משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

אמריקה: תושב חוזר, תושב חוץ, עולה חדש – מיסים

 
פורסם ב 14/10/2015
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.1 מתוך 5
 

u>אמריקה: תושב חוזר, תושב חוץ, עולה חדש – מיסים
ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.
תושב
תושב הינו מי שמתגורר בגבולות מדינה מסוימת. היות האדם תושב, מעניקה לו זכויות ומטילה עליו חובות מטעם המדינה בה הוא חי. תושבות היא מאפיין שאינו רשמי (להבדיל ממעמד אזרח), הנקבע לא רק על פי הרישום, אלא בעיקר לפי המציאות בשטח – המקום אשר בו האדם מתגורר.
תושב קבע הינו מי שמשתמש בזכותו להתגורר באופן קבוע, במדינה מסוימת.
על מנת שאדם ייחשב כתושב, עליו לעמוד בתנאים הבאים: עליו להחזיק באשרת שהייה חוקית במדינה המקנה תושבות (אזרחות, אשרת ישיבת קבע וכד'). עליו לעמוד במבחן "מרכז החיים", המשמעות היא כי יש להראות שמרכז חייו הוא במדינה, דהיינו שמקום המגורים, העבודה והחינוך הקבוע של היחיד ומשפחתו בפועל הוא במדינה. אם היחיד לא נמצא במדינת התושבות, אזי שהותו בחו"ל היא זמנית ומרכז חייו ממשיך להיות במדינה בה הוא תושב.
ס' 1 הגדרות בפקודת מס הכנסה (להלן ייקרא: "פקודה") קובע כי:
"תושב ישראל" או "תושב"
(א) לגבי יחיד - מי שמרכז חייו בישראל; ולעניין זה יחולו הוראות אלה:
לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבוןמכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:
)א) מקום ביתו הקבוע;
)ב) מקום המגורים שלו ושל בנימשפחתו;
)ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע אומקום העסקתו הקבוע;
)ד) מקום האינטרסים הכלכלייםהפעילים והמהותיים שלו;
)ה) מקום פעילותו בארגונים,באיגודים או במוסדות שונים;
חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
)א) אם שהה בישראל בשנת המס 183ימים או יותר;
)ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימיםאו יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425ימים או יותר;
לעניין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;
...
4. ...
)ב) לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:
הוא התאגד בישראל;
השליטה על עסקיו וניהולם מופעליםבישראל, למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראלבידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מימטעמו, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה על עסקיווניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי מטעמו, אלא אם כן חברבני האדם ביקש אחרת;"
...
אזרח
במרבית מדינות העולם: אזרח הינו, יחיד אשר נולד בתחומיה של מדינה מסוימת, גר במדינה זו בקביעות ואין לו אזרחות אחרת. כאמור, מתוקף הגדרתו כאזרח, היחיד מקבל זכויות משפטיות מלאות ומוטלות עליו חובות מדיניות.
אזרחות ניתנת ליחיד למשך כל חייו, ללא תלות במקום מגוריו. ברוב המדינות בעולם, לא ניתן לשלול אזרחות מיחיד, אלא בהליך מיוחד ומסיבות המוגדרות בחוק. אזרחות, היא מעמד פורמלי, על-פי רישום מתאים.
אזרחות לאדם הינה חברות במדינה. האזרחות הינה שותפות במערכת המשטר וכפיפות פוליטית הכוללת מערכת בעלת זכויות ואחריות של המדינה כלפי האזרח מחד גיסא וחובות ואחריות כלפי המדינה מצד האזרח מאידך גיסא.

ההבדל בין תושב קבע לאזרח
תושב קבע מציין מעמד נמוך ממעמד אזרח: בניגוד למעמד האזרח, שלילת מעמד של תושב קבע פשוטה יותר, מעמד של תושב נשלל, כאשר האדם חדל להתגורר במדינה שבה היה תושב קבע.

תושב ישראל
תושב ישראל הינו מי שמרכז חייו נמצא בישראל; כלומר, מי שמשפחתו ו\או עבודתו בישראל, או שהוא בעליו של רכוש בה.
"מרכז החיים" של האדם נבדק על פי שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי – מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי – על פי ראייתו של האדם את המקום שהוא מרכז חייו. על האדם לעמוד בשני המבחנים. ככל שיש לאדם יותר קשרים משמעותיים לישראל, כך רבים סיכוייו לזכות בהכרה כתושב ישראל.
אדם יכול להמשיך ולהיחשב לתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו"ל, ובלבד ששהותו זמנית (למשל: לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית וכו'), וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל.
תנאי הכרחי להיות מוכר כתושב ישראל, נוסף על מבחן מרכז החיים, הוא החזקה באשרת שהייה חוקית בישראל שהיא מסוגי האשרות שמקנות תושבות (כגון אזרחות ישראלית, אשרת ישיבת קבע וכד').
תושב חוץ
תושב חוץ הינו אדם אשר אינו בעל זכויות וחובות כתושב המדינה בה הוא שוהה. תושב חוץ הינו אדם אשר יושב דרך קבע מחוץ למדינה בה הוא שוהה.
ס' 1 הגדרות, בפקודת מס הכנסה קובע כי:
"תושב-חוץ" - מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:
)א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;
)ב) מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א).
...
תושב חוזר
"תושב חוזר" הינו אזרח שהיה תושב המדינה בעברו, עזב לחו"ל לתקופה מסוימת ושב למדינת תושבותו הקודמת.
"תושב חוזר" בישראל – מי שהיה תושב ישראל, חזר לארץ והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.
"תושב חוזר ותיק" בישראל – מי שהיה תושב ישראל, חזר לארץ והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.
הגדרת "תושב חוזר" לאחר תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (להלן תיקרא "פקודה"):
ההגדרה החדשה תחול רק על מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך. ההגדרה הגדילה את מניין השנים הנדרשות מ-3 שנים ל-6 שנים. מי שחדל להיות תושב ישראל לפני המועד האמור, תחול לגביו ההגדרה כנוסחה טרם תיקונו של סעיף 168 לפקודה (דרישה של 3 שנים בלבד כתושב חוץ).

הוראת השעה להגדרת "תושב חוזר ותיק":
כתמריץ לישראלים לשעבר לשוב ארצה במסגרת חגיגות שנות ה-60 לייסוד מדינת ישראל, נקבע כהוראת שעה במסגרת תיקון 168 כי יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 2007, 2008 או 2009, ייחשב לתושב חוזר ותיק, אם, היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות, לפני חזרתו לישראל.

ס' 14 (א) בפקודת מס הכנסה קובע כי:
"תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר
14. (א) יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים
מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2,
2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן
ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן; בסעיף זה –
"נכס" – למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007);
"תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר
שנים רצופות לפחות.
(ב) (1) ...
(ג) תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על
הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן
הכנסות מעסק, כמפורט להלן, אלא אם כן ביקש אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן:
(1) הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכב התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;
(2) הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים; ...
"תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים
רצופות לפחות".

עולה חדש
עולה חדש הינו יחיד, המבקש לראשונה, לשבת ישיבת קבע במדינה אשר בעבר לא היה תושב המדינה.

עולה חדש בישראל
עולה חדש או תושב ישראל לראשונה, הינו יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל. עולה חדש בישראל הנו מי שמעוניין להיות תושב ישראל, פעם ראשונה. זהו מעמד של יחיד המבקש לשבת ישיבת קבע בישראל כתושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל.
ס' 35 (ד) בפקודת מס הכנסה קובע מיהו עולה כדלקמן:
"עולה" – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, או מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, תושב חוזר, או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם כדין עולה לענין זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף 10(ד) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952;

חוזר מס הכנסה 1/2011 מוסיף הגדרות והסברים נוספים:
"עולה חדש" – תושב ישראל לראשונה הינו יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל.
בכדי לקבוע מועד שהחל ממנו יחיד יהיה זכאי להטבות מס, יש לקבוע מתי יחיד הפך לתושב ישראל (או שחדל להיות "תושב חוץ"):
לצורך כך ניתן להשתמש בהגדרה המופיעה בסעיף 1 לפקודה כשהמטרה העיקרית של המבחנים היא קביעת "מרכז חיים" של היחיד. (ניתן להרחיב בנושא זה במאמרים "קביעת תושבות" ו"פיצול התא המשפחתי – ניתוק תושבות):

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1389
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
חשיבות התרגום המשפטי
מרבית עורכי- הדין יתקלו במהלך הקריירה שלהם בצורך לתרגם מסמכים משפטיים לשפות השונות. הצורך יכול לנבוע מעסקאות וחוזים בינלאומיים או מהרצון להנגיש לכל הצדדים המעורבים בהליך, את החומר בשפת האם שלהם. במאמר זה נדון בחשיבות התרגום המשפטי.
לפני 3 ימים 14 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Tomedes
תרגום וחתימת נוטריון – מסמכים למשרד הפנים
אשר אדם מגיע מארץ שאיננה ארץ ישראל ועליו לעבור הליך הסדרת מעמד ואשרה הדורש את התערבות משרד הפנים, יהיה עליו להמציא מסמכים שהופקו בארץ זרה ובשפה זרה. מסמכים אלו לא יתקבלו על ידי משרד הפנים כמו שהם, לפני שמשרד הפנים יכיר בהם יהיה עליהם לעבור תהליך מסודר של תרגום וחתימת נוטריון, ולעיתים גם תהליכי אימות בינלאומי כגון החתמת בחותמת אפוסטיל במדינה שבה המסמכים הופקו.
לפני 5 ימים 19 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי nissan1984h
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מהו תהליך פשיטת רגל?
פשיטת רגל הוא הפתרון הטוב ביותר, עבור כל אדם בעל חובות רבים, אשר הנושם מתדפקים על דלתו באופן יומיומי וכן, לכל אדם שנתון בתהליכי הוצאה לפועל על ידי נושיו. כיום תהליך פשיטת רגל הוא פופולארי בעזרת עורך דין עבור אנשים החייבים סכומי כסף גדולים אשר ידוע להם שאין ביכולתם להחזיר.
לפני 3 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי kidumyashir
דיני הוצאה לפועל
הוצאה לפועל היא דרך שבה משתמשים אנשים או חברות אשר הלוו סכומי כסף עבור מטרות שונות ואותו הסכום לא הוחזר להם אף לאחר פניות רבות. בכדי למנוע מצב של הפסד חמור למלווים, דיני הוצאה לפועל מאפשרת למלווים השונים להשתמש בהוצאה לפועל ללווים אשר לא החזירו הלוואות שונות, בטרם הם יכריזו על פשיטת רגל, יבריחו נכסים מהארץ ועוד.
לפני 3 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי kidumyashir

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 3 שנים 2 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 6 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 4 שנים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מבנה השכר
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת, כגון: ביטוח פנסיוני (המבטיח יציאה לגמלאות בכבוד), ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, אליה מפריש המעסיק סכום נאה, שאפשר לשחררו כעבור שש שנים. שכר ברוטו, יכול להתבטא בשכר בסיס גבוה או בשכר בסיס נמוך בתוספת עמלות, בונוסים או מענקים.
לפני 3 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    אמריקה: תושב חוזר, תושב חוץ, עולה חדש – מיסים
אמריקה: תושב חוזר, תושב חוץ, עולה חדש – מיסים
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז