משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

חתימה אלקטרונית ומשלוח חשבוניות במייל

 
מאת Ilan Mazuz
פורסם ב 12/12/2013
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.1 מתוך 5
 

trong>סיכום השינויים בהוראות ניהול ספרים:

לאחר בחינת ההשלכות של החוק תוקנו הוראות ניהול פנקסים כלהלן:
מתן היתר לשימוש במדיה האלקטרונית לצורך משלוח מסמכי תיעוד כאשר הם חתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.
מתן אפשרות לשימוש במדיה ממוחשבת לתיעוד חשבונאי נוסף מלבד חשבוניות.
מתן מעמד למסמכים ממוחשבים הזהה לזה של מסמכי הנייר לדוגמא, נישום יהיה רשאי לדרוש הוצאה ולקזז מע"מ תשומות על בסיס חשבונית מס שהועברה אליו בדואר אלקטרוני.
הוספה של מספר הוראות שנועדו להתאים את הוראות ניהול ספרים למסחר אלקטרוני ולהתפתחויות בתחום התקשורת האלקטרונית.

אילו סוגי מסמכים מותר לשלוח:
נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

קבלה
חשבונית (למעט חשבוניות המשמשת כתעודת משלוח)
זיכוי מס
חשבונית מס

יש להדגיש כי אין כל שינוי בדרך ניהול תיעוד הפנים עצמו, אלא רק בדרך משלוח המסמך. המשלוח באמצעי ממחושב יתבצע רק לאחר שהושלם תהליך הקמת המסמך במערכת הנה"ח של הארגון
מהו מסמך ממוחשב ואיך ניתן ליצור אותו:
במסמך ממוחשב הוא מסמך העונה על שני התנאים המצטברים שלהלן:
הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים: תנאי זה מבטיח את קיומו הממוחשב של המסמך מרגע היצירה שלו ועד תום תקופת השמירה המחויבת בחוק. לפיכך עותק נייר אינו מסמך ממוחשב והצגת המסמך הממוחשב כעותק נייר פוסלת אותו מלהוות תיעוד חוץ. לדוגמא אם ארגון קיבל חשבונית חתומה אלקטרונית עליו לשמור אותה במחשב כמסמך דיגיטלי בפורמט שבו היא קיבל אותה, עותק מודפס של החשבונית הנ"ל לא יוכל לשמש לצורך קיזוז מע"מ.
הוא חתום ב"חתימה אלקטרונית מאושרת" או ב"חתימה אלקטרונית מאובטחת" של עורך התיעוד: החתימה האלקטרונית מבטיחה את מאפיינים הנדרשים לצורך ההוראות כגון זהות השולח, מניעת שינויים במסמך וכיו"ב. החתימה האלקטרונית שתלווה את המסמך הממוחשב לכל אורך חייו היא חתימתו האלקטרונית המקורית של עורך התיעוד ולא של שום גורם אחר, לרבות גורם קשור לדוגמא, אסור השימוש בחתימה אלקטרונית של חברה אם, החתימה חייבת להיות ספציפית לארגון השולח. במקרה של עסק בו מספר עובדים אין חובה לצרף חתימה אלקטרונית אישית של כל עובד המפיק תיעוד אולם קיימת חובה לחתום בחתימה אלקטרונית של הנישום.
ניתן לייצר מסמך ממוחשב ע"י סריקה של המסמך או הפקה אוטומטית. בכל אחת מהדרכים חובה שיופיעו על גבי המסמך הממוחשב המילים "מסמך ממוחשב". המסמך חייב להיות חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת של מפיק התיעוד. למסמך שאינו חתום אין כל משמעות לצורך מס הכנסה ולצורך מס ערך מוסף והוא לא יוכל לשמש לצורך ניכוי הוצאה או קיזוז מס תשומות.
כיצד ניתן לשלוח:
התיקון בהוראות אינו קובע את דרך ההעברה של המסמכים ברשת (דואר אלקטרוני, רשת תקשורת וכדומה) אלא קובע אמות מידה להעברה. לדוגמא, חברה גדולה רשאית לשלוח לכל לקוח באמצעות דואר אלקטרוני את חשבונית המס שהפיקה או לחילופין להקים אתר אינטרנט אליו יוזרמו כל חשבוניות המס שלה. כל הוראה אחרת בהוראות ניהול פנקסים תחול גם במקרה זה, כלומר החשבונית תישא את כל הפרטים הנדרשים בחשבונית ועל הלקוח לקבל חשבונית הנושאת את המילה "מקור" רק פעם אחת והוא לא יוכל להורידה כמקור כל אימת שיחפוץ.
דגשים ודרישות נוספות שחלות על שולח מסמך ממוחשב:
ההודעה מראש לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון - נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.
משלוח מסמכים ממוחשבים רק בהסכמת המקבל - נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים יוכל לעשות כן רק אם המקבל הביע את הסכמתו לכך, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון, וכי המשלוח יתבצע כל עוד לא ביטל המקבל את הסכמתו האמורה. על הנישום השולח מסמכים ממוחשבים לשמור את אותם אישורי הסכמה שקיבל מהגורמים אליהם הוא מתכוון להעביר מסמכים ממוחשבים. מסמכי הסכמה אלה יישמרו כחלק ממערכת החשבונות של הנישום.
שמירה ואחסון של מסמכים ממוחשבים ע"י השולח:
מחויב הנישום לשמור את המסמך הממוחשב שנשלח כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו. העובדה שהמסמך האלקטרוני הופק ע"י השולח מתוך קובץ קבוע וכי הקובץ הקבוע כלול במערכת החשבונות שלו אינה פותרת אותו משמירת המסמך הממוחשב שנשלח כשהוא חתום בחתימות האלקטרוניות בהן נחתם. במקרה בו המסמך הממוחשב נוצר על ידי סריקת מקור התיעוד, בנוסף לשמירת המסמך הממוחשב, מחוייב הנישום לשמור גם את מקור התיעוד במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הוא מתייחס.
שמירה ואחסון של מסמכים ממוחשבים ע"י המקבל:
שמירת המסמך תיעשה בצורה המקורית בה נשלח ועל גבי אמצעי אחסון ממוחשבים. חובה לשמור את המסמך כשהוא חתום בחתימה האלקטרונית בה נחתם. הדפסת המסמך ותיוקו אינה עונה על דרישות השמירה של מסמך ממוחשב ועותק הנייר לא יוכל לשמש כתיעוד חוץ.
שמירה ואחסון של מערכת חשבונות ממוחשבת:
החוק מגביל את מקום שמירת מערכת החשבונות של עסק שהיתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באיזור – לישראל או לאיזור בלבד, כפי שהודיע על כך הנישום לפקיד השומה. על כל נישום המנהל מערכת חשבונות ממוחשבת וללא כל קשר לקיומם של מסמכים ממוחשבים מוטלת החובה לבצע גיבוי שוטף של מערכת החשבונות הממוחשבת שלו בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס.
הגדרות סוגי חתימה, חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א :2001
להלן הגדרת "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת", ו"חתימה אלקטרונית מאושרת" בחוק חתימה אלקטרונית:
חתימה אלקטרונית - חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני לדוגמא שם, תפקיד ולוגו של הכותב.
חתימה אלקטרונית מאובטחת - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

חתימה אלקטרונית מאושרת - חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה.
קישורים:
חוזר מס הכנסה מס' 24/2004
חוק חתימה דיגיטלית מאובטחת
מידע כללי באתר הממשלה

למידע נוסף ופרטים:
03-6199929 שלוחה 4
sales@emuse.co.il
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1392

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
נטווריקנג ומינגלניג הרצאה ששינתה את חייכם..
מציאת משקיעים דרך הרצאות \אירועים יזם שחושב שמוכן לפגישה עם משקיע מגלה שיש להתחבר למשקיע בפן האישי ולא רק עסקי
לפני 1 שבועות 4 ימים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי mhealer
מרכזית IP: מדוע כל הארגונים הקטנים והבינוניים מתחילים לשלב אותה בעסק?
תחום התקשורת בארגונים רבים יכול להיות אחד מעמודי התווך של הארגון או עקב אכילס שלו. בארגונים עצומים, בהם מאות אנשים מאכלסים בניין משרדים גדול אנו רגילים לראות מרכזיות מפותחות הכוללות מגוון רחב של אפשרויות. אך, רק בשנים האחרונות אנו מתחילים לראות מרכזיות אלה גם בארגונים קטנים יותר, לעתים בחברות של עשרה אנשים בלבד, המעניקים ללקוחותיהם חוויה של ארגון ענק. כיצד? באמצעות מרכזיה וירטואלית המסוגלת לנתב שיחות לביתו של המנכ"ל, לסמנכ"ל בחו"ל או לסניף בהודו או סין – כל זאת בלחיצת כפתור.
לפני 3 שבועות 2 ימים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי רונית
קבוצת מידע בע"מ
קבוצת מידע בע"מ היא חברה שפועלת כשמונה שנים. החברה מתמחה בהפקה של מידע חשוב מתוך מאגרי המידע של ארגונים גדולים. המידע החשוב הזה יכול לעזור לארגונים להפוך לרווחיים יותר.
לפני 5 שנים 11 חודשים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי shlomo websem
איך מסירים תוכנה מהמחשב
בטח חשבתם שבכל פעם שאתם מסירים תוכנה מהמחשב היא נמחקת לצמיתות אז ברוב המקרים טעיתם בתהליך ההוספה/הסרה של תוכנות שמתבצע דרך הווינדוס לא תמיד התוכנות שאנו מוחקים נמחקות לצמיתות מהמחשב.
לפני 5 שנים 11 חודשים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי Y4PC טכנאי מחשבים
האם אפשר להתעשר בין רגע? גיל פוגוזליץ עונה
מי לא חולם להתעשר ברגע? מי לא חולם על השקעה שבה כל שקל הפך בין לילה לאלף שקל? עבור ישראלים רבים החלום הזה התגשם ע"י השקעה בחברות סטארטאפ
לפני 5 חודשים 4 שבועות , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי פוגוזליץ גיל- קידמה וטכנולוגיה

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
חתימה אלקטרונית ומשלוח חשבוניות במייל
כאשר ארגון שוקל את האפשרות של חתימה אלקטרונית או מתחיל לקבל מסמכים חתומים דיגיטלית, עולות שאלות רבות כגון אילו מסמכים ניתן להפיק כמסמך דיגיטלי? איך ניתן לשלוח אותם? איך שומרים את התיעוד הן כשולח והן כמקבל המסמך? איך מוודאים שהחתימה האלקטרונית תקפה? האם מותר לארגון לסרב לקבל מסמכים אלקטרוניים? ושאלות נוספות.
לפני 5 שנים 10 חודשים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי Ilan Mazuz
SharePoint 2013
SharePoint 2013 מאפשר תמיכה במגוון פורמטים כולל מובייל ודפדפנים נוספים, שיפור איכות העבודה עם יישומי office, קישור ליישומים חיצוניים, חנות אפליקציות, יכולות מדיה חברתית שיפור ניהול התוכן החיפוש, ניהול פרויקטים ומשימות. למידע מקיף יותר www.emuse.co.il
לפני 5 שנים 10 חודשים , מתוך מחשבים וטכנולוגיה , נכתב על ידי Ilan Mazuz
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    חתימה אלקטרונית ומשלוח חשבוניות במייל
חתימה אלקטרונית ומשלוח חשבוניות במייל
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא מחשבים וטכנולוגיה , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום מחשבים וטכנולוגיה נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז