הַאְרָכַת מוֹעָדִים – טְעָמִים מְיוּחָדִים – אִחוּר בַּמּוֹעֵד לְעִרְעוּר

 
פורסם ב 10/10/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.4 מתוך 5
 

trong>


הַאְרָכַת מוֹעָדִים – טְעָמִים מְיוּחָדִים – אִחוּר בַּמּוֹעֵד לְעִרְעוּר
ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שִׁעוּרֵי מָבוֹא – שָׂכָר וְתָגְּמוּלִים – חֶשְׁבּוֹנָאִי, מִשְׁפָּטִי, מִסּוּיִי
מוּנָּחִים:
פְּסַק דִּין
פסק דין הינו מסמך מפורט המכיל את טענות הצדדים ואת קביעת השופטים ושיקוליהם בבואם לפסוק בהכרעת ובגזר הדין במשפט.
פסק דין כולל, בדרך כלל, את הפרטים הבאים: סיכום תמציתי של העניין, ממצאי בית המשפט לגבי העובדות המהותיות, השאלות שעמדו להכרעה ולבסוף – ההחלטה ונימוקיה.
פסק דין במשפט האזרחי הינו החלטה, זמנית או סופית, של בית המשפט בעניין שנדון בפניו.
פסק דין במשפט הפלילי כולל הכרעת הדין וגזר הדין.
הַאְרָכַת מוֹעֵד
הארכת מועד הינה דחיה או השהיה הניתנת מטעם רשות. הארכה ניתנת לדוגמא, לצורך הגשת ערעור או ערר או בקשת רשות ערעור בו המערער חייב בהגשתו תוך פרק זמן קצוב אשר נקבע בחוק. בית המשפט נותן ארכת מועד לבעל דין לצורך הגשת מסמכים מעבר למועד החוקי, או המועד שנקבע, כגון: הארכת מועד להגשת כתב הגנה, הארכת מועד להגשת תגובה, הארכת מועד להגשת ערעור או בקשת רשות לערעור ועוד.
טְעָמִים מְיוּחָדִים שֶׁיֵּרָשְׁמוּ
תקנות סדר הדין האזרחי באות לצמצם את שיקול הדעת של השופט או הרשם. באמצעות ציון המילים: "טעמים מיוחדים" או "טעמים מיוחדים שירשמו" מתנים את החלטתו כי בהיעתרו לבקשה, יידרש השופט לטעמים שיירשמו, או לטעמים מיוחדים, או לסיבות מיוחדות או מטעמים שיפרש. הצמצום בשיקול הדעת של השופט או הרשם (בקבלת ואישור הבקשה מטעם המבקש), נועד למנוע את שינויים של המועדים תוך פגיעה בתכליות של המועדים אשר נקבעו על ידי המחוקק או מתקין התקנות. כך, שופט או רשם לא יוכלו לשנות את המועדים ללא הצדק ראוי. אולם, בהסתמך על פסקי הדין שנפסקו, קשה למצוא שיטתיות ועקביות בקביעת טעמים מיוחדים עליהם הסתמך השופט או הרשם בהחלטותיו. בתקנות סדר הדין האזרחי הותקנה סדרת הוראות שנועדו להשוות את מעמדם של הטעמים למיניהם: "טעמים מיוחדים", "טעמים מיוחדים שיירשמו" ועוד, כאשר סוגי הטעמים האמורים פזורים על פני תקנות סדר הדין האזרחי.
אִיחוּר
עשיית דבר לאחר הזמן שנקבע. העברה למועד מאוחר יותר, שיהוי בזמן, פיגור בזמן, התעכבות.
עִרְעוּר
ערעור הינו פנייה לרשות בבקשה לשינוי החלטה או פסק דין בשל חוסר הסכמה. ערעור הינו פנייה אל רשות או בית המשפט אשר במסגרת הערעור, אחד או שני הצדדים לדיון, אינם מסכימים עם: ההחלטה או פסק הדין או הכרעת הדין או גזר הדין. הפנייה הינה לערכאה גבוהה יותר אשר מטרתה לברר או לדון פעם נוספת בבקשה לביטול או שינוי ההחלטה או פסק הדין.
ערעור מוגש לבית משפט על פסק דין של בית משפט מערכאה נמוכה יותר או על החלטה של רשות שאינה בית משפט (כגון המפקח על הבנקים או הביטוח, הבורסה לניירות ערך וכדומה). מבחינה לשונית, מבחינים בין ערעור המוגש לבית המשפט לבין ערר הנעשה בפני גוף שיפוטי שאינו מורכב אך ורק משופטים, כגון: ועדת ערר למס שבח או הוועדה לקבילות פנקסים שבהן משתתפים נציגי ציבור.
עֲרָר
ערר הינו התנגדות רשמית להחלטה של רשות. ערר הינו פנייה לערכאה גבוהה יותר, בביקורת על החלטה של רשות, על מנת להפוך החלטה או תוצאה שהתקבלה ע"י ערכאה נמוכה יותר. ערר הינו הליך שבאמצעותו ניתן לתקוף פעולה של רשות מנהלית אחת בפני רשות מנהלית גבוהה יותר.
ערר (או ערעור) הינה זכות יסודית, המעניקה הזדמנות לצד הנפגע לשינוי החלטה שניתנה לגביו בפני ערכאה גבוהה יותר.

סָעַדִים
סעד הינו סיוע אשר בית המשפט מגיש לבעל דין. סעד הינו זכות אשר צד לדיון מבקש וחושב שמגיע לו, לכאורה. סעד משפטי הינו עזרה שנותן בית המשפט לצד שנפגע מהפרת חובה של הצד השני ושבגינה הנפגע סבל, או עלול לסבול, נזק. הסעד יכול להיות תרופה להפרה או צווים למניעת ההפרה. סעד מן הצדק הינו תרופה שנותן בית המשפט לצד אשר נפגע מהפרת החוזה בצורה של צו עשה או צו לא תעשה, אם שוכנע בית המשפט שבנסיבות העניין לא יהיה זה צודק לתת פסק דין שבאופן פורמלי היה צריך לתיתו (כגון צו פינוי לדייר שלא עמד בהתחייבויותיו הפורמליות). סעד הינו התוצאה המבוקשת בתביעה. סעד הינו בקשה מסוימת המלווה בפנייה לבית המשפט.
תקנות סדר הדין האזרחי, קובעות בסעיף 1 – הגדרות, "סעד זמני" כדלהלן:
"סעד זמני" – סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין, לרבות צו עשה, צו לא תעשה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בנכס, תפיסת נכסים, כינוס נכסים זמני, וכל סעד אחר שבית המשפט ייתן, בנסיבות העניין, לפי הוראות פרק כ"ח;

כְּתַב בַּקָּשָׁה – בַּקָּשָׁה בִּכְתַב
בקשה בכתב הינה, מכתב שהכותב מפרט בו את העניין המשפטי שהוא מבקש להעלות בו את טיעוניו, להבדיל מתביעה, שהינה חלק ממגוון ההליכים המשפטיים במשפט האזרחי הקרויים "תובענות". "תביעה" מובחנת מסוגי בקשות והמרצות שונים. "בקשה בכתב" תפרט את כל טיעוניו של המבקש ותכלול אסמכתאות ותצהיר מפורט המאמת את העובדות המשמשות בסיס לטיעון. התצהיר צריך להיות ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו האישית. בבקשות בכתב, שהן בקשות ביניים, רשאי המצהיר להצהיר גם לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך. על המבקש לצרף לבקשה את התצהיר בעת הגשתה. הוגשה "בקשה בכתב", יומצא עותק ממנה למשיבים. כל אחד מהם רשאי להשיב. המשיבים יגישו מטעמם תגובה מפורטת כולל אסמכתאות. כמו כן, יש לצרף לתשובה תצהיר. התשובה לא תהיה איפוא תצהיר בלבד אלא גם פירוט הטענות המשפטיות והאסמכתאות.
תקנות סדר הדין האזרחי, קובעות בסעיפים 240 ו-241, "בקשה בכתב" כדלהלן:
סימן א' - בקשה בכתב סימן א' — בקשה בדרך המרצה
בקשה תהא בכתב
240. כל בקשה תוגש בכתב אם אין הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה או בכל דין אחר.
הגשת בקשה בכתב והדיון בה
241. (א) בבקשה בכתב יפרט בעל הדין את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ב) הוגשה בקשה בכתב, יומצא עותק מהבקשה לבעלי הדין הנוגעים בדבר, יחד עם הודעה ערוכה לפי טופס 25.
(ג) המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ג1) המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת משנה (ג).
(ד) בית המשפט או הרשם רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות לפי תקנות משנה (ג) ו-(ג1) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ה) נדחתה בקשה בכתב ובעל דין הגיש מחדש אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת. תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997החלפת כותרת סימן א'
הנוסח הקודם:

טְעָמִים מְיוּחָדִים לְאִחוּר בַּמּוֹעֵד, לְהַגָּשַׁת עִרְעוּר אוֹ עֲרָר עַל הַחְלָטָה/פְּסַק דִּין

הכלל בחקיקה ובפסיקה הינו: בעל דין חייב לקיים את המועדים הקבועים בחיקוק.
בית המשפט מוסמך להורות על פי שיקול דעתו על הארכת מועדים אשר נקבעו בחיקוק.
תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן יקראו: "התקנות") קובעות כיצד, איך ומתי ניתן להאריך את המועד להגשת מועדים אשר נקבעו בחיקוק כגון: הארכת מועד בערעור או בבקשת רשות ערעור או בערר, על פסק דין או החלטה, כפי שנקבע כדלהלן:
הארכת מועדים
528. מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו.
מהאמור בתקנה 528 עולה, כי המועד להגשת ערעור או ערר קבוע בחיקוק. בקשת ארכה חייבת להתבסס על "טעם מיוחד". בית המשפט מוסמך להורות על הארכת מועד שנקבע בחיקוק במטרה לתת למערער את "יומו בבית המשפט", על מנת להעדיף את המהות במשפט על הפרוצדורה. דוגמא להעדפת המהות הינה, ההעדפה במתן הארכה בשל "טעמים מיוחדים שיירשמו" להגשתה לערר או ערעור או בקשת רשות ערעור, על החלטה או פסק דין.
משך האיחור אינו מהווה טעם מיוחד להארכת מועד ואף במקרה של איחור קל, על המאחר להגיש סיבה מתאימה הראויה לאיחור אשר אירע, במועדי הגשת הערעור או הערר. טעם מיוחד מעיד על נסיבות שהיו מחוץ לשליטתו של מגיש הבקשה כגון: מחלה או מוות. טעות במניין הימים עלולה להביא לאישור בקשת הארכת המועד. במידה והנסיבות אשר הובילו לאיחור בהגשת הערעור לא היו בשליטת בעל הדין כגון: כוח עליון או נסיבות אחרות ועוד, נוטים בתי המשפט להיעתר לבקשה להארכת המועד, תוך בדיקת הנסיבות שגרמו לאיחור דלהלן:
1. סיכויי ההליך – הסיכויים לכאורה של ההליך לגביו מוגשת הבקשה להארכת מועד, תוך בחינת סיכויי ההליך לגופו, האם חזקים, חלשים או אף אפסיים.
2. הנסיבות אשר בשליטתו של בעל הדין או בא כוחו, האם מהוות "טעם מיוחד".
3. האם קיימות סיבות חיצוניות שאינן נתונות לשליטתו של בעל-הדין.
4. משך האיחור בהגשת הערעור. אף אם מדובר באיחור קל, לא תינתן הארכת מועד כדבר שבשגרה, אלא אם הוכיח המבקש קיומם של "טעמים מיוחדים" המצדיקים מתן ארכה.
5. האם הבקשה להארכת מועד הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת ההליך.
6. ההצדקה מבחינת האינטרס של בעל הדין שכנגד ושל הציבור בכללותו למתן אורכה להגשתו.
7. מהות הטעם שהציג המבקש להגשתו של הערעור או הערר באיחור כלשהו.
8. מידת ההסתמכות של בעל הדין שכנגד על האיחור אשר ארע.
הסיבה לקביעות האמורות בחיקוק ובפסיקה, נובעות מכללי הוודאות והיציבות המשפטיים. בין שאר הסיבות ניתן למנות את הדאגה לשוויון בין בעלי הדין בכיבוד אינטרס העיקרון של סופיות הדיון. סיבה נוספת הינה, שמירת הגבול בהתמשכות ההליכים והבטחת אינטרס ההסתמכות של הצד שכנגד, על מנת למנוע פגיעה בזכויות הדיוניות של בעלי הדין.
מהאמור עולה כי בית המשפט לא יטה בקלות ביישום הדרישה לקיומו של "טעם מיוחד", על מנת לא ליצור מצב של זלזול בחוק ובהוראותיו. על המבקש מוטל הנטל להוכיח את קיומו של טעם בעל עוצמה מיוחדת, המצדיק את בקשתו למתן הארכה במועד להגשת הערעור. מיום 26.10.1997פרק כ': המרצות
מיום 26.10.1997
הסעדים:
הגשת בקשה בכתב לסילוק הערעור על הסף – דחיית הערעור על הסף (כנגד הבקשה להארכת מועד), בשל הגשת הערעור או הערר באיחור.
מנגד, הגשת בקשה בכתב להארכת מועד להגשת ערעור או ערר או בקשת רשות הערעור באיחור.
סילוק על הסף הינו סעד מרחיק לכת בו נמנע מבעל דין לקבל את יומו בבית המשפט.
צעד זה ננקט בדין הישראלי על פי ההלכות במשורה ובמקרים נדירים בלבד, שכן הוא פוגע בזכות חשובה ומהותית במשפט הישראלי שהינה זכות הגישה לערכאות, ללא זכות הגישה לערכאות לא ניתן יהיה לדון ולטעון ביתר הזכויות המוגנות.
זכויות אלה פורטו בסעיפים 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי – מחיקה ודחייה על הסף.
מחיקת על הסף אינה סופית ואינה מהווה מעשה בית דין, לאחר שבית המשפט מחליט וקובע מחיקה על הסף ניתן להגיש את אותה התביעה פעם נוספת.
דחייה על הסף הינה סופית ומהווה פסק דין – מדובר בצעד קיצוני במיוחד ובתי המשפט נוקטים בו אך ורק במקרים קיצוניים ומיוחדים.
בית המשפט רשאי להחליט על דחייה או מחיקה על הסף ביוזמתו ואינו חייב להמתין ליוזמת בעלי הדין המתדיינים.
למרות שבשני הסעיפים צוין שניתן לסלק תביעה על הסף בכל עת (פס"ד סלמאן נ' מדינת ישראל), סעיפים 100 ו-101 לתקנות סדר הדין כפופים לתקנה 149(ב) ולרוב ידונו בשלבים מוקדמים של המשפט.
כאמור, מדובר בתקנות פוגעניות במיוחד ובית המשפט, ככל שהדבר אפשרי, יעדיף שלא להשתמש בהן אלא למצוא פתרונות חלופיים.
בנושא סילוק על הסף: ר' מאמרי – ד"ר איתמר כוכבי, סילוק תביעה על הסף – מחיקה או דחייה. תק' תשנ"ח-1997בקשה תהא בהמרצה בכתב
לסיכום:
הכללים הפרוצדוראליים, ובהם כללים בדבר מועדי הגשת כתבי בי דין, חיוניים לקיומו של הליך תקין ולביאור האמת והצדק: "באין כללים – אין משפט ובאין משפט – אין צדק" (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד 22 (1999)). בית המשפט העליון כבר עמד על החשיבות שבעמידה בלוחות זמנים בהגשת כתבי בי-דין במועדם.
מתקדימי בית המשפט העליון עולה כי בתי המשפט יטו להיענות לבקשות להארכת מועד, כאשר הנסיבות שבעטיין חל האיחור אינן בשליטתו של בעל הדין. נימוקים שונים יכולים לשכנע את בית המשפט כי הנסיבות המיוחדות שבעניין מהוות "טעם מיוחד" להארכת המועד להגשת הערעור.240. כל בקשה תוגש בדרך המרצה בכתב אם אין הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה או בכל דין אחר.מיום 26.10.1997תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997
החלפת כותרת פרק כ'הנוסח הקודם:
עמד על כך בית המשפט העליון בפסק הדין: בש"א 954/11 הוליס תעשיות בע"מ נ' מדינת
ישראל- רשות המיסים, סעיפים 7 ו-8 לפסק הדין.
"

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
931
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
למי טוב החוק החדש של חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר נחקק בספטמבר 2019 כבר מורגש היטב במסדרונות בתי המשפט בישראל בזכות היותו תהליך הרבה יותר מהיר מאשר בעבר בעניין הסדרי חוב של חייבים ונושים אשר מעוניינים כל אחד מטעמו שהתהליך יהיה קצר וענייני ככל שניתן ולא יימשך לאורך שנים ארוכות כפי שהיה נהוג עד חקיקת חוק זה.
לפני 1 שעות 49 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 6 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
נוטריון מחירון 2019
נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון במשפט הישראלי שהוסמך מטעם משרד המשפטים הישראלי לתת שירותים נוטריוניים. שירותים נוטריוניים הם שירותי אימות, עריכה ואישור מסמכים משפטיים. על פי החוק, שירותי כל הנוטריונים בארץ ניתנים על פי מחירון אחיד לכל אחד מהשירותים הניתנים. שכ”ט מעודכן לשרותי נוטריון זה מתעדכן מדי שנה. לכל המחירים יש להוסיף מע”מ.
לפני 8 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד
מהי הוצאת לשון הרע
אנשים לא מעטים מתבלבלים היום בין הוצאת דיבה ללשון הרע, זאת משום שמבחינת החוק אין הבדל ביניהן, וכי בסופו של דבר מדובר בפרסום שלילי ובלתי מחמיא נגד האדם. מבחינת ההלכה היהודית, לעומת זאת, יש הבדל בין השניים. בעוד הוצאת דיבה היא דבר שקר, כלומר פרסום שלילי שאין כל קשר בינו לבין המציאות, הרי שהוצאת לשון הרע היא דבר אמת. על כל פנים, כאשר שמו הטוב של האדם נפגע, עורך דין לשון הרע הוא האדם שיש לפנות אליו כדי לתבוע את הפוגע.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי tevel

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    הַאְרָכַת מוֹעָדִים – טְעָמִים מְיוּחָדִים – אִחוּר בַּמּוֹעֵד לְעִרְעוּר
הַאְרָכַת מוֹעָדִים – טְעָמִים מְיוּחָדִים – אִחוּר בַּמּוֹעֵד לְעִרְעוּר
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז